maszyny

OCENA BEZPIECZEŃSTWA MASZYN I ICH ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ

ZAPEWNIJ BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OGRANICZ RYZYKO DZIĘKI SPEŁNIENIU WARUNKÓW POLSKICH NORM MASZYNOWYCH WYMAGAJĄCYCH OCENY BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa przy maszynach stawia szereg wymagań przed producentami oraz użytkownikami maszyn. Wymaga się spełnienia określonych procedur, zapewnienia jakości oraz stosowania najnowszych środków techniki w celu polepszenia warunków pracy w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz minimalnymi

Producenci maszyn: wykonanie ocen zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla nowo produkowanych maszyn, w celu spełnienia wszystkich warunków wymaganych dla oznakowania CE oraz wprowadzenia maszyn do obrotu.

Użytkownicy maszyn: wykonanie ocen zgodności z wymaganiami minimalnymi dla stanowisk pracy wyposażonych w sprzęt roboczy, w tym maszyny, zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi mającymi swoje zastosowanie do zapewnienia oraz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników w trakcie pracy.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY

ZAPEWNIJ BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OGRANICZ RYZYKO
Pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą!

Napisz wiadomość

Deklaracja zgodności CE oraz Ocena ryzyka maszyn - NASZE PODEJSĆIE

MASZYNY NOWE, MODERNIZOWANE ORAZ ZESTAWIONE W LINIE TECHNOLOGICZNE

Zakres oceny: ocena spełnienia wymagań zasadniczych oraz wymagań norm zharmonizowanych dotyczących nowo produkowanych oraz wprowadzanych maszyn do obrotu na rynkach wspólnotowych. Wykonujemy oceny zgodności ze wszystkimi szczegółowymi Dyrektywami Nowego Podejścia mającymi zastosowanie do maszyn oraz zgodnie z procedurami globalnego podejścia do oceny zgodności. Posiadamy szeroką wiedzę odnośnie wymagań zawartych w normach zharmonizowanych. Poprzez ciągłe doskonalenie, zawsze odwołujemy się do aktualnych rewizji norm dotyczących maszyn.

Zakres prac:

 • Pomoc i doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedur związanych z wystawieniem Deklaracji Zgodności WE z oznakowaniem CE.
 • Weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka w zakresie przepisów dla maszyn.
 • Pomoc w uzupełnieniu dokumentacji oraz dostosowaniu maszyn celem spełnienia wymagań zasadniczych.
 • Badanie i ocena maszyny w zakresie spełnienia zasadniczych wymagań pod względem zidentyfikowanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka resztkowego, którego nie udało się w pełni wyeliminować poprzez konstrukcje bezpieczne same w sobie oraz dodatkowymi środkami technicznymi.
 • Opracowanie Raportu z Oceny Zgodności.

MASZYNY UŻYTKOWE

Zakres oceny: ocena pod kątem spełnienia wymagań minimalnych zgodnie z polskimi harmonizacjami w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie dyrektyw. Kompleksowa realizacja oceny ryzyka maszyn wraz z odwołaniem się do krajowych przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Weryfikacja spełniania wszystkich procedur związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. W trakcie inspekcji zwracamy szczególną uwagę na spełnienie wymagań wszystkich lokalnych aktów prawnych mających zastosowanie dla bezpiecznego użytkowania sprzętu roboczego na stanowiskach pracy, w tym maszyn oraz wyposażenia towarzyszącego.

Zakres prac:

 • Ocena stanowisk pracy związanych z użytkowaniem maszyn w zakładach przemysłowych w zakresie wymagań prawnych odnośnie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ocena maszyn w aspekcie spełnienia wymagań minimalnych.
 • Doradztwo w czynnościach związanych z usunięciem niezgodności w przypadku ich wystąpienia.
 • Opracowanie Raportu z Oceny Zgodności Maszyn.

ZATWIERDZENIE DO OCENY ZGODNOŚCI W WIELKIEJ BRYTANII (UKCA)

UKCA to nowe oznakowanie opracowane po odejściu Wielkiej Brytanii z UE. Jest ono wymagane w przypadku niektórych produktów sprzedawanych w Anglii, Walii i Szkocji (z wyłączeniem Irlandii Północnej). Celem nowego oznakowania jest potwierdzenie, że produkt spełnia obowiązujące wymagania. Oznakowanie UKCA będzie stosowane do większości produktów, które obecnie wymagają umieszczenia znaku CE, w celu wprowadzenia ich na rynek brytyjski.

Obecnie współpracując z producentami, których produkty przeznaczone są na rynki Anglii, Walii i Szkocji, Bureau Veritas z dumą informuje, że posiada zatwierdzenie UKCA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat UKCA, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: biuro@bureauveritas.com

 

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Dostępność inspektorów na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami.
 2. Znajomość norm zharmonizowanych z ww. dyrektywami i specyfikacji technicznych wraz z praktycznym ich zastosowaniem.
 3. Inspektorzy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym przy budowie oraz modernizacjach maszyn.
 4. Wsparcie techniczne w celu realizacji wymagań dyrektyw oraz norm.
 5. Kompleksowa realizacji usług związanych z dostosowaniem maszyn przy współpracy z partnerami technologicznymi.
 6. Światowe referencje potwierdzające wysoki poziom usług.
 7. Wsparcie wiedzą zdobytą podczas realizacji inwestycji poza granicami kraju.

JAKIE SĄ PODSTAWOWE KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA OCENY RYZYKA MASZYN I URZĄDZEŃ, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY MASZYNOWEJ?

W przypadku maszyn nowych:

 • ułatwienie handlu - swobodny przepływ maszyn w krajach Unii Europejskiej

   

 • możliwość wprowadzenia maszyn do obrotu i użytkowania

   

 • zapewnienia bezpiecznych i ergonomicznych warunków eksploatacji maszyn

   

W przypadku maszyn użytkowanych:

 • zapewnienie niezmiennych warunków bezpiecznej obsługi maszyn

   

 • poprawa warunków środowiska pracy

   

 • pozytywne wyniki kontroli bezpieczeństwa pracy, przeprowadzanych przez organa do tego uprawnione (np. Państwową Inspekcję Pracy)