Certyfikacja ISO 45001

Certyfikacja
ISO 45001

NOWE podejście do BHP dzięki ISO 45001

poprawA biznesu i zdrowsze społeczeństwo

Nowa norma ISO 45001 to system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z BHP w organizacjach. Zastępując normę OHSAS 18001, ma ona na celu pomóc organizacjom wszystkich typów i rozmiarów w tworzeniu i uskutecznianiu systemów, które proaktywnie zapobiegają urazom i chorobom związanym z pracą. Wdrożenie takiego systemu nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pracowników i organizacji, ale i prowadzi do rosnącej rentowności.

Wprowadzenie ISO 45001 jest możliwe w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, typu i charakteru. Standardy bezpieczeństwa powinny być zintegrowane z procesami zarządzania wewnątrz organizacji, co łączy się z:

  • opracowaniem i wdrożeniem polityki i celów BHP zgodnych ze standardami i profilem działalności organizacji
  • określeniem zagrożeń i ryzyk BHP związanych z jej działalnością, próby ich wyeliminowania lub wprowadzenie nadzoru, aby zminimalizować ich potencjalne skutki
  • ustanowieniem nadzoru operacyjnego w celu zarządzania ryzykiem w zakresie BHP oraz wymogami prawnymi i innymi
  • zwiększeniem świadomości zagrożeń związanych z BHP
  • oceną swoich wyników w zakresie BHP i próby ich poprawy poprzez podejmowanie odpowiednich działań.
W skali światowej PKB 4%jest stracone z powodu kosztów urazów, wypadków śmiertelnych i chorób zawodowych skutkujących nieobecnością w pracy, leczeniem, inwalidztwem i wypłatami rent.

Korzyści z posiadania systemu zgodnego ze standardem ISO 45001

  1. ISO 45001 to norma, która umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywaną pracą.
  2. Wprowadzenie standardu ISO 45001 umożliwia utrzymanie reputacji i dobrego imienia organizacji. Miejsce będzie określane, jako bezpieczne do pracy. Zmniejszy się liczba wypadków, a tym samym i koszty, które były ich następstwem. Organizacja będzie mogła płynnie pracować, bez przestojów i utraconych korzyści majątkowych.
  3. Mniej zagrożeń, mniej wypadków to niższe koszty składek ubezpieczeniowych. Standard ISO 45001 prowadzi do osiągnięcia bezpieczeństwa na poziomie odpowiadającym międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Pracownicy czując prestiż miejsca, chętniej będą wykonywać swoje obowiązki, ograniczając swoją absencję, a rotacja będzie się stopniowo zmniejszać.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Udowodnij, że szanujesz przepisy prawa i standardy bezpieczeństwa wynikające z nowej normy ISO 45001

Celem normy ISO 45001, która zastępuje normę OHSAS 18001 jest wskazanie, że za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są wszyscy, którzy pracują wewnątrz organizacji, a przede wszystkim kadra kierownicza. Wdrożenie standardu nie prowadzi wyłącznie do uzyskania pozycji lidera bezpieczeństwa, ale i do zorganizowania miejsca spełniającego przepisy prawa. System zarządzania i bezpieczeństwa higieną pracy (BHP) przyczynia się do efektywnego prowadzenia organizacji, a także spełnienia wymogów cywilno-prawnych, które funkcjonują w wielu krajach.

45001 to norma, dzięki której zredukujesz liczbę nieszczęśliwych wypadków, prowadząc do poprawy bezpieczeństwa i niższych składek ubezpieczeniowych

Redukcja liczby wypadków czy przestojów w firmie, które są spowodowane brakiem wiedzy odnośnie bezpieczeństwa higieny pracy, może prowadzić do pozytywnych skutków. Poza oczywistymi, związanymi z dotrzymanymi kontraktami, warto wspomnieć o tych ważniejszych – redukcji wysokości składek ubezpieczeniowych, zmniejszaniu się kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych lub odszkodowania oraz kar z racji powództwa cywilnego.

6ofiar śmiertelnych każdego dnia, w wyniku wypadków lub chorób związanych z pracą. To ponad 2,2 miliona zgonów związanych z pracą rocznie.
374 mlnrocznie wypadków i chorób związanych z pracą, z których wiele skutkuje przedłużającą się nieobecnością w pracy.
270 mlnpracowników rocznie poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy, które prowadzą do absencji przez 3 dni lub dłużej.

Zwiększ zaufanie do firmy poprzez wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Standard ISO 45001 stosuje koncepcję High Level Structure, która jest zastosowana w innych standardach dotyczących systemów zarządzania ISO (chociażby ISO 9001, dotyczącego jakości czy ISO 14001, dotyczącego środowiska). Przy opracowywaniu normy, uwzględniono również inne, międzynarodowe standardy (takie jak OHSAS 18001 lub „Wytyczne dotyczące BHP” Międzynarodowej Organizacji Pracy). Dlatego też wdrożenie ISO 45001 wewnątrz organizacji jest potwierdzeniem dążenia do poprawy bezpieczeństwa pracy. Zarówno pracownicy, jak i kontrahenci docenią tę zmianę na lepsze.