Warunki korzystania z serwisu

Połączenie ze stroną internetową (zwaną dalej „Stroną internetową”) i/lub korzystanie z niej oznacza zgodę użytkownika Strony internetowej na następujące warunki.

Korzystanie ze Strony internetowej (usługi świadczonej drogą elektroniczną): Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) jest uprawniony do korzystania ze Strony internetowej i zobowiązuje się do przestrzegania warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.

W konsekwencji Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

  • przesyłać ani ujawniać za pośrednictwem Strony internetowej informacji niezgodnych z prawem, podważających porządek publiczny lub zniesławiających
  • szkodzić wiarygodności informacji umieszczanych na Stronie internetowej, bezprawnie je pobierać, dokonywać na nie ataków typu Distributed-Denial-of-Service, przywłaszczać je sobie, obchodzić lub uszkadzać urządzenia zabezpieczające, pozyskiwać wbrew prawu poufne dane osobiste (phishing), nielegalnie wprowadzać informacje do infrastruktury Bureau Veritas itp.
  • korzystać ze Strony internetowej w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami i/lub w sposób, który mógłby szkodzić integralności lub dostępności Strony internetowej i/lub interesom i wyłącznym prawom Bureau Veritas.

Dostępność

Strona internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Niemniej jednak w przypadku działania siły wyższej, spowolnionego łączenia oraz przeciążenia lub braku dostępności Strony internetowej, surfowanie po całej Stronie internetowej lub jej częściach może być spowolnione lub przerywane. Ponadto Bureau Veritas może przeprowadzać konserwację naprawczą lub prewencyjną Strony internetowej lub obiektów hostingowych. W związku z tym Bureau Veritas nie gwarantuje stałego dostępu do Strony internetowej.

Własność intelektualna

Strona internetowa i jej zawartość (kod źródłowy, teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki, dane, informacje, architektura, oprogramowanie, bazy danych, nazwa domeny, znaki towarowe i logo) są chronione przez przepisy prawa, regulacje i konwencje dotyczące własności intelektualnej oraz należą do Bureau Veritas lub wymagają jej zezwolenia na wykorzystywanie. W żadnym przypadku korzystanie ze Strony internetowej nie może być interpretowane jako przeniesienie własności intelektualnej, udzielenie na nią licencji lub upoważnienie do ponownego wykorzystywania jej treści. W związku z powyższym, jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie, przedstawianie, pobieranie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie Strony internetowej lub jej elementów, na jakimkolwiek nośniku, jest surowo zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Bureau Veritas. Spółka Bureau Veritas jest uprawniona do modyfikowania treści Strony internetowej w dowolnym momencie oraz bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje o autorach zdjęć

Bureau Veritas SA oraz wszystkie jej spółki zależne – zewnętrzne banki zdjęć.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem Strony internetowej są zamieszczane „jako takie”. Veritas nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, oraz nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystywanie. Ponadto Bureau Veritas nie udziela żadnych gwarancji odnośnie do istotności, aktualności, kompletności, czy też przydatności publikowanych informacji na potrzeby Użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji dostępnych na Stronie internetowej.

Bureau Veritas wyklucza wszelką bezpośrednią i pośrednią odpowiedzialność za szkody (w szczególności za utratę programów i danych finansowych oraz handlowych), które może ponieść Użytkownik lub jakakolwiek strona trzecia w wyniku korzystania ze Strony internetowej i zamieszczanych na niej informacji. Bureau Veritas nie będzie ponosić także żadnej odpowiedzialności za wirusy, złośliwe oprogramowania lub spamy, które mogą pojawić się podczas korzystania ze Strony internetowej.

Strony internetowe nienależące do Grupy Bureau Veritas z łączami hipertekstowymi do Strony internetowej nie są pod kontrolą spółki Bureau Veritas i, w związku z tym, nie bierze ona za nie żadnej odpowiedzialności. Jedynym podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za korzystanie z nich jest Użytkownik.

Reklamacje

Bureau Veritas rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, spółka w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez spółkę można składać pisemnie na adres usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: webcontact@bureauveritas.com

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Burau Veritas następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Wszystkie spory związane ze Stroną internetową i jej zawartością będą rozpatrywane przez sądy i trybunały w Nanterre, Francja, zgodnie z prawem francuskim.