Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

niniejsza Polityka prywatności pomoże Państwu podejmować przemyślane i świadome decyzje dotyczą-ce przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach działalności prowadzonej przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Migdałowej 4 (02-796) w Warszawie, prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią.

Summary

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera Naszą Politykę Prywatności tj. zasady jakimi kierujemy się w procesach przetwarzania danych osobowych. Dokument ten zawiera również treści obowiązków informacyjnych, które zgodnie z przepisami prawa muszą być przedstawione osobom, których dane dotyczą, czyli Państwu. Zanim przejdziemy do szczegółów, chcielibyśmy podkreślić niektóre z kluczowych zasad ochrony danych osobowych. Są one ważne dla Bureau Veritas Polska sp. z o.o. oraz wierzymy, że są one ważne również dla Państwa.

Polityka Prywatności realizuje cztery najważniejsze cele tj.:

 1. wyjaśnienie, w jaki sposób spółka przetwarza informacje, które Państwo jej dostarczają, aby jeszcze lepiej dopasowywać swoje produktu i usługi do Państwa oczekiwań
 2. zagwarantowanie, że wszelkie informacje o procesie przetwarzania Państwa danych, zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty
 3. zapewnienie Państwa, że dane osobowe przetwarzane przez spółkę są bezpieczne w stosunku do zagrożeń jakie pojawiają się w procesach ich przetwarzania
 4. zapewnienie transparentności w kontaktach z przedstawicielami spółki, tak by realizacja Państwa prawa do prywatności była zawsze zagwarantowana.

Wszystkie informacje, które są od Państwa pobierane są związane pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną działalnością spółki tj. dostarczaniem wysokiej jakości usługi, które pomagają klientom spółki w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Bureau Veritas Polska sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, że decyduję o celach i środkach ich przetwarzania. W praktyce należy pamiętać, że jako administrator danych spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe. W zakresie realizacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: rodo@bureauveritas.com

Ogólnie rzecz biorąc wszelkie dane osobowe w spółce są podzielone na procesy, w których są one przetwarzane ze względu na główny cel, który przyświeca temu przetwarzaniu oraz kategorię osób, których dane dotyczą. Będą to kolejno:

1. REKRUTACJA

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu dokonania wyboru najbardziej odpowiednich kandydatów do pracy na konkretne stanowiska, na potrzeby obecnych jak i przyszłych rekrutacji. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (w zakresie danych wrażliwych, które mogą znaleźć się w dokumentach aplikacyjnych) lub w celu zawarcia umowy o pracę czy też innej umowy cywilnoprawnej, jak również na podstawie przepisów prawa pracy. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym procesie jest również prawnie uzasadniony cel przetwarzania tj. działania statystyczne, dotyczące raportowania oraz kontroli jakości. Po-danie danych osobowych w tym procesie na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, jednak ich nie-podanie utrudni nam sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji. W zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy odnośnie rekrutacji podanie danych osobowych jest obligatoryjne. W procesie rekrutacji, jeżeli nie zostaną Państwo wybrani, a wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od ostatniej Państwa reakcji na propozycję kolejnej rekrutacji, 4 lata w przypadku stanowisk managerskich, audytorskich. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorą-cym udział w procesie rekrutacji(np. portale pośredniczące w poszukiwaniu pracy) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

2. ZATRUDNIENIE

Dane osobowe pracowników i współpracowników są przetwarzane w celu obsługi procesu zatrudnienia personelu oraz zapewnienia wsparcia w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych obsługiwanych w pozostałych procesach przetwarzania danych osobowych, jak również bezpieczeństwa osób i mienia. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie danych wrażliwych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez spółkę lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę czy też innej umowy cywilnoprawnej. Ostatecznie Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie tzw. praw-nie usprawiedliwionego celu spółki w zakresie ochrony osób i mienia (monitoring), statystyki, raportowania i kontroli jakości. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości nawiązania współpracy. W procesie zatrudnienia na pod-stawie umowy o pracę Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w związku z zatrudnieniem (za wyjątkiem osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 – wtedy okres ten wynosi 50 lat). W procesie zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od ostatniej czynności na danych. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie zatrudnienia jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (np. podmioty świadczące usługi pakietu socjalnego), o czym będą Państwo przez nich informowani.

3. MARKETING

Dane osobowe potencjalnych klientów (np. właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek cywilnych oraz przedstawicieli klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz w celu prowadzenia aktywnych działań marketingowych wybranymi kanałami komunikacji. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (marketing wybranymi kanałami komunikacji) lub w celu zawarcia umowy w przypadku zapytań ofertowych kierowanych do spółki, jak również w celu jej realizacji w ramach zapisania się do Newsletter. Dodatkowo Państwa dane są przetwarzania na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego celu administratora danych osobowych w momencie gdy polecamy usługi spółki w kontaktach osobistych lub tworzymy statystyki i raporty marketingowe. Podanie danych osobowych w tym procesie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub przedstawianie naszej oferty w sposób dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb. W procesie Państwa dane osobowe są przechowywane przez 3 lata od odwołania przez Państwa zgody, jeżeli ją Państwo wyrazili. W pozostałym zakresie również 3 lata od zakończenia świadczenia usługi biuletynu informacyjnego tj. od ostatniego aktywnego działania na danych osobowych lub złożenia przez Państwa zapytania ofertowego  Po upływie tego okresu czasu Państwa dane (jeżeli nie nawiążemy współpracy) zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie marketingowym (np. dostawcy usług mailingu) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

4. SPRZEDAŻ

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku kontaktów z klientami instytucjonalnymi) są przetwarzane w celu sprzedaży usług oferowanych przez spółkę zgodnie z zakresem oferty oraz tworzenia ofert spersonalizowanych. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane w celu zawarcia umowy lub stworzenia oferty spersonalizowanej jak również na podstawie przepisu prawa m.in. zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Ostatecznie Państwa da-ne osobowe mogą być przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym celu tj. oferowania innych produktów i usług spółki w kontakcie bezpośrednim jak również w działania statystyczne, raportowe i dotyczą-ce kontroli jakości. Podanie danych osobowych w tym procesie jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości nawiązania współpracy. W procesie sprzedaży Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w związku z realizacją umowy. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorą-cym udział w procesie sprzedaży (np. organizatorzy eventów lub konferencji) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

5. OBSŁUGA KLIENTA

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu zapewnienia sprawnej obsługi klienta zgodnie z najlepszymi standardami spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, realizacji przepisów prawa jak również w tzw. prawnie uzasadnionym celu tj. działania statystyczne dotyczące jakości obsługi klienta. Podanie danych osobowych w tym procesie jest dobrowolne (z wyłączeniem sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga), jednak konsekwencją niepodania danych może być obniżenie jakości współpracy lub w skrajnych przypadkach brak możliwości realizacji umowy. W procesie obsługi klienta Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w związku z realizacją umowy. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie obsługi klienta (np. dostawcy oprogramowania służącego do obsługi klienta) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

6. SZKOLENIA

Dane osobowe uczestników szkoleń są przetwarzane w celu organizacji i koordynacja szkoleń zarówno stacjonarnych jak i zdalnych (webinaria). Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie realizacji zobowiązań, realizacji zwartej umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz w tzw. prawnie uzasadnionym celu tj. przedstawiania oferty własnych produktów i usług w kontakcie bezpośrednim oraz w celach statystycznych i dotyczących jakości świadczonych usług szkoleniowych. Dane osobowe uczestników webinar mogą być również publikowane w formie nagrań wideo (chat) w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa (np. szkolenia certyfikowane), a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia usług szkoleniowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może utrudniać lub w skrajnym przypadku uniemożliwić świadczenie usługi szkoleniowej. W procesie szkoleniowym Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie szkoleniowym jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (np. organizatorzy zaplecza szkoleń stacjonarnych), o czym będą Państwo przez nich informowani.

7. ODWOŁANIA, SKARGI I REKLAMACJE

Dane osobowe osób składających odwołania, skargi i reklamacje są przetwarzane w celu ich rozpatrzenia oraz zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez spółkę. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy i na podstawie przepisu prawa w zakresie rękojmi za wady, jak również na podstawie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych tj. sukcesywne podnoszenie jakości świadczonych usług. Podanie danych osobowych w tym procesie jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zidentyfikowania usług w ramach, których składana jest reklamacja. W procesie reklamacji Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie reklamacji (np. branżowi eksperci techniczni) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

8. CERTYFIKACJA

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu obsługi procesu certyfikacji podmiotów zgodnie z przyznanym zakresem akredytacji i zawartymi umowami. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dane osobowe są również przetwarzane w procesie na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego celu tj. analiza danych statystycznych oraz jakościowych. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości przyznania certyfikatu. W procesie certyfikacji dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wyga-śnięcia przyznanego certyfikatu. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie certyfikacji (np. eksperci techniczni prowadzący działalność gospodarcza) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (np. jednostki akredytujące), o czym będą Państwo przez nich informowani najpóźniej przy pierwszym kontakcie.

9. USŁUGI LABORATORYJNE

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu świadczenia usług badania i weryfikacji materiałów używanych do budowy i konstrukcji dróg oraz analizy kopalin na potrzeby klientów przemysłu wydobywczego i górniczego. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, która została zawarta jak i tzw. prawnie uzasadniony cel administratora danych tj. analiza danych statystycznych oraz jakościowych świadczonych usług. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia usługi. W procesie świadczenia usług laboratoryjnych dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wykonania ostatniej czynności z danymi w związku z usługą laboratoryjną. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie świadczenia usług laboratoryjnych (np. zewnętrzne laboratoria specjalistyczne) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (jednostki nadzorujące), o czym będą Państwo przez nich informowani.

10. USŁUGI PRZEMYSŁOWE

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu świadczenia usług zapewnienia zgodności, weryfikacji projektów, certyfikacji urządzeń, usług w zakresie łańcucha dostaw i wsparcia technicznego dla szeroko rozumianego przemysłu. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, która została zawarta jak i tzw. prawnie uzasadniony cel administratora danych tj. analiza danych statystycznych oraz jakościowych świadczonych usług. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia usługi. W procesie świadczenia usług laboratoryjnych dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wykonania ostatniej czynności z danymi w związku z realizacją usługi. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie świadczenia usług przemysłowych (np. eksperci techniczni prowadzący działalność gospodarczą) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (np. jednostki nadzorujące), o czym będą Państwo przez nich informowani.

11. USŁUGI BUDOWLANE

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu świadczenia usług wsparcie klientów w procesie wdrożenia aspektów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych i przemysłowych. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, która została zawarta jak i tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych tj. analiza danych statystycznych oraz jakościowych świadczonych usług. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia usługi. W procesie świadczenia usług laboratoryjnych dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wykonania ostatniej czynności z danymi w związku z realizacją usługi. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie świadczenia usług budowlanych (np. eksperci techniczni prowadzący działalność gospodarczą) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (jednostki nadzorujące), o czym będą Państwo przez nich informowani.

12. INSPEKCJE I USŁUGI RZĄDOWE

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu świadczenia usług inspekcji w ramach przedwysyłkowej kontroli towarów, inspekcji jakościowych dóbr konsumpcyjnych, weryfikacji zgodności eksportowanych towarów, audytów dostawców oraz usług inspekcyjno-laboratoryjnych. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających m.in. z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub Rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach wybranych usług jest również sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, która została zawarta jak i tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych tj. analiza danych statystycznych oraz jakościowych świadczonych usług. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia usługi. W procesie świadczenia usług laboratoryjnych dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wykonania ostatniej czynności z danymi w związku z realizacją usługi. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie świadczenia usług rządowych i inspekcji (np. eksperci techniczni prowadzący działalność gospodarczą) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (jednostki nadzorujące), o czym będą Państwo przez nich informowani.

13. USŁUGI DLA BRANŻY MORSKIEJ

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu świadczenia usług nadzoru nad statkami w eksploatacji oraz nadzoru nad produkcją materiałów i urządzeń przeznaczonych na statki. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, która została zawarta jak i tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych tj. analiza danych statystycznych oraz jakościowych świadczonych usług. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia usługi. W procesie świadczenia usług dla branży morskiej dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wykonania ostatniej czynności z danymi w związku z realizacją usługi. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorą-cym udział w procesie świadczenia usług dla branży morskiej (np. eksperci techniczni prowadzący działalność gospodarczą) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (jednostki nadzorujące), o czym będą Państwo przez nich informowani.

14. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dane osobowe dłużników i przedstawicieli dłużników (w przypadku dłużników instytucjonalnych) są przetwarzane w celu windykacji należności własnych wynikających z procesu przeterminowania płatności przez klientów. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na pod-stawie tzw. prawnie uzasadnionego celu administratora danych tj. dochodzenie i obrona roszczeń. Po-danie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być zwrócenie się do organów wymiaru sprawiedliwości z wnioskiem o ustalenie danych. W procesie windykacji należności Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od ostatniej czynności na danych. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie windykacji (np. firmy windykacyjne lub kancelarie prawne) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (np. adwokaci lub radcowie prawni), o czym będą Państwo przez nich informowani.

15. KSIĘGOWOŚĆ

Dane osobowe klientów i przedstawicieli klientów (w przypadku obsługi klientów instytucjonalnych) są przetwarzane w celu realizacji wszelkich rozliczeń z klientami, dostawcami, jak również zapewnienie zgodności działalności spółki z przepisami prawa podatkowego. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających m.in. z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, która została zawarta jak i tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych tj. analiza danych statystycznych oraz sporządzanie bilansów księgowych. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości prawidłowego rozliczenia usług. W procesie księgowym dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wykonania ostatniej czynności z danymi w związku z rozliczeniem dokumentów księgowych. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie księgowym (np. zewnętrzne biura rachunkowe) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (np. organy podatkowe lub biegli rewidenci), o czym w razie kontaktu będą Państwo przez nich informowani.

16. KWALIFIKACJA AUDYTORÓW

Dane osobowe audytorów (niezależnie od formy współpracy) są przetwarzane w celu lepszego do-pasowania audytora do potrzeb klienta i wymogów standardu. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie przepisu prawa w zakresie uregulowań wynikających m.in. z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, która została zawarta jak i tzw. prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych tj. analiza danych statystycznych oraz kontrola jakości. Podanie danych osobowych w tym procesie jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości dalszej współpracy. W procesie kwalifikacji audytorów dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od wykonania ostatniej czynności z danymi w związku z prowadzoną kwalifikacją. Po upływie tego okresu czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów spółki. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie kwalifikacji audytorów (np. zewnętrzni eksperci techniczni) jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod stałym nadzorem spółki i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępnione odbiorcom danych (np. podmioty odpowiedzialne za standard), o czym w razie kontaktu będą Państwo przez nich informowani.

Państwa uprawnienia

Chcielibyśmy podkreślić, że gwarantujemy każdej osobie, której dane przetwarzamy możliwość skorzy-stania z następujących uprawnień:

 1. prawo dostępu do treści danych – mogą Państwo zwrócić się o opisanie procesu przetwarzania konkretnie Państwa danych osobowych oraz o udostępnienie wszelkich danych osobowych gromadzonych na Państwa temat. Zaznaczamy jednak, że nadmierne korzystanie z tego uprawnienia utrudni pracę w spółce, wiec prosimy o rozwagę w korzystaniu z tego uprawnienia
 2. prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkiej staranności by zawsze przetwarzać jak najbardziej aktualne dane na Państwa temat, jednak jeżeli okaże się, że dane, które przetwarzamy stały się nieprawidłowe zawsze mogą się Państwo zwrócić o ich sprostowanie
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli okaże się, że nie chcą już Państwo aby spółka nadal przetwarzał Państwa dane osobowe zawsze mogą się Państwo zwrócić o ich usunięcie. Zaznaczamy jednak, że prawo to nie w każdym przypadku będzie mogło być zrealizowane, gdyż część danych spółka musi zachować ze względu na wiążące przepisy prawa
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli stwierdzą Państwo, że dane które są przetwarza-ne przez spółkę z jakichś względów nie powinny być usunięte po ww. okresach czasu (retencja danych), mogą się Państwo zwrócić o ich dalsze przechowywanie
 5. prawo do przenoszenia danych - jeżeli okaże się że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych to mogą się Państwo zwrócić o ich przeniesienie do innego usługodawcy lub bezpośrednio do Państwa. Zaznaczam jednak, że uprawnienie to dotyczy tylko tych danych, które Państwo sami dostarczyli
 6. prawo do sprzeciwu – zawsze mogą się Państwo zwrócić ze sprzeciwem wobec przetwarzania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu. W każdym takim przypadku sprzeciw zostanie rozpatrzony i Państwa uwagi uwzględnione w procesach przetwarzania Państwa danych na przyszłość
 7. prawo do cofnięcia zgody – w każdym czasie mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak wszelkie działania, które zostały wykonane na Państwa danych przed jej cofnięciem pozostaną ważne
 8. prawo do wniesienia skargi – jeżeli uznają Państwo, że spółka narusza Państwa prawo do prywatności zawsze mogą Państwo zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze skargą, jednak zachęcamy do wspólnego rozstrzygnięcia Państwa wątpliwości zanim podejmą Państwo taką decyzję.

Podsumowanie

W związku z tym, że Grupa Bureau Veritas składa się z podmiotów znajdujących się na całym świecie część danych osobowych może być wysyłana z krajów EOG do Państw trzecich. Jednak podmiotem odpowiedzialnym w tym zakresie jest Bureau Veritas SA, Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc 67/71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, jako podmiot sprawujący kontrolę nad grupą przedsiębiorstw zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem:
https://personaldataprotection.bureauveritas.com/

Podsumowując spółka i cały jej personel dokłada szczególnej staranności by procesy przetwarzania Państwa danych osobowych w jak najmniejszym stopniu wkraczały w Państwa sferę prywatności jednak, jeżeli na którymkolwiek z etapów przetwarzania Państwa danych osobowych zajdzie wątpliwości co do zgodności tych działań z przepisami prawa prosimy o kontakt: rodo@bureauveritas.com

Wersja angielska

Ladies and gentlemen,

This Privacy Policy will help you make well-thought-out and informed decisions regarding the processing of your personal data as part of the activities carried out by Bureau Veritas Polska sp. o.o. with head-quarters at ul. Migdałowa 4 (02-796) in Warsaw, please read it carefully.

Introduction

This document contains our Privacy Policy, which contains the principles we follow in the pro-cess of processing personal data. This document also contains information obligations which, in accord-ance with legal regulations, must be presented to the persons to whom the data pertains, ie to you. Before we go into details, we would like to highlight some of the key principles of personal data protec-tion. They are valid for Bureau Veritas Polska sp. O.o. and we believe that they are also important to you.

The Privacy Policy implements the four most important goals:

 1. an explanation of how the company processes the information that you provide, to even better match our products and services to your expectations
 2. ensuring that all information about the processing of your data is presented in a clear and transparent manner
 3. ensuring that the personal data processed by the company are safe in relation to the risks that arise in the processes of their processing
 4. ensuring transparency in dealing with the company's representatives, so that the implementa-tion of your right to privacy is always guaranteed.

All information that is collected from you are related directly or indirectly to the company's opera-tions, i.e. providing high quality services that help the company's clients meet the ever-increasing re-quirements related to quality, safety and hygiene of work, environmental protection and social respon-sibility. Bureau Veritas Polska sp. o.o. is the data controler of your personal data, which means that It decides about the objectives and means of processing. In practice, it should be remembered that as a data controler, the company is the entity responsible for your personal data. If you have any questions or concerns related to your personal data, please contact the Data Protection Officer (DPO) at: rodo@bureauveritas.com

In general, all personal data in the company are divided into the processes in which they areprocessed due to the main purpose that guided this processing and the category of data subjects. These will be:

1. RECRUITMENT

Personal data of job candidates are processed in order to select the most suitable job candidates for specific positions, for current and future recruitment purposes. Your personal data in this process are processed based on your consent (regarding sensitive data that may be included in the application documents) or for the purpose of concluding a contract of employment or other civil law contract, as well as on the basis of labor law. In addition, the legal basis for the processing of personal data in this process is also the legitimate purpose of the processing, i.e. statistical activities concerning reporting and quality control. Providing personal data in this process on the basis of your consent is voluntary, but failure to do so will make it difficult for us to carry out the recruitment process efficiently. To the extent resulting from the provisions of the labor law regarding recruitment, the provision of personal data is obligatory. In the recruitment process, if you are not selected and you consent to the processing of personal data for future recruitment processes, your personal data will be stored for 2 years from your last response to the recruitment proposal, 4 years for managerial and auditing positions . After this period of time, your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities participating in the recruitment process (eg job search websites), however, we note that these entities remain under the constant supervision of the company and ensure at least the same level of personal data security.

2. EMPLOYMENT

The personal data of employees and co-workers are processed in order to service the process of em-ploying staff and provide support in the implementation of civil-law contracts serviced in other pro-cesses of personal data processing, as well as the security of persons and property. Your personal data in this process is processed on the basis of a legal provision on sensitive data when processing is neces-sary for health and occupational health purposes, to assess the employee's ability to work, provide health care or social security when processing is necessary to fulfill the obligations and the exercise of special rights by the company or the State, in the field of labor law, social security and social protection, and when processing is necessary to establish, assert or defend claims. In addition, your personal data may also be processed for the purpose of implementing a contract of employment or another civil law contract. Ultimately, your personal data is processed on the basis of the so-called legally justified pur-pose of the company in the area of personal and property protection (monitoring), statistics, reporting and quality control. Providing personal data in this process is obligatory, and the consequence of not providing data may be the lack of possibility to establish cooperation. In the employment process under a contract of employment, your personal data will be stored for 10 years from the last act on personal data in connection with employment (except for those employed before 1 January 2019 - then this pe-riod is 50 years). In the employment process based on civil law contracts, your personal data will be processed for 6 years from the last act on the data. After this period of time your data will be com-pletely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be provided to external entities involved in the employment process, however, we note that these entities remain un-der the constant supervision of the company and ensure at least the same level of security of personal data. Additionally, your data may be made available to recipients of data (eg entities providing social package services), about which you will be informed by them.

3. MARKETING

Personal data of potential clients (eg owners of sole proprietorships, partners of civil partnerships and representatives of institutional clients) are processed in order to respond to requests for proposals and to conduct active marketing activities with selected communication channels. Your personal data in this process are processed based on your consent (marketing by selected communication channels) or in order to accept the contract in the case of inquiries addressed to the company, as well as in order to implement it as part of subscribing to the Newsletter. In addition, your data is processed on the basis of the so-called the legitimate purpose of the personal data administrator when we recommend the com-pany's services in personal contacts or create statistics and marketing reports. Providing personal data in this process is voluntary, but failure to do so will prevent us from responding to a request for pro-posals or presenting our offer in a manner suited to your individual needs. In the process your personal data are stored for 3 years after you have canceled your consent, if you have expressed it. In the re-maining scope, also 3 years from the cancelation of the newsletter service, i.e. from the last active ac-tion on personal data or submission of your request for quotation. After this period of time your data (if we do not cooperate) will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities involved in the marketing process (eg providers of mailing services), however note that these entities remain under the constant supervision of the com-pany and provide at least the same level of personal data security.

4. SALES

Personal data of clients and customer representatives (in the case of contacts with institutional clients) are processed in order to sell services offered by the company in accordance with the scope of the offer and the creation of personalized offers. Your personal data in this process are processed in order to conclude a contract or create a personalized offer as well as on the basis of a law, e.g. in accordance with the Act of September 15, 2000 the Code of Commercial Companies. Finally, your personal data can be processed in the so-called legitimate purpose, i.e. offer other products and services of the com-pany in direct contact as well as in statistical, reporting and quality control activities. Providing personal data in this process is voluntary, but the consequence of not providing data may be the lack of oppor-tunities to establish cooperation. In the sales process, your personal data will be stored for 6 years from the last act on personal data in connection with the implementation of the contract. After this period of time, your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities involved in the sales process (eg organizers of events or conferences), however, we note that these entities remain under the constant supervision of the com-pany and provide at least the same level of personal data security.

5. CUSTOMER SERVICE

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional clients) are processed in order to ensure efficient customer service in accordance with the company's best standards. Your personal data in this process are processed in order to implement the concluded agreement, the im-plementation of the law as well as in the so-called legally justified purpose, ie statistical actions regard-ing the quality of customer service. Providing personal data in this process is voluntary (except when the law requires it), but the failure to provide data may result in a decrease in the quality of coopera-tion or in extreme cases, inability to perform the contract. In the process of customer service your per-sonal data will be stored for 6 years from the last act on personal data in connection with the imple-mentation of the contract. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities involved in the customer service process (eg software suppliers serving customer service), however note that these entities remain under the constant supervision of the company and provide at least the same level of personal data security.

6. TRAINING

Personal data of training participants are processed for the purpose of organization and coordina-tion of both stationary and remote training (webinars). Your personal data in this process are pro-cessed on the basis of a legal provision for the implementation of obligations, the implementation of a compact contract for the provision of training services and in the so-called the legitimate purpose, i.e. to present the offer of own products and services in direct contact, as well as for statistical and quality purposes of the provided training services. The personal data of the webinar participants can also be published in the form of video recordings (chat) for promotional purposes. Providing personal data in this process is obligatory to the extent required by law (eg certified training), and the failure to provide data may result in the lack of possibility to provide training services. In the remaining scope, the provi-sion of personal data is voluntary, however, failure to do so may hinder or, in extreme cases, prevent the provision of a training service. In the training process, your personal data will be stored for 6 years from the last act on personal data in connection with participation in the training. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities participating in the training process, however, we note that these entities remain under the constant supervision of the company and ensure at least the same level of personal data security. In addition, your data may be made available to data recipients (eg or-ganizers of stationary training facilities), which you will be informed about by them.

7. APPEALS AND COMPLAINTS

Personal data of persons submitting appeals and complaints are processed in order to review them and ensure high quality of services provided by the company. Your personal data is processed in order to perform the contract and on the basis of the law in the scope of warranty for defects, as well as on the basis of the so-called legally justified purpose of the data administrator, ie successive improvement of the quality of services provided. Providing personal data in this process is voluntary, however, the con-sequence of not providing data may be the inability to identify services under which the complaint is made. In the complaint process your personal data will be stored for 6 years from the last act on per-sonal data in connection with the complaint. After this period of time your data will be completely re-moved from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities involved in the complaint process (eg industry technical experts), however, we note that these entities remain under the constant supervision of the company and ensure at least the same level of personal data security.

8. CERTIFICATION

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional customer service) are processed to support the certification process of entities in accordance with the scope of accreditation granted and contracts concluded. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal provision in the scope of regulations resulting from the Act of 13 April 2016 on conformity as-sessment and market surveillance systems. Personal data is also processed in the process based on the so-called the legitimate purpose, i.e. the analysis of statistical and qualitative data. Providing personal data in this process is obligatory, and the consequence of not providing data may be the lack of the possibility to grant a certificate. In the certification process, data will be processed for a period of 6 years from the expiry of the certificate granted. After this period of time, your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to exter-nal entities involved in the certification process (eg technical experts conducting business activities), however, we note that these entities remain under the constant supervision of the company and pro-vide at least the same level of personal data security. In addition, your data may be made available to recipients of data (eg accreditation units), which you will be notified of at the latest at the first contact by them.

9. LABORATORY SERVICES

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional clients) is processed to provide research and verification services for materials used for construction and road construction, and for the analysis of minerals for the needs of mining and mining industry clients. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal provision in the scope of regulations resulting from the Act of 13 April 2016 on conformity assessment and market surveillance systems. In addition, the legal basis for the processing of your personal data is the implementation of the contract, which was concluded as well as the so-called the legitimate purpose of the data controller, i.e. the analysis of sta-tistical and quality data of the services provided. Providing personal data in this process is obligatory, and the consequence of not providing data may be the lack of possibility to provide the service. In the process of providing laboratory services, data will be processed for a period of 6 years from the com-pletion of the last activity with data in connection with the laboratory service. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities involved in the process of laboratory services (eg external special-ized laboratories), however note that these entities remain under the constant supervision of the com-pany and ensure at least the same level of security personal data. In addition, your data may be made available to recipients of data (supervisory units), which you will be informed about.

10. INDUSTRIAL SERVICES

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional clients) is processed to provide compliance services, project verification, device certification, supply chain services and tech-nical support for the broadly understood industry. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal provision in the scope of regulations resulting from the Act of 13 April 2016 on con-formity assessment and market surveillance systems. In addition, the legal basis for the processing of your personal data is the implementation of the contract, which was concluded as well as the so-called the legitimate purpose of the data controller, i.e. the analysis of statistical and quality data of the ser-vices provided. Providing personal data in this process is obligatory, and the consequence of not provid-ing data may be the lack of possibility to provide the service. In the process of providing laboratory ser-vices, data will be processed for a period of 6 years from the completion of the last activity with data in connection with the service. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities involved in the process of providing industrial services (eg technical experts conducting business activity), how-ever, note that these entities remain under the constant supervision of the company and ensure at least the same level of security personal data. In addition, your data may be made available to recipi-ents of data (eg supervisors), which you will be informed about by them.

11. SERVICES FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional clients) are processed in order to provide services to support clients in the process of implementing aspects of quality, occu-pational health and safety, environmental protection and social responsibility in all phases of construc-tion and industrial projects. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal pro-vision in the scope of the regulations resulting from the Act of 13 April 2016 on conformity assessment and market surveillance systems. In addition, the legal basis for the processing of your personal data is the implementation of the contract, which was concluded as well as the so-called legally justified pur-pose of the data controller, i.e. analysis of statistical and non-core data for the services provided. Providing personal data in this process is obligatory and the failure to provide data may result in the lack of possibility to provide the service. In the process of providing laboratory services, data will be processed for a period of 6 years from the performance of the last activity with data in connection with the provision of the service. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities partici-pating in the process of providing construction services (eg technical experts conducting business activi-ties), however, we note that these entities remain under the constant supervision of the company and ensure at least the same level of personal data security . In addition, your data may be made available to data recipients (supervisory units), which you will be informed about by them.

12. INSPECTIONS AND GOVERNMENT SERVICES

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional clients) are processed to provide inspection services as part of pre-shipment inspections of goods, quality inspections of con-sumer goods, verification of compliance of exported goods, supplier audits and inspection and labora-tory services. Your personal data in this process is processed on the basis of a legal provision in the scope of regulations resulting from legal act from 13 April 2016 on systems for conformity assessment and market surveillance or Regulation of the Council (EC) No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labeling of ecological products and repealing the Regulation (EEC) No 2092/91. The legal basis for the processing of data within selected services is also the situation in which processing is necessary to perform a task carried out in the public interest or in the exercise of public authority en-trusted to the data controler. In addition, the legal basis for the processing of your personal data is the implementation of the contract, which was concluded as well as the so-called legally justified purpose of the data controller, i.e. analysis of statistical and quality data of the services provided. The request for personal data in this process is obligatory and the failure to provide data may result in the lack of possibility to provide the service. In the process of providing inspections and government services, data will be processed for a period of 6 years from the completion of the last activity with data in connection with the service. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities participating in the process of providing government services and inspections (eg technical experts conducting economic activity), however note that these entities remain under the constant supervision of the company and ensure at least the same level of security personal data. In addition, your data may be made available to data recipients (supervisors), which you will be informed about by them.

13. SERVICES FOR THE MARINE INDUSTRY

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional clients) are processed in order to provide ship surveillance services in operation and supervision over the production of mate-rials and devices intended for ships. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal provision in the scope of regulations resulting from the Act of 13 April 2016 on conformity as-sessment and market surveillance systems. In addition, the legal basis for the processing of your per-sonal data is the implementation of the contract, which was concluded as well as the so-called legally justified purpose of the data administrator, i.e. the analysis of statistical and quality data of the services provided. Providing personal data in this process is obligatory and the lack of possibility to provide the service may be a consequence of not providing data. In the process of providing services for the marine industry, data will be processed for a period of 6 years from the performance of the last activity with data in connection with the service. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities taking part in the process of providing services for the maritime industry (eg technical experts conduct-ing business activities), however note that these entities remain under the constant supervision of the company and ensure at least the same level of security personal data. In addition, your data may be made available to data recipients (supervisory units), which you will be informed about by them.

14. DEBT COLLECTION

Personal data of debtors and debtors' representatives (in the case of institutional debtors) are pro-cessed in order to collect own debts resulting from the process of remaking payments by clients. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal provision, in particular the Act of 23 April 1964 the Civil Code and the Act of 15 September 2000 the Code of Commercial Companies. Your personal data may also be processed on the basis of the so-called the legitimate purpose of the data controller, i.e. investigation and defense of claims. Providing personal data in this process is obligatory, and the consequence of not submitting data may be to apply to the judicial authorities with a request to establish data. In the process of debt collection your personal data will be processed for 6 years from the last act on the data. After this period of time your data will be completely removed from the com-pany's resources. Your personal data in this process may be entrusted to external entities involved in the debt collection process (eg debt collection companies or law offices), however note that these enti-ties remain under the constant supervision of the company and provide at least the same level of per-sonal data security. In addition, your data may be made available to recipients of data (eg lawyers or legal advisers), about which you will be informed by them.

15. ACCOUNTING

Personal data of clients and customer representatives (in the case of institutional clients) are processed in order to implement all settlements with customers and suppliers, as well as ensuring compliance of the company's activities with the provisions of tax law. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal provision in the scope of regulations resulting from from the Act of 29 Septem-ber 1994 on accounting and the Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services. In addition, the legal basis for the processing of your personal data is the implementation of the contract, which was concluded as well as the so-called legally justified purpose of the data controller, ie analysis of sta-tistical data and preparation of accounting balances. Providing personal data in this process is obligato-ry, and the consequence of not providing data may be the inability to correctly settle services. In the accounting process, data will be processed for a period of 6 years after the last activity with data in connection with the settlement of accounting documents. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrust-ed to external entities that participate in the accounting process (eg external accounting offices), how-ever note that these entities remain under the constant supervision of the company and provide at least the same level of security of personal data. In addition, your data may be made available to recip-ients of data (eg tax authorities or statutory auditors), which you may be contacted by.

16. AUDITORS’ QUALIFICATIONS

Personal data of auditors (regardless of the form of cooperation) are processed in order to better match the auditor to the client's needs and the requirements of the standard. Your personal data in this process are processed on the basis of a legal provision in the scope of regulations resulting from the Act of 13 April 2016 on conformity assessment and market surveillance systems. In addition, the legal basis for the processing of your personal data is the implementation of the contract, which was contained as well as the so-called legally justified purpose of the data controller, i.e. statistical data analysis and quality control. Providing personal data in this process is obligatory, and the consequence of not providing data may be the lack of possibility of further cooperation. In the qualification process of auditors, data will be processed for a period of 6 years from the completion of the last activity with data in relation to the conducted qualification. After this period of time your data will be completely removed from the company's resources. Your personal data in this process may be entrusted to an ex-ternal entity participating in the qualification process of auditors (eg external technical experts), how-ever note that these entities remain under the constant supervision of the company and provide at least the same level of personal data security. In addition, your data may be made available to data recipients (eg entities responsible for the standard), which you will be informed about in case of con-tact by them.

Your powers

We would like to emphasize that we guarantee every person whose data we process the possibility of using the following rights:

 1. the right to access the data - you can ask for a description of the process of processing your personal data specifically and for the provision of all personal data collected about you. We note, however that excessive use of this right will make it difficult to work for the company, so please consider the use of this right
 2. the right to rectify the data - we make every effort to always process the most up-to-date data about you, but if it turns out that the data we process become invalid, you can always ask for correcting it
 3. the right to delete data - if it turns out that you no longer want the company to continue pro-cessing your personal data, you can always ask for their deletion. We note, however that this right will not always be implemented in any case, because some of the data must be kept by the company due to binding legal regulations
 4. the right to limit processing - if you find that the data that is processed by the company for some reasons should not be removed after the above-mentioned time periods, you can ask for further storage
 5. the right to transfer data - if it turns out that your personal data will be processed in IT sys-tems, you can ask for their transfer to another service provider or directly to you. We note, however that this entitlement only applies to data that you have provided yourself
 6. the right to object - you can always object to the processing of specific personal data for a spe-cific purpose. In any such case, the dispute will be considered and your comments will be taken into account in the processing of your data for the future
 7. the right to withdraw consent - at any time you can withdraw your consent to the processing of personal data, however any actions that have been made on your data before this with-drawal will remain valid
 8. the right to lodge a complaint - if you believe that the company violates your right to privacy, you can always approach the President of the Office for Personal Data Protection with a com-plaint, but we encourage you to jointly resolve your doubts before you make such a decision.

Summary

Due to the fact that the Bureau Veritas Group consists of entities located all over the world, a part of personal data may be sent from EEA countries to third countries. However, the responsible enti-ty in this aspect is Bureau Veritas SA, Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc 67/71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, as the entity controlling the group of enterprises in ac-cordance with the privacy policy available at:
https://personaldataprotection.bureauveritas.com/

To sum up, the company and all its staff takes special care that the processing of your personal data will enter your sphere of privacy as little as possible, however, if at any of the stages of processing your personal data you will have doubts as to the compliance of these activities with the regulations, please contact: rodo@bureauveritas.com