Press release

Ocena Świadomości Klimatycznej polskich spółek giełdowych 2023

lis. 23 2023

Dynamiczny Wzrost Liczby Liderów

W ciągu ostatniego roku z 21 do 38 wzrosła liczba spółek, które otrzymały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. Wskazują na to wyniki 5 edycji Badania Świadomości Klimatycznej CCA, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, we współpracy z MATERIALITY oraz Energopomiarem. Jedna z badanych spółek, CCC S.A., osiągnęła maksymalną punktację 10 na 10, co stanowi bezprecedensowe osiągnięcie w historii badania. Także jedna spółka, LUG S.A. utrzymuje się w gronie Spółek Świadomych Klimatycznie nieprzerwanie od pierwszej edycji badania.

Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z MATERIALITY i Energopomiarem ogłosiły wyniki piątej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (ang. corporate Climate Crisis Awareness study). Podstawą badania były dane pochodzące ze 152 raportów rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a jego zakres obejmował dane niefinansowe z lat 2017-2022. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Metodologia badania, niezmienna od roku 2021, skupia się na 10 kluczowych kryteriach, koncentrując się głównie na ocenie zarządzania zagadnieniami klimatycznymi i analizie metod raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Autorzy metodyki badania podkreślają, że główną ideą i celem tego rankingu jest weryfikacja właściwego raportowania kwestii ESG (Environmental, Social, and Governance) wśród spółek giełdowych zobligowanych prawnie do tego obowiązku. Badanie nie obejmuje innych zagadnień zrównoważonego rozwoju a nadawany tytuł odzwierciedla wyłącznie to, jak przejrzyście spółki raportują zagadnienia zmiany klimatu, podsumowując ich świadomość klimatyczną. 

 - Inicjując badanie CCA w 2018 roku chcieliśmy ustalić, jaki jest poziom świadomości klimatycznej spółek giełdowych i proponować najlepsze praktyki raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz tworzenia planów i strategii dekarbonizacyjnych. - powiedział Piotr Biernacki, współtwórca metodyki badania, przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i ESG Reporting Partner w MATERIALITY - Jakość raportowania zagadnień dotyczących zmiany klimatu stopniowo poprawia się. Jestem przekonany, że 38 Spółek Świadomych Klimatycznie poradzi sobie z raportowaniem tych kwestii zgodnie ze standardem ESRS E1. Jednak wiele spółek ma jeszcze wiele do nadrobienia, bo nowe obowiązki sprawozdawcze zaczynają obowiązywać już w przyszłym roku.

Wyniki piątej edycji Badania CCA wnoszą optymizm. Średni wynik spółek wzrósł z 2,71 na 4,02 na 10 możliwych punktów, co jest znaczącym postępem w porównaniu do roku poprzedniego. W roku bazowym rankingu, wyróżniono jedynie 6 spółek świadomych klimatycznie, tj. takich które uzyskały min 7 na 10 punktów. W roku 2023 takich spółek mamy już 38, co stanowi 25% badanych. Dynamiczny wzrost nastąpił głównie w ostatnich dwóch latach badania. Nietypowym osiągnięciem jest również fakt, że CCC S.A. osiągnęła pełną punktację, co zapisuje się jako pierwsze takie wydarzenie w historii badania. Od początku funkcjonowania rankingu, w ścisłym gronie liderów pozostaje Grupa Kapitałowa LUG S.A. (9 pkt w roku 2023). 16% spółek nie uzyskało żadnych punktów (rok temu było to aż 34%). 

Wnioski z badania są jednoznaczne - polskie spółki przyspieszyły tempo rozwoju raportowania niefinansowego, równając do światowych i unijnych standardów. W każdej z dziesięciu kategorii badania zauważamy poprawę, a zwłaszcza w kontekście uwzględnienia zagadnień zmiany klimatu w strategii biznesowej. Dynamiczny wzrost jakości i transparentności w raportowaniu emisji GHG jest również niezaprzeczalnym osiągnięciem.

-W ostatnich dwóch latach możemy zaobserwować bardzo dynamiczny wzrost jakości raportowania zagadnień klimatycznych. Wyniki badania pozwalają mieć nadzieję, że duża część emitentów będzie w stanie za kilkanaście miesięcy zaraportować dane wymagane standardami ESRS na poziomie satysfakcjonującym dla interesariuszy, co powinno się przełożyć na wzrost ich konkurencyjności. - podsumowuje dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Spółki w coraz większym stopniu zobowiązują się do ambitnych celów redukcyjnych w stosunku do emisji GHG, opierając je często na solidnych podstawach naukowych, analizując i licząc swój ślad węglowy. Wśród najlepszych praktyk możemy wyróżnić też identyfikację nie tylko ryzyk, lecz także szans związanych z wdrażaniem strategii ESG. Zespoły zajmujące się zarządzaniem klimatycznym są coraz mocniej „osadzone" zarówno w strukturach zarządczych, jak i operacyjnych organizacji. Firmy chętniej prezentują też jasne raporty z porównaniem rok do roku. Dodatkowo, rośnie liczba spółek wyznaczających sobie konkretne cele redukcyjne w perspektywie długo-, średnio- i krótkoterminowej.

Wyraźny wzrost liczby firm świadomych klimatycznie z 21 do 38, jest niepodważalnym dowodem na pozytywne zmiany zachodzące we wszystkich branżach. Szczególnie istotne jest jednak to, że aż 11 z 152 spółek zdobyło imponującą punktację minimum 9 na 10 punktów, co stawia je na czele tegorocznego rankingu (Tabela nr 1). Co jeszcze ważniejsze, wszystkie te firmy posiadają strategię  obejmującą kwestie klimatyczne, liczą emisje GHG we wszystkich trzech zakresach, 9 z 11 ma sprecyzowane cele absolutne redukcji emisji GHG, a 10 z nich zidentyfikowało zarówno ryzyka, jak i szanse związane z klimatem. Struktura zarządzania klimatycznego w raportach liderów jest szczegółowo opisana i skutecznie zaimplementowana.

TABELA nr 1 „TOP 11: Spółki z wynikiem >=9 w 5 edycji Badania Świadomości Klimatycznej CCA”  

 

Pełna nazwa spółki

Uzyskana punktacja

1.

CCC S.A.

10

2.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

9,67

3.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

9,67

4.

Allegro.eu S.A.

9,5

5.

Erbud S.A.

9,5

6.

Eurocash S.A.

9,33

7.

Grupa kapitałowa LUG SA

9

8.

ING Bank Śląski S.A.

9

9.

Immofinanz AG

9

10.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

9

11.

Onde S.A.

9

W jaki sposób przygotować się do kolejnego roku raportowania?

Autorzy i partnerzy bieżącej edycji badania CCA zalecają skrupulatną analizę wpływu zmian klimatycznych na spółkę oraz roli, jaką spółka odgrywa w kontekście tych zmian. Kluczowe jest staranne identyfikowanie nie tylko potencjalnych ryzyk, ale także szans wynikających z tych dynamicznych procesów związanych m.in. z transformacją energetyczną. Niezmiennie istotne jest, aby w kontekście raportowania niefinansowego umacniać jego miejsce w strukturze operacyjnej i zarządczej firmy. Wszyscy pracownicy muszą mieć pełną świadomość realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju. Ważne jest, aby strategia ESG  ta nie była jedynie przedmiotem zewnętrznej komunikacji i promocji, lecz aby była głęboko zakorzeniona w strukturze organizacyjnej. Komunikacja wewnętrzna to kluczowy element budowania świadomości i zaangażowania wszystkich członków organizacji, co przyczynia się do efektywnej implementacji strategii na wszystkich poziomach firmy.

Wyniki piątej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone podczas webinarium „Raportowanie klimatyczne w Polsce - wyniki badania CCA" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 22 listopada 2023. Każda spółka, która podlegała badaniu, może uzyskać bezpłatnie informację o uzyskanej punktacji wysyłając pytanie na adres: rankingcca@bureauveritas.com

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Biernacki
Fundacja Standardów Raportowania/Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych: tel. +48 693 330 003, piotr.biernacki@seg.org.pl 

Anna Jakubowska
Bureau Veritas Polska: tel. + 48 609 111 805, anna.jakubowska@bureauveritas.com

Partnerzy badania: 

Metodologia Badania Świadomości Klimatycznej CCA 2023 i jego wyniki są publicznie dostępne na stronie internetowej Fundacji Standardów Raportowania (www.standardy.org.pl) i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (www.seg.org.pl) oraz załączone do niniejszego komunikatu – na stronie Bureau Veritas Polska.

O Badaniu:

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study) jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. W 2023 roku partnerami wspierającymi badanie zostały firmy doradcze MATERIALITY oraz Energopomiar. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki badania są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opierają się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.