eco csrd sustainability

News

INTEGRACJA NOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ZMIANY KLIMATU W CERTYFIKACJACH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO

Maj. 21 2024

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA NORMALIZACYJNA (ISO) OGŁOSIŁA, ŻE ​​ROZSZERZY SWOJE STANDARDY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA O WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. ANALIZUJĄC KONTEKST, PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄ W PRZYSZŁOŚCI ZOBOWIĄZANE DO UWZGLĘDNIENIA ZNACZENIA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI.


Zmiany klimatyczne są niewątpliwie jednym z największych wyzwań XXI wieku i wymagają wszechstronnego zaangażowania na różnych poziomach. Biorąc pod uwagę dalekosiężny wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, istotne jest, aby organizacje zdawały sobie sprawę ze swoich obowiązków i podejmowały odpowiednie działania. W tym kontekście kwestia zmian klimatycznych staje się coraz bardziej przedmiotem zainteresowania systemów zarządzania w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

Wspierając Londyńską Deklarację ISO w sprawie zmian klimatycznych, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zdecydowała się obecnie zakorzenić temat zmian klimatycznych w wielu normach ISO dotyczących systemów zarządzania. Decyzja ta stanowi znaczący krok naprzód i oczekuje się, że będzie miała wpływ na sposób, w jaki organizacje projektują swoje procesy i procedury zarządzania w przyszłości. Wraz z rewizją struktury (High Level Structure) opublikowaną w maju 2021 r. położono już większy nacisk na uwzględnienie kontekstu organizacji w ramach certyfikacji systemów zarządzania. Obecnie oczekuje się, że między innymi w analizie kontekstu należy uwzględnić również temat zmian klimatycznych.

JAKIE OCZEKIWANIA WIĄŻĄ SIĘ ZE ZMIANĄ?

Certyfikowane organizacje mają obowiązek zidentyfikować wszystkie kwestie, które są istotne dla celu systemu zarządzania i jego kierunku strategicznego oraz wpływają na jego zdolność do osiągania celów. Te kwestie mogą się zmieniać i ewoluować z biegiem czasu. Przykładem tego jest istota zmian klimatycznych, która została obecnie doszczegółowienia poprzez zmianę w punktach 4.1 i 4.2 poszczególnych norm certyfikacyjnych. Nowe wymagania muszą zostać zweryfikowane przez jednostki certyfikujące, aby zapewnić, że wszystkie tematy wewnętrzne i zewnętrzne, w tym zmiany klimatyczne, zostały uznane przez certyfikowane organizacje za istotne lub nieistotne.

Jeśli kwestie zmian klimatu zostały uznane przez organizacje za istotne, jednostki certyfikujące sprawdzają również, w jakim stopniu zostały one uwzględnione w rozwoju i efektywności systemu(ów) zarządzania. Uwzględnienie zmian klimatycznych w nowej poprawce zapewnia obecnie jasność co do istniejącego wymogu. Jeżeli jednak temat ten zostanie zakwalifikowany jako nieistotny dla własnego systemu zarządzania przedsiębiorstwa, jednostka certyfikująca ma obowiązek zapewnić skuteczność procesu organizacyjnego w celu dokonania takiego ustalenia i, jeśli to konieczne, podjąć odpowiednie działania.

NA JAKIE NORMY WPŁYWAJĄ ZMIANY?

Nowe rozszerzenie „Zmiany klimatyczne” ma wpływ na wszystkie normy ISO dotyczące systemów zarządzania typu A. Należą do nich między innymi:

  • ISO 9001: System zarządzania jakością
  • ISO 14001: System zarządzania środowiskowego
  • ISO 45001: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • ISO/IEC 27001: System zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • ISO 22000: System zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • ISO 50001: System zarządzania energią
  • ISO 37001: System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Pełną listę wszystkich norm ISO, których to dotyczy, można znaleźć w dokumencie ISO/IAF.

DO KIEDY NALEŻY WPROWADZIĆ NOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU?

Zmiany zostały włączone do istniejących standardów w lutym 2024 roku. Natychmiast po publikacji jednostki certyfikujące uwzględnią w swoich audytach aspekty związane ze zmianami klimatycznymi. Ponieważ organizacje mogą potrzebować czasu do dostosowania się do nowych wymagań, w pierwszym okresie po wdrożeniu zmian audytorzy będą traktować kwestie związane ze zmianami klimatycznymi jako możliwości poprawy. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANDARDÓW AS9104/1:2012

Wydano uchwałę IAQG 170 https://iaqg.org/wp-content/uploads/2023/04/ICOT-Resolutions-Log.pdf, która ze skutkiem natychmiastowym ma teraz zastosowanie do 9104/1:2012 – 2.2 Publikacje ISO: 

IAQG uznała obecnie niedawną poprawkę ISO/IAF do ISO 9001:2015, która dodała nowy wymóg  do sekcji „4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu”.  

W rezultacie certyfikowane organizacje muszą uznać nowy wymóg i zobowiązać się do uwzględnienia go w swoim systemie zarządzania jakością.