obieg zamknięty

Certyfikacja ISO 9001

UZYSKAJ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ POPRZEZ JAKOŚĆ

Wyzwanie biznesowe

Aby zwiększyć przewagę biznesową, zminimalizować ryzyko i jednocześnie mieć dostęp do rynków globalnych firmy stoją przed wymogiem:

 • dostarczania do klienta wyrobów i usług, które spełniają jego wymagania
 • postępowania w zgodzie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wymaganiami specyficznymi dla ich branży
 • stworzenia firmy, w której każdy będzie znał swoje obowiązki i wiedział jak postępować w razie popełnienia błędu
 • monitorowania ryzyka występującego podczas poszczególnych etapów realizacji wyrobów i usług
 • świadomego zarządzania zmianą oraz wiedzą w organizacji.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001 

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 to system organizacji pracy wewnątrz firmy, w jej najbliższym otoczeniu i w postępowaniu z klientami.

W 2015 roku norma międzynarodowa dotycząca zarządzania jakością ISO 9001 została poddana rewizji po to, aby ułatwić organizacjom zdobycie przewagi konkurencyjnej.  Norma ta sama w sobie jest zgodna z filozofią ciągłego doskonalenia, a jej wdrożenie przynosi realne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Spełnienie wymagań ISO 9001:2015 sprawia, że zarządzanie w organizacji jest niezwykle dojrzałym i stabilnym procesem. Wymagania normy ISO 9001:2015 są tak sformułowane, że można je stosować do każdego rodzaju działalności firmy.

NIGEL
CROFT

Przewodniczący ISO/TC 176/SC2

ISO 9001:2015 jest mniej nakazowa od poprzedniej wersji. System zarządzania jakością w większym stopniu opiera się na wynikach, koncentruje się na tym co należy osiągnąć, a nie w jaki sposób.
Uzyskano to dzięki połączeniu zarządzania procesami z podejściem opartym na ryzyku oraz stosowanie cyklu PDCA na wszystkich poziomach organizacji, uwzględniając kontekst w jakim działa organizacja.

Najważniejsze zmiany w nowej normie ISO 9001

ZMIANA STRUKTURY NORMY – ujednolicona nadrzędna struktura HLS (high level structure), spójna dla wszystkich norm ISO, ułatwiająca przyłączenie więcej niż jednej normy do systemu zarządzania.

NOWA TERMINOLOGIA - termin „wyrób" zastąpiono terminem „wyroby i usługi", który uwzględnia wszystkie kategorie danych wyjściowych (sprzęt, oprogramowanie, usługi, materiały przetworzone). Większy nacisk położono  na osiąganie zgodności wyrobów i usług z wymaganiami oraz zadowolenie klienta. „Zakupy" i „procesy realizowane na zewnątrz" zastąpiono przez „wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz", terminy „dokument" i „zapisy" zastąpiono przez „udokumentowaną informację".

KONTEKST ORGANIZACJI - wprowadzono wymagania dotyczące określenia kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron.

POSZERZONY ZAKRES SYSTEMU - przy określaniu zakresu należy wziąć pod uwagę kontekst organizacji, wymagania istotnych stron zainteresowanych oraz wyroby i usługi organizacji).

PODEJŚCIE PROCESOWE  - określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść procesów, przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień w ramach procesów, uwzględnienie określonych ryzyk i szans oraz ocena procesów i wdrażanie niezbędnych zmian.

NACISK NA PRZYWÓDZTWO - zwiększono wymagania dotyczące najwyższego kierownictwa, które powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością.

ANALIZA RYZYKA - jedną z głównych zmian w ISO 9001:2015 jest przyjęcie systematycznego podejścia do ryzyka, a nie traktowanie go jako pojedynczego elementu systemu zarządzania jakością. Jednoznaczne wymagania zorientowane na osiąganie założonych celów i ciągłe doskonalenie.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - wprowadzono potrzebę określenia i utrzymywania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania procesów i uzyskania zgodności wyrobów i usług. Zarządzanie wiedzą ma na celu zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej i wymiany doświadczeń gromadzonych przez organizację.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - zwiększono wymagania dotyczące wprowadzania zmian na poziomie systemu i na poziomie operacyjnym.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

AUDYT ISO 9001 - proces certyfikacyjny

Aby rozpocząć proces certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, należy wypełnić wniosek o certyfikację, który zostanie poddany przeglądowi. Na bazie wniosku o certyfikację zostanie opracowana oferta certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Podpisana przez Klienta oferta staje się Umową o certyfikację zawartą na okres 3 lat. Odnosi sie ona do audytu certyfikacyjnego (certyfikacja początkowa) oraz do dwóch audytów nadzoru przeprowadzonych w kolejnych latach.

Audyt certyfikacyjny ISO 9001:2015 składa się z dwóch etapów:

 1. Pierwszym etapem jest ocena gotowości organizacji do procesu certyfikacji. Audytor weryfikuje między innymi zgodność i kompletność dokumentacji oraz ocenia gotowość organizacji do przystąpienia do drugiego etapu audytu certyfikacyjnego.
 2. W czasie drugiego etapu audytu certyfikacyjnego wg ISO 9001:2015 audytor przeprowadza ocenę wdrożenia systemu zarządzania jakością i spełniania wymagań normy ISO 9001:2015. Dokonywane jest to poprzez wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd dokumntowanych informacji oraz poprzez obserwację obszarów systemu i realizowanych procesów. W czasie spotkania zamykającego prezentowane są wyniki i ustalenia z audytu i, jeżeli to konieczne, uzgadniane są plany działań korygujacych.

Wynik audytu poddawany jest niezależnemu przeglądowi technicznemu, co zapewnia bezstronność i rzetelność w podejmowaniu decyzji o przyznaniu certyfikacji i wydaniu certyfikatu ystemu zarządzania jakością ISO 9001 na okres 3 lat.

W kolejnych dwóch latach, przynajmniej raz w roku, przeprowadzane są audyty nadzoru, w czasie ktorych prowadzona jest ocena wybranych elementów systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2015. Audyty nadzoru określają wykazują mozliwość utrzymania ważności certyfikatu na kolejny okres, tj. do czasu następnego audytu. 

Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 przeprowadzany jest przed upływem ważności certyfikatu, po podpisaniu umowy. Organizacja poddawana jest kompleksowemu badaniu i ocenie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Po pozytywnej weryfikacji wydawany jest certyfikat z nowa datą ważności, na kolejne 3 lata.

JAKIE SĄ Korzyści z CERTYFIKACJI ISO 9001?

 1. Poprawa wyników - System zarządzania jakością opisany w standardzie ISO 9001 pomaga wdrażać usprawnione procesy poprawiające wydajność operacyjną. Miej pewność, że dokonujesz właściwych wyborów dla swojej organizacji.
 2. Większa satysfakcja klientów - Systemy zarządzania jakością poprawiają wiarygodność Twojej działalności, aby spełnić oraz przekroczyć wymogi klientów.
 3. Poprawa wyników finansowych - ISO 9001 został opracowany jako system kompatybilny z innymi systemami i specyfikacjami w obszarze zarządzania, takim jak ISO 45001 (BHP) oraz ISO 14001 (Środowisko).

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Szeroki zasięg sieci certyfikacyjnej obejmującej ponad 60 państw.
 2. Ponad 70000 wydanych certyfikatów na zgodności z normą ISO 9001 – na całym świecie ( w tym 2200 w Polsce*).
 3. Posiada akredytację ponad 50 światowych jednostek akredytacyjnych.
 4. Pełna oferta certyfikacji wg różnych norm i standardów (możliwość certyfikacji łączonej).