wirus

News

COVID -19: działalność Bureau Veritas Polska w czasie pandemii

kwi. 23 2020

Zagrożenia związane ze stanem epidemicznym oraz ograniczenia – zarówno te wprowadzane przez krajowe i międzynarodowe organy administracyjne jak i wynikające z polityk korporacyjnych - bezpośrednio wpływają na część procesów i usług świadczonych przez Bureau Veritas Polska. Niezmiennie, bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów oraz partnerów jest dla nas priorytetowe. Jako firma funkcjonująca globalnie, od początku stwierdzenia epidemii COVID-19 w Chinach, monitorujemy ryzyko i dostosowujemy nasze czynności wobec zmieniającej się sytuacji w Polsce oraz na świecie.

Biorąc pod uwagę naczelną zasadę minimalizowania ryzyka dla wszystkich zaangażowanych w nasze procesy Stron, szczególnego znaczenia nabrały zdalne formy świadczenia usług. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące usług z których korzystacie lub planujecie skorzystać.

PROCESY CERTYFIKACYJNE

Stosujemy zdalne formy prowadzenia audytów zgodności, których zastosowanie umożliwia kontynuację certyfikacji zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi. W tym kontekście Bureau Veritas Certification postępuje zgodnie z wytycznymi International Accreditation Forum (IAF), jednostek akredytujących i / lub właścicieli standardów prywatnych, którzy ustalili lub ustalają ad hoc w związku z obecną sytuacją, procedury postępowania, obowiązujące zarówno organizacje certyfikowane, jak i jednostki certyfikujące. Wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej wytyczne te są regularnie aktualizowane – na bieżąco śledzimy wprowadzane zmiany, odpowiednio modyfikując i dostosowując nasze procedury.

W odniesieniu do certyfikacji na zgodność z szeroką grupą standardów międzynarodowych, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 zastosowanie mają lub mogą mieć:

  • Dokument informacyjny IAF ID3:2011 For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations,
  • IAF MD4:2018 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT”) do celów prowadzenia auditów/ocen,
  • Dodatkowe interpretacje powyższych dokumentów publikowane w ostatnich tygodniach na stronach IAF (https://iaffaq.com/).

Zgodnie z powyższymi dokumentami, Bureau Veritas Certification opracowało stosowne procedury postępowania. W szczególności – zgodnie z IAF MD4 i niezależnie od pandemii COVID-19 - opracowaliśmy procedury prowadzenia audytów w trybie zdalnym*. Tam gdzie jest to niezbędne stosujemy procedury wynikające z IAF ID 3, które umożliwiają przesunięcie obowiązujących standardowo terminów prowadzenia poszczególnych rodzajów audytów (szczególnie w odniesieniu do ponownej certyfikacji).

*Warto zwrócić uwagę, że audyt zdalny to metoda oceny, która umożliwia wymianę dokumentów i danych, komunikację i interakcję audytowanego i audytora w czasie rzeczywistym. Z powodzeniem stosujemy tę metodę przy wykorzystaniu powszechnie wykorzystywanych narzędzi do pracy grupowej, takich jak MS Teams, Skype for Business, Zoom, itp.

Wspomniane powyżej wytyczne są również częściowo adoptowane przez prywatne schematy certyfikacji, które publikują swoje własne procedury postępowania (np. IATF, UNIFE, FSC, MSC, BRCGS, IFS, GlobalGAP, ISCC), umożliwiając, bądź nie (np. IFS, IATF, UNIFE), prowadzenie audytów zdalnych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi procedurami na stronach właścicieli odpowiednich standardów. W niektórych przypadkach, ze względu na rozwiązania przyjęte przez właścicieli standardów, brak dopuszczenia oceny zdalnej, może oznaczać, że Państwa certyfikat straci ważność (np. IFS).

W zależności od standardu i rodzaju planowanego audytu mogą występować różne ścieżki postępowania, w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia audytu na miejscu. Na wszelkie pytania odpowiedzą nasi koordynatorzy, którzy zaproponują odpowiednie dla Państwa rozwiązania.

WIĘCEJ INFORMACJI NT USŁUG CERTYFIKACYJNYCH

INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE

Przeprowadzenie inspekcji w miejscu wytwarzania lub na placu budowy w obecnych okolicznościach może być niemożliwe. Jednocześnie część czynności inspekcyjnych można przeprowadzić zdalnie. O ile nie uzgodniono tego w umowie lub nie jest to regulowane procedurami zatwierdzonymi przez jednostki akredytujące, zasadniczo inspekcje zdalne nie mogą być traktowane, jako równoważny sposób ich przeprowadzania w normalnych warunkach.

Niemniej jednak inspekcje przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym są odpowiednią alternatywą do bezpośredniej obserwacji wykonywanej przez inspektorówNależy podkreślić, że proces ten musi podlegać odpowiedniej kontroli a w raportach należy szczegółowo opisać sposób jej przeprowadzenia oraz zaznaczyć jakie narzędzia zostały do tego wykorzystane.

Inspekcja zdalna to inspekcja przeprowadzana w czasie rzeczywistym przez inspektora na ekranie monitora, który nie jest fizycznie obecny w miejscu inspekcji. Tak, więc, samo wykonanie zdjęć, kiedy inspektor nie był w stanie obserwować jej przebiegu nie jest rozwiązaniem równoważnym i nie może być traktowane, jako takie.  

Wydaje się, że obecna sytuacja doprowadzi w przyszłości do trwałej zmian w tym zakresie i część z nich będzie już realizowana w taki sposób, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w umowach oraz być może procedurach regulujących usługi akredytowane.

Pamiętając o powyższych ograniczeniach dla przeprowadzania inspekcji zdalnych Bureau Veritas opracowało i wdrożyło procedury regulujące przeprowadzanie tego typu inspekcji, obejmujące:

  • Inspekcje u producentów materiałów i urządzeń
  • Audyty techniczne kwalifikujące dostawców
  • Expediting

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZWIĄZAŃ PRZEMYSŁOWYCH

INSPEKCJE RZĄDOWE I KONTROLE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Inspekcje rządowe i kontrole w handlu międzynarodowym prowadzone są w sposób ciągły, z zachowaniem restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa wobec naszych Klientów oraz Pracowników.

Ze względu na sytuację epidemiczną, inspekcje w trybie online mogą być świadczone dla wszystkich usług oraz kontroli, które trwają do 2 godzin.
W pozostałych przypadkach odział Bureau Veritas Polska musi uzyskać zgodę centrali Grupy Bureau Veritas.

*Przypominamy, ze w zakresie handlu międzynarodowego, Bureau Veritas działa w oparciu o posiadaną akredytację ISO 17020.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT INSPEKCJI ORAZ USŁUG RZĄDOWYCH

LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ, LABORATORIUM MINERALOGICZNE (BUREAU VERITAS MINERAL LABORATORIES) ORAZ USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

W tych obszarach, wszystkie prace prowadzone są w sposób tradycyjny, z zachowaniem restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zarówno w naszych laboratoriach jak i w biurach, stosujemy procedury i środki zapobiegawcze mające zapewnić bezpieczeństwo Gości i Pracowników.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT LABORATORIUM MINERALOGICZNEGO (BVML)
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT USŁUG DLA BUDOWNICTWA

SZKOLENIA

Dział Szkoleń w pełni przeszedł na tryb świadczenia usług zdalnych, uruchamiając możliwość wzięcia udziału w kursach online.  Informujemy, ze nasi Trenerzy zostali przeszkoleni z narzędzi oraz systemów, z których korzystamy świadcząc szkolenia online.

Wszystkie szkolenia stacjonarne, na czas trwania ograniczeń związanych z pandemią, zostały przeniesione na późniejsze terminy.

Oferta szkoleń online obejmuje pełen zakres tematyczny dotychczas świadczonych szkoleń, a dodatkowo została wzbogacona o nowe tematy. Z aktualną ofertą możecie się Państwo zapoznać na dedykowanej szkoleniom stronie: HTTPS://SZKOLENIA.BUREAUVERITAS.PL/

USŁUGI DLA BRANŻY MORSKIEJ

Ze względu na globalną skalę działalności związanej z transportem morskim, wszelkie informacje dotyczące warunków pracy w stanie zagrożenia epidemicznego są objęte wytycznymi globalnymi Grupy Bureau Veritas, do których dostosowuje się również polski oddział Marine. Szczegóły dotyczące ciągłości i sposobu prowadzenia usług dostępne są w oświadczeniu.

HTTPS://MARINE-OFFSHORE.BUREAUVERITAS.COM/NEWSROOM/COVID-19-UPDATE-BUREAU-VERITAS-MARINE-OFFSHORE

Jednocześnie, Zarząd Bureau Veritas Polska zapewnia, że wszyscy Pracownicy Marine w Polsce objęci są wewnętrzną, lokalną procedurą zapewniającą bezpieczne warunki pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT USŁUG DLA BRANŻY MORSKIEJ