Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako centrum naszej działalności

Biznes dla biznesu i społeczeństwa – z naciskiem na społeczeństwo. Nasze usługi CSR przewidują globalne trendy gospodarcze, aby pomóc nam odgrywać pozytywną rolę w społecznościach, którym służymy.

Zmiany klimatyczne, kurczące się zasoby naturalne, szybki wzrost liczby ludności i zwiększona urbanizacja – to zaledwie niektóre z czynników transformujących dzisiejsze społeczeństwo. W celu sprostania tym wyzwaniom wykorzystujemy naszą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, oferując rozwiązania ukierunkowane na tworzenie lepszej przyszłości. Centrum zarówno naszej misji, jak i działalności stanowią nasze własne inicjatywy CSR, napędzające długoterminowe wyniki oraz innowacje.

Nasze usługi w zakresie TIC umożliwiają zwiększenie wydajności w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości. Naszym klientom zapewniamy wymierną wartość na sześć unikalnych sposobów:

Nasze kluczowe wyzwania i inicjatywy koncentrują się na kwestiach takich jak zarządzanie i ciągłość operacyjna, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska, a także zasoby ludzkie i społeczeństwo.

„Grupa Bureau Veritas jest mocno zaangażowana w kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) już od wielu lat. Nasza mobilizacja w zakresie CSR stanowi nie tylko istotną część naszych inicjatyw zaangażowania społecznego, ale również podstawę naszej „raison d'être”.

To właśnie z tego względu Grupa Bureau Veritas zaprojektowała kompletny zestaw usług CSR, mający pomóc naszym klientom w ochronie bioróżnorodności, zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawie bezpieczeństwa, a także przyczynić się do zapewnienia dobrobytu naszemu społeczeństwu, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Ponieważ CSR jest nieodzownym elementem naszego DNA oraz naszej wiedzy specjalistycznej, Grupa Bureau Veritas jest mocno zaangażowana w promowanie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej poprzez wszystkie podejmowane przez nas działania. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie wewnętrznych procesów z udziałem naszych pracowników, dostawców i podwykonawców.

W Bureau Veritas zawsze działamy z determinacją i pewnością siebie”.

Marc Boissonnet, wiceprezes wykonawczy ds. korporacyjnych i zewnętrznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Summary

WIĘCEJ INFORMACJI O NASZEJ POLITYCE CSR MOŻNA ZNALEŹĆ W OPUBLIKOWANYM PRZEZ NAS SPRAWOZDANIU NIEFINANSOWYM ZA ROK 2018 (wersja angielska)

Nasz ekosystem

Budujemy wartość i dzielimy się nią z ogromną liczbą interesariuszy na całym świecie. Grupa ta obejmuje:

 • pracowników
 • akcjonariuszy
 • klientów, dostawców, podwykonawców i jednostki akredytujące
 • społeczeństwo obywatelskie w szerokim tego słowa znaczeniu: jako pośredni interesariusze zewnętrzni świadczymy usługi mające pozytywny wpływ na jakość, zdrowie i bezpieczeństwo, a także ochronę społeczeństwa i środowiska.

CSR w centrum naszych podstawowych wartości

Oprócz specjalistycznej wiedzy i know-how naszych zespołów, nasze podstawowe wartości (BEZSTRONNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ, SZACUNEK DLA WSZYSTKICH OSÓB, UCZCIWOŚĆ I ETYKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ŚRODOWISKOWA) stanowią fundament kultury korporacyjnej Bureau Veritas. Trzy zakorzenione w praktyce zasady kardynalne (Bezpieczeństwo, Etyka, Optymalizacja finansowa) - chronią wizerunek i reputację naszej marki, jednocześnie tworzą wartość w perspektywie długoterminowej.

odpowiedzialność społeczna - infografika

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

Bureau Veritas zobowiązuje się przestrzegać praw człowieka i promować ich ochronę niezależnie od kraju, w którym prowadzi swoją działalność i niezależnie od rodzaju podejmowanych działań.

Grupa opublikowała Politykę dotyczącą pracy i praw człowieka opartą na międzynarodowych standardach i zaleceniach, takich jak Powszechna deklaracja praw człowieka, Deklaracja MOP dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, Wytyczne OECD oraz program „Global Compact” ONZ.

Bureau Veritas zachęca wszystkich swoich interesariuszy, dostawców – podwykonawców – partnerów i klientów do przyjęcia zasad tej polityki.

Pobierz Politykę praw człowieka

CSR: przedsiębiorstwa muszą przyjąć na siebie przywództwo społeczne

W czasach, gdy oczekiwania społeczeństwa wobec przedsiębiorstw wykraczają daleko poza wymiar czysto finansowy, klasyczne podejście do kwestii programów odpowiedzialności społecznej, w ramach którego miały one służyć jedynie do zwiększenia zysków, wydaje się dziś mocno przestarzałe. W zeszłym roku, w swoim dorocznym liście do dyrektorów generalnych, Larry Fink, założyciel, prezes zarządu i dyrektor generalny BlackRock napominał, że dla każdego przedsiębiorstwa ważne jest zachowanie poczucia celu. W przeciwnym razie żadne z nich, czy to publiczne, czy też prywatne, nigdy nie będzie w stanie osiągnąć swojego pełnego potencjału. „Społeczeństwo domaga się, aby przedsiębiorstwa zarówno publiczne, jak i prywatne służyły także celom społecznym. Aby móc prosperować w dłuższej perspektywie czasu, każde przedsiębiorstwo musi nie tylko osiągać wyniki finansowe, ale również ukazywać swój pozytywny wpływ na społeczeństwo”. Dziś przedsiębiorstwa tworzą swoje strategie CSR właśnie w ramach tego ogólnie zdefiniowanego dążenia, a także zupełnie nowego podejścia do tej kwestii, jakie w niedługim czasie planują zaadoptować.

Poprzez ponowne zdefiniowanie relacji z odbiorcami końcowymi i określeniu zobowiązań firmy zarówno wobec nich, jak i wobec pracowników - inicjatywy CSR pomagają zapewnić przedsiębiorstwom nieprzerwany dostęp do surowców, zasobów ludzkich oraz rynków, na których działają. Dzięki wsparciu innowacji, mobilizacji pracowników i partnerów biznesowych, a także wyraźnym zmniejszeniu ryzyka związanego z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i etycznymi - strategia CSR stanowi obecnie kluczowe narzędzie konkurencyjności.

„Przyjęcie filozofii tworzenia wspólnej wartości”

Jednakże to już nie wystarczy. Przedsiębiorstwa muszą obecnie zrobić krok dalej i w pełni przyjąć filozofię tworzenia wspólnej wartości, która wykracza daleko poza samą strategię CSR. Prawdą jest, że zasady CSR nadal mogą być postrzegane, jako narzucenie ograniczeń prawnych i rynkowych oraz wymogów w zakresie zobowiązań pozafinansowych.

Jednak zasady CSR, same w sobie nie wystarczą, by zbudować bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony świat. Na chwilę obecną stawiamy czoła licznym wyzwaniom środowiskowym, społecznym i gospodarczym o niespotykanej dotąd skali. Osiągnęliśmy krytyczny moment w historii, punkt zwrotny, począwszy od którego rządy państwowe same w sobie nie będą w stanie sprostać tym problemom. Przedsiębiorstwa muszą więc objąć rolę swego rodzaju przywództwa społecznego, zdolnego do przewidywania przyszłych jego potrzeb. W związku z tym jestem niezmiernie dumny z faktu, że Grupa Bureau Veritas stworzyła kodeks etyki, który wszyscy pracownicy dołączający do naszego zespołu chętnie przyjmują.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu: droga do doskonałości”

Jest to już obecnie powszechne przekonanie, a co więcej, dziś klienci Bureau Veritas pragną, byśmy dzielili się z nimi naszą wiedzą również w tym zakresie. Jak więc mogą pomóc w budowaniu bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego i bardziej różnorodnego świata? Jak mogą zredukować ryzyko środowiskowe, klimatyczne i społeczne? Jak sprawić, by już dziś mogli wyznaczyć drogę do firmy roku 2050 – doskonałej w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, a także uwzględniającej potrzeby wszystkich jej interesariuszy?

Wizją Grupy Bureau Veritas jest dziś ustanowienie CSR jako elementu o znaczeniu kluczowym i strategicznym. Naszym celem jest obecnie zachęcenie jak największej liczby przedsiębiorstw do wzięcia udziału w realizacji tej właśnie wizji.

„Potężna i niezrównana siła napędowa”

Aby to osiągnąć, umocniliśmy się na rynku jako niezrównana wprost siła napędowa. Po pierwsze – nasza historia, wykazywana przez nas neutralność oraz nasza wiedza fachowa stanowią dowód dla przedsiębiorstw, że zyskują w nas niezastąpionego i zaufanego partnera. A zaufanie ma znaczenie zasadnicze, zwłaszcza jeżeli chodzi o trwałe zdystansowanie zasad CSR od pseudoekologicznego marketingu i przekształcenie ich w prawdziwą siłę napędową, która pozwoli nam na dokonanie prawdziwej rewolucji energetycznej i ekologicznej.

Po drugie – każdego dnia budujemy relacje oparte na zaufaniu z ponad 400 tysiącami klientów. Stanowi to znakomity motor napędowy dla działań mających na celu podniesienie świadomości, edukację i mobilizację przedsiębiorstw na całym świecie oraz zapewnienie, że zasady CSR będą zawsze w centrum ich działań, dzięki czemu będą one mogły trafniej określić, jakie produkty, procesy i rynki najlepiej umożliwią im wdrożenie tych zasad.

Nadszedł czas, aby sprostać wyzwaniom naszej ery dzięki zaufaniu. Oto, w czym Bureau Veritas pomaga swoim obecnym klientom każdego dnia i co pomoże osiągnąć także swoim przyszłym klientom.

Etyka – kwestia „absolutna”

Nasz kodeks etyki na pierwszym miejscu stawia uczciwość. To właśnie na tym fundamencie budujemy relacje z naszymi pracownikami, klientami, udziałowcami i lokalnymi społecznościami.

Nasz kodeks etyki określa zasady i wartości, które regulują wszystko, co robimy. Obejmuje on trzy zasady podstawowe:

 • działanie w sposób przejrzysty, uczciwy i sprawiedliwy
 • przestrzeganie praw i przepisów krajów, w których działamy
 • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Kodeks etyki stanowi dla pracowników Bureau Veritas źródło dumy. Wzmacnia nasz zespół i pozwala nam na stały wzrost. Programy edukacji i oceny pracowników, a także audyty wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają nam najwyższą zgodność z przepisami.

Od naszych pośredników, podwykonawców, partnerów i kluczowych dostawców wymagamy, by wyrazili pisemną zgodę na stosowanie się do zasad naszego kodeksu etyki.

Zaufanie jest podstawowym warunkiem zdrowych relacji biznesowych. Zobowiązujemy się do ochrony poufności naszych klientów, w tym, ale nie wyłącznie, ich danych biznesowych i osobistych. Wyrażamy takie samo poszanowanie także dla lokalnych i międzynarodowych wytycznych z zakresu etyki i traktujemy tego rodzaju postępowanie jako kwestię reprezentatywną dla naszego standardu zawodowego.

Nasz kodeks etyki stale ewoluuje, tak aby mógł dotrzymywać kroku zmieniającym się standardom prawnym i regulacyjnym.

Pobierz Kodeks Etyki

Nowe wymagania wobec partnerów biznesowych

Kodeks postępowania partnera biznesowego Bureau Veritas (BPCC) jest dokumentem stanowiącym połączenie kodeksu etyki i polityki praw człowieka Grupy, opartym na międzynarodowych standardach i przepisach. Określa wymagania w zakresie uczciwości, zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa, które muszą spełniać wszyscy partnerzy biznesowi Bureau Veritas.

Pobierz kodeks postępowania partnera biznesowego

Nasze zasady dotyczące ochrony środowiska

Gdy ochrona środowiska łączy się z lepszą wydajnością, wszyscy na tym zyskują

Wyzwania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, przed którymi dziś stoimy, wymagają od nas inteligentnych, a jednocześnie opłacalnych rozwiązań. A ponieważ nasza działalność w skali globalnej powiększa się, ważne jest, aby nasz rozwój był zrównoważony. Nasza polityka ochrony środowiska ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz minimalizację zużycia energii i zmniejszenie ilości generowanych odpadów.

Nasza inicjatywa „Lean Management” zapoczątkowała nowe podejście do kwestii ciągłej poprawy wydajności, z dużym naciskiem na zmniejszenie śladu węglowego poprzez optymalizację podróży, zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w naszych biurach i laboratoriach oraz umożliwienie redukcji ilości odpadów.

Mimo że jej wprowadzenie planowane jest dopiero na rok 2020, inicjatywa „Lean Management” już święci sukcesy. Przykładowo, zoptymalizowaliśmy trasy naszych inspektorów do ich miejsc pracy, tym samym minimalizując emisję dwutlenku węgla oraz skracając czas podróży.

Ochrona zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom

Nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zaczyna się od wewnątrz.

Bezpieczeństwo i higiena pracy mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności, a ponadto są nieodzownym elementem naszej kultury. Dla Bureau Veritas bezpieczeństwo jest priorytetem niepodlegającym negocjacjom – takim, bez którego nie moglibyśmy kontynuować naszej działalności.

Nasze główne cele:

 • redukcja ilości wypadków śmiertelnych do zera
 • zmniejszenie częstotliwości wypadków powodujących utratę czasu pracy oraz częstotliwości wszystkich wypadków ogółem o 10%
 • zmniejszenie poziomu ciężkości wypadków o 15%
 • przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń dla wszystkich nowych pracowników
 • przeprowadzanie kampanii na rzecz bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom
 • utrzymanie certyfikatu OHSAS 18001 przez wszystkie podmioty zatrudniające więcej niż 200 pracowników.

Odpowiedzialność społeczna - zdjęcie

Zasoby ludzkie – nasz najcenniejszy atut

Źródłem naszego sukcesu i doskonałej wydajności są nasi pracownicy.

Nasi pracownicy z dumą pracują na pożytek ogółu społeczeństwa poprzez pomoc w redukcji ryzyka oraz przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa w skali światowej. Bureau Veritas pragnie promować tego rodzaju zaangażowanie również wśród młodszych pokoleń, których reprezentanci chcieliby dołączyć do naszego zespołu, tym bardziej, że coraz częściej poszukują oni zawodów, których wykonywanie ma dla nich znaczenie. Naszym pracownikom staramy się zapewnić możliwości dalszego rozwoju ich umiejętności oraz rozwoju osobistego i mobilności w karierze, a także zachęcamy ich do innowacji.

Nasze główne cele:

 • „rozwijanie talentów”
 • promowanie idei organizacji uczącej się
 • stworzenie kultury sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Rozwijanie talentów

Dzięki temu, że działamy na całym świecie, oferujemy naszym pracownikom szeroki zakres ścieżek kariery, a także dostęp do różnych rodzajów i sektorów działalności.

Promowanie idei „organizacji uczącej się”

Szkolenia i rozwój osobisty to kluczowe cele strategii HR naszej Grupy. W ten sposób utrzymujemy wiedzę naszych pracowników na poziomie zgodnym z wymaganiami prowadzonej działalności oraz wzmacniamy ich zdolność do myślenia innowacyjnego w celu lepszego zaspokajania stale rosnącego zakresu potrzeb naszych klientów.

Liczba godzin szkoleń: 21 h na pracownika w 2017 roku
Obejmują one 89% naszych pracowników

Tworzenie kultury sprzyjającej włączeniu społecznemu

Kultura integracyjna umożliwia każdemu pracownikowi osiągnięcie pełnego potencjału.

Ludzie często różnią się między sobą. Mimo to pragniemy, by wszyscy szanowali się wzajemnie pomimo tych różnic. W związku z tym nasza Grupa aktywnie buduje środowisko sprzyjające włączeniu społecznemu, w którym wszystkie formy różnorodności postrzegane są jako wartość dodana i w którym każdy człowiek czuje się szanowany i może być sobą oraz może bez przeszkód wyrażać swoje poglądy.

Zwalczanie dyskryminacji

Naszym celem jest budowanie kultury, w której nie toleruje się dyskryminacji. Obowiązuje nas zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne, a także przynależność polityczną i religijną. Różnorodność jest rzeczą pożądaną na wszystkich poziomach naszej organizacji.

„Gender + One” – nasz globalny program integracji

Dlaczego „Gender”?

Odpowiednią równowagę płci w naszym zespole postrzegamy jako siłę wzmacniającą rozwój firmy. Zwiększona obecność kobiet, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, promuje poszerzanie ich praw, wzmacniając przy tym zarówno nasze przedsiębiorstwo, jak i społeczeństwo.

Do końca roku 2017:

 • Odsetek kobiet w naszym zespole zarządzającym wzrósł z 12% do 14,5%.
 • Odsetek kobiet identyfikowanych jako potencjalni następcy na stanowiskach kierowniczych wzrósł z 18% do 27%.

Dlaczego „+ one”?

Oprócz lepszej równowagi płci staramy się tworzyć korzystne warunki dla wdrażania wszelkiego rodzaju inicjatyw integracyjnych na całym świecie. Rolą „+ one” jest zachęcanie wszystkich podmiotów należących do naszej Grupy do opracowania i wdrożenia inicjatyw integracyjnych, zgodnych z lokalnymi potrzebami lub priorytetami. W Polsce umożliwiliśmy łatwiejszy dostęp do zatrudnienia osobom niepełnosprawnym.