obieg zamknięty

Certyfikacja ISO 9001

UZYSKAJ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ poprzez jakość

Aby zwiększyć przewagę biznesową, zminimalizować ryzyko i jednocześnie mieć dostęp do rynków globalnych firmy stoją przed wymogiem:

 • dostarczania do klienta wyrobów i usług, które spełniają jego wymagania
 • postępowania w zgodzie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wymaganiami specyficznymi dla ich branży
 • stworzenia firmy, w której każdy będzie znał swoje obowiązki i wiedział jak postępować w razie popełnienia błędu
 • monitorowania ryzyka występującego podczas poszczególnych etapów realizacji wyrobów i usług
 • świadomego zarządzania zmianą oraz wiedzą w organizacji.

NORMA ISO 9001

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 to system organizacji pracy wewnątrz firmy, w jej najbliższym otoczeniu i w postępowaniu z klientami.

W 2015 międzynarodowa norma ISO 9001, dotycząca zarządzania jakością, została poddana rewizji po to, aby ułatwić organizacjom zdobycie przewagi konkurencyjnej.  Norma ta sama w sobie jest zgodna z filozofią ciągłego doskonalenia, a jej wdrożenie i uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001, przynosi realne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Spełnienie wymagań ISO 9001 sprawia, że zarządzanie w organizacji jest niezwykle dojrzałym i stabilnym procesem. Wymagania normy ISO 9001 są tak sformułowane, że można je stosować do każdego rodzaju działalności firmy.

NIGEL
CROFT

Przewodniczący ISO/TC 176/SC2

ISO 9001:2015 jest mniej nakazowa od poprzedniej wersji. System zarządzania jakością w większym stopniu opiera się na wynikach, koncentruje się na tym co należy osiągnąć, a nie w jaki sposób.
Uzyskano to dzięki połączeniu zarządzania procesami z podejściem opartym na ryzyku oraz stosowanie cyklu PDCA na wszystkich poziomach organizacji, uwzględniając kontekst w jakim działa organizacja.

Najważniejsze zmiany w nowej normie ISO 9001

ZMIANA STRUKTURY NORMY – ujednolicona nadrzędna struktura HLS (high level structure), spójna dla wszystkich norm ISO, ułatwiająca przyłączenie więcej niż jednej normy do systemu zarządzania.

NOWA TERMINOLOGIA - termin „wyrób" zastąpiono terminem „wyroby i usługi", który uwzględnia wszystkie kategorie danych wyjściowych (sprzęt, oprogramowanie, usługi, materiały przetworzone). Większy nacisk położono  na osiąganie zgodności wyrobów i usług z wymaganiami oraz zadowolenie klienta. „Zakupy" i „procesy realizowane na zewnątrz" zastąpiono przez „wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz", terminy „dokument" i „zapisy" zastąpiono przez „udokumentowaną informację".

KONTEKST ORGANIZACJI - wprowadzono wymagania dotyczące określenia kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron.

POSZERZONY ZAKRES SYSTEMU - przy określaniu zakresu należy wziąć pod uwagę kontekst organizacji, wymagania istotnych stron zainteresowanych oraz wyroby i usługi organizacji).

PODEJŚCIE PROCESOWE  - określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść procesów, przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień w ramach procesów, uwzględnienie określonych ryzyk i szans oraz ocena procesów i wdrażanie niezbędnych zmian.

NACISK NA PRZYWÓDZTWO - zwiększono wymagania dotyczące najwyższego kierownictwa, które powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością.

ANALIZA RYZYKA - jedną z głównych zmian w ISO 9001:2015 jest przyjęcie systematycznego podejścia do ryzyka, a nie traktowanie go jako pojedynczego elementu systemu zarządzania jakością. Jednoznaczne wymagania zorientowane na osiąganie założonych celów i ciągłe doskonalenie.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - wprowadzono potrzebę określenia i utrzymywania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania procesów i uzyskania zgodności wyrobów i usług. Zarządzanie wiedzą ma na celu zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej i wymiany doświadczeń gromadzonych przez organizację.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - zwiększono wymagania dotyczące wprowadzania zmian na poziomie systemu i na poziomie operacyjnym.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

AUDYT ISO 9001 - proces certyfikacyjny

Aby uzyskać certyfikat ISO 9001, potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakości z normą, należy wypełnić wniosek o certyfikację, który zostanie poddany przeglądowi. Na bazie wniosku o certyfikację zostanie opracowana oferta certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Podpisana przez Klienta oferta staje się Umową o certyfikację zawartą na okres 3 lat. Odnosi sie ona do audytu certyfikacyjnego (certyfikacja początkowa) oraz do dwóch audytów nadzoru przeprowadzonych w kolejnych latach.

Audyt certyfikacyjny ISO 9001 składa się z dwóch etapów:

 1. Pierwszym etapem jest ocena gotowości organizacji do procesu certyfikacji. Audytor weryfikuje między innymi zgodność i kompletność dokumentacji oraz ocenia gotowość organizacji do przystąpienia do drugiego etapu audytu certyfikacyjnego.
 2. W czasie drugiego etapu audytu certyfikacyjnego wg ISO 9001:2015 audytor przeprowadza ocenę wdrożenia systemu zarządzania jakością i spełniania wymagań normy ISO 9001. Dokonywane jest to poprzez wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd dokumntowanych informacji oraz poprzez obserwację obszarów systemu i realizowanych procesów. W czasie spotkania zamykającego prezentowane są wyniki i ustalenia z audytu i, jeżeli to konieczne, uzgadniane są plany działań korygujacych.

Wynik audytu poddawany jest niezależnemu przeglądowi technicznemu, co zapewnia bezstronność i rzetelność w podejmowaniu decyzji o przyznaniu certyfikacji i wydaniu certyfikatu ystemu zarządzania jakością ISO 9001 na okres 3 lat.

W kolejnych dwóch latach, przynajmniej raz w roku, przeprowadzane są audyty nadzoru, w czasie ktorych prowadzona jest ocena wybranych elementów systemu zarzadzania jakością ISO 9001. Audyty nadzoru określają wykazują mozliwość utrzymania ważności certyfikatu na kolejny okres, tj. do czasu następnego audytu. 

Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością przeprowadzany jest przed upływem ważności certyfikatu ISO 9001, po podpisaniu umowy. Organizacja poddawana jest kompleksowemu badaniu i ocenie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001. Po pozytywnej weryfikacji wydawany jest certyfikat z nowa datą ważności, na kolejne 3 lata.

JAKIE SĄ Korzyści z CERTYFIKACJI ISO 9001?

 1. Poprawa wyników - System zarządzania jakością opisany w standardzie ISO 9001 pomaga wdrażać usprawnione procesy poprawiające wydajność operacyjną. Miej pewność, że dokonujesz właściwych wyborów dla swojej organizacji.
 2. Większa satysfakcja klientów - Systemy zarządzania jakością poprawiają wiarygodność Twojej działalności, aby spełnić oraz przekroczyć wymogi klientów.
 3. Poprawa wyników finansowych - ISO 9001 został opracowany jako system kompatybilny z innymi systemami i specyfikacjami w obszarze zarządzania, takim jak ISO 45001 (BHP) oraz ISO 14001 (Środowisko).

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Szeroki zasięg sieci certyfikacyjnej obejmującej ponad 60 państw.
 2. Ponad 70000 wydanych certyfikatów na zgodności z normą ISO 9001 – na całym świecie ( w tym 2200 w Polsce*).
 3. Posiada akredytację ponad 50 światowych jednostek akredytacyjnych.
 4. Pełna oferta certyfikacji wg różnych norm i standardów (możliwość certyfikacji łączonej).