Image
biomasa

Pozyskiwanie i wykorzystywanie czystej bioenergii

Ponieważ firmy na całym świecie starają się o redukcję emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego, wiele z nich sięga po odnawialne źródła energii. Jedną z dostępnych alternatyw jest bioenergia - źródło energii pochodzące z materiałów organicznych, z którego można pozyskiwać ciepło, energię elektryczną i paliwo.

Czym jest bioenergia i skąd się bierze?

Rozkładając materiały organiczne, takie jak płody rolne oraz odpady i pozostałości zwierzęce oraz roślinne, znane również jako substraty lub biomasa, możemy wytwarzać bioenergię. Można to osiągnąć poprzez spalanie, rozkład bakterii lub gazyfikację. Suche substraty, takie jak drewno, są spalane w piecach, wrząca dzięki temu woda wytwarza parę wodną i napędza w ten sposób turbiny. Mokre surowce, takie jak odpady zwierzęce, mogą gnić w beztlenowych zbiornikach, w rezultacie czego powstaje biogaz i biometan, który jest wychwytywany i spalany[1] lub pompowany do sieci gazu ziemnego. Biomasa może również zostać poddana procesowi gazyfikacji – działają na nią wtedy wysokie temperatury w celu wytworzenia gazu syntezowego, który może być następnie spalany w celu wytworzenia energii elektrycznej[2].

Ponieważ drzewa, uprawy i odpady w naturalny sposób pochłaniają i magazynują CO2 konieczne jest zachowanie zdrowej równowagi między zbiorami biomasy a zarządzaniem lasami i innymi zasobami roślinnymi. Neutralność bioenergii zależy od wielu czynników, w szczególności od rodzaju produkowanej biomasy oraz od tego, czy pochodzi ona z istniejącego obszaru bogatego w węgiel, takiego jak las pierwotny, tereny podmokłe lub torfowiska.

Jakie są problemy ze zrównoważonym charakterem biomasy?

Jeśli spalane jest drewno, firmy muszą zapewnić, że przesadzają drzewa w tym samym tempie, aby utrzymać długoterminową zdolność produkcyjną. Zaniechanie tego może wpłynąć na emisje dwutlenku węgla, ponieważ spala się więcej drewna niż odrasta. Olej sojowy lub palmowy może zostać uznany za zrównoważony, jeśli nie doszło do wylesiania. Jeśli spalane są odpady zwierzęce, wykorzystanie szczelnych zbiorników jest niezbędne do wychwytywania metanu i uniknięcia jego uwalniania do atmosfery.

Zrównoważony rozwój biomasy wykracza poza węgiel. Zbiory mogą wpływać na bioróżnorodność i prowadzić do szkodliwych zmian w użytkowaniu gruntów. W grę wchodzą również czynniki społeczne: należy przestrzegać bezpiecznych warunków pracy, przepisów prawa, praw do ziemi i praw człowieka.

Prawidłowo zarządzana produkcja biomasy może zapewnić skuteczne rozwiązanie w zakresie zrównoważonej energii. Firmy muszą jednak wziąć pod uwagę, że wadliwe lub źle kontrolowane procesy mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Aby czerpać te korzyści, przedsiębiorstwa muszą zapewnić, że zaopatrują się w czyste i renomowane łańcuchy dostaw bioenergii.

Biopaliwo jako opłacalne rozwiązanie dla transportu

Przyjęcie bioenergii umożliwia organizacjom znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG). Korzyść ta jest najbardziej odczuwalna w branżach, które są obecnie silnie uzależnione od paliw kopalnych, takich jak transport.

Biopaliwa są już szeroko stosowane w transporcie drogowym, a firmy żeglugowe i linie lotnicze także zaczynają teraz przechodzić na to bardziej ekologiczne paliwo. Tendencja ta jest napędzana zarówno przez podaż – produkcja biopaliw ma wzrosnąć o 25% w ciągu najbliższych 5 lat[3], jak i przez regulacje. Kraje i organy regulacyjne, w tym Stany Zjednoczone i Unia Europejska, ustanowiły mechanizmy gospodarcze mające na celu ograniczenie emisji z paliw transportowych i wsparcie stosowania biopaliw. Unijna dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii 2018/2001 (RED II) promuje „zaawansowane” biopaliwa i ogranicza udział niezrównoważonych biopaliw pochodzących z niezrównoważonych upraw na podstawie ich wpływu na zmianę użytkowania gruntów.

Mechanizm Kompensacji i Redukcji CO2 DLA LOTNICTWA MIĘDZYNARODOWEGO (CORSIA) jest głównym mechanizmem, dzięki któremu lotnictwo może osiągnąć długoterminowe cele w zakresie dekarbonizacji. Podróże lotnicze odpowiadają za 1,9% globalnej emisji gazów cieplarnianych[4]. Aby osiągnąć zgodność z CORSIA, linie lotnicze będą musiały wybrać paliwa zrównoważonego lotnictwa (SAF), które skutkują niższymi emisjami. Biopaliwo jest obecnie najłatwiej dostępnym SAF.

Zasilanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym

Kolejną korzyścią dla firm wykorzystujących bioenergię jest jej wkład w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Przekształcenie resztek materiałów z łańcucha produkcyjnego w surowce odnawialne do produkcji energii umożliwia firmom zachowanie zasobów, ponowne wykorzystanie podproduktów i recykling odpadów w celu zachowania ich najwyższej wartości. Na przykład zużyty olej spożywczy (UCO) jest w coraz większym stopniu zbierany z restauracji i zakładów przemysłu spożywczego w celu produkcji biodiesla, przy czym weryfikacja łańcucha dostaw służy zapewnieniu, że odpady są rzeczywiście odpadami. Rezygnując z tradycyjnego systemu opartego na zasadzie konsumpcji dóbr (ang. take – make – waste) na rzecz tego zamkniętego systemu, organizacje mogą minimalizować ilość odpadów i emisje gazów cieplarnianych: w przypadku UCO firmy mogą również uzyskać zachęty podatkowe w Europie.

Brykiety z biomasy mogą być produkowane z najróżniejszych materiałów organicznych, co sprawia, że biopaliwo jest zasadniczo nieograniczonym zasobem. Ta powszechna dostępność przekłada się na niższe koszty użytkowania i produkcji w porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi. Ponadto firmy w UE, które przechodzą na bioenergię, mogą skorzystać z zachęt finansowych w ramach szeregu programów finansowania.

Wreszcie, konsumenci zmieniają swoje przyzwyczajenia oraz preferencje i stają się bardziej świadomi negatywnego wpływu potencjalnych zakupów na środowisko. Dzięki przejściu na bioenergię firmy mogą przyciągnąć i zatrzymać tych świadomych etycznie klientów

WEBINAR BUREAU VERITAS

Udowodnij, że Twoja firma działa zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki certyfikacji ISCC Plus

Zobacz nagranie z webinaru

Uwaga! Webinar w języku angielskim!


Stosowanie i weryfikacja zrównoważonej bioenergii

Firmy, które chcą zapewnić sobie te korzyści, mogą wybierać spośród kilku dostępnych systemów certyfikacji. Najpowszechniej stosowanym jest International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), czyli globalny system certyfikacji weryfikujący zrównoważony charakter surowców. Podobnie jak cała gama dostępnych programów zatwierdzonych przez UE, ISCC promuje ochronę lasów i bioróżnorodności poprzez zrównoważone wytwarzanie biomasy[5]. Dobrowolna certyfikacja może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, promowania zrównoważonego użytkowania gruntów i identyfikowalności, jednocześnie pozwalając przedsiębiorstwom udowodnić, że ich produkcja biopaliw i biomasy jest zgodna z przepisami UE.

Z myślą o przedsiębiorstwach działających w branży lotniczej, które chcą stosować paliwa zrównoważonego lotnictwa (SAF), ISCC opracowało specjalny system certyfikacji dla CORSIA. Dzięki temu systemowi przedsiębiorstwa mogą wykazać zrównoważony charakter produkcji biomasy, a także zgodność paliwa z GHG oraz innymi kryteriami zrównoważonego rozwoju. Kwalifikujące się paliwa muszą osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie co najmniej 10% w całym okresie ich użytkowania i muszą być pozyskiwane z biomasy pochodzącej z terenów zasobnych w węgiel[6].

Dodatkowa certyfikacja jest dostępna dla firm w ramach programu SURE, który promuje ochronę terenów o wysokiej wartości pod względem różnorodności biologicznej i dużych zasobów węgla. System umożliwia organizacjom potwierdzenie zrównoważonego charakteru energii elektrycznej oraz ciepła wytwarzanego z biomasy, a także wykazanie zgodności z wymogami dyrektywy UE RED II.

Jak możemy pomóc Ci uzyskać certyfikat

Bureau Veritas Certification świadczy firmom wsparcie potrzebne do potwierdzenia ekologicznych właściwości ich bioenergii. Nasze usługi pozwalają im wykazać zaangażowanie we wdrażanie zrównoważonych rozwiązań oraz uniknąć oskarżeń o „greenwashing” i utraty reputacji.

Nasze doświadczenie jako jednego ze światowych liderów certyfikacji sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem dla firm, które cenią zrównoważony rozwój. Bureau Veritas Certification posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC Plus, REDcert EU i SURE oraz 2BSvs i KZR INiG. Certyfikacja w ramach tych systemów pozwoli przedsiębiorstwom wykazać zgodność ich bioenergii z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustalonymi przez uznane na międzynarodowej arenie organy.


Jeśli Twoja firma chce stosować zrównoważoną bioenergię i uzyskać odpowiednią certyfikację, skontaktuj się z nami po więcej informacji.