Polityka pracy i prawa człowieka

Bureau Veritas zobowiązuje się przestrzegać praw człowieka i promować ich ochronę niezależnie od kraju, w którym prowadzi swoją działalność, i niezależnie od rodzaju podejmowanych działań.

Grupa opublikowała politykę dotyczącą pracy i praw człowieka opartą na międzynarodowych standardach i zaleceniach, takich jak Powszechna deklaracja praw człowieka, Deklaracja MOP dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, Wytyczne OECD oraz Program ONZ „Global Compact”.

Bureau Veritas zachęca wszystkich swoich interesariuszy, dostawców – podwykonawców – partnerów i klientów do przyjęcia zasad poniższej polityki.