ECO ©Adobestock

Zarządzenie środowiskiem

ENVIROMENTAL SUPPORT  - Wsparcie z zakresu Ochrony Środowiska

Zrównoważony rozwój jest obecnie największym trendem w rozwoju jaki można zaobserwować na przełomie ostatnich lat. Wyzwaniem jakie niesie za sobą bieżąca ochrona środowiska są zmiany administracyjne i prawne. Wciąż zmieniające się prawo narzuca coraz to bardziej restrykcyjne wymogi na przedsiębiorców, a bieżące użytkowanie wymaga systematyczności; tak w raportowaniu systemowym, jak i konieczności utrzymania właściwych procedur w ramach prowadzonej działalności.

Wychodząc naprzeciw naszym partnerom i klientom BUREAU VERITAS polska zapewnia kompleksową opiekę środowiskową. Zapewniamy wsparcie w bieżącym monitorowaniu, jak i w osiągnięciu pełnej zgodności, wynikającej z  obowiązujących REGULACJI PRAWNYCH.  

Zakres wsparcia:

audyty środowiskowe

Audyty środowiskowe to sposób na weryfikację stanu rzeczywistego firmyw stosunku do obowiązujących przepisów prawa związanego z ochroną środowiska. Ponadto audyty pozwalają zidentyfikować wpływ na środowisko oraz ryzyka związane z obrotem poszczególnymi substancjami.

W trakcie audytów Bureau Veritas Polska weryfikuje:
 • prowadzoną działalność pod kątem wymogów związanych z obowiązującymi przepisami,
 • posiadane pozwolenia, ich ważności zakres który obejmują i obowiązki jakie narzucają,
 • posiadane dokumenty, raporty, karty odpadów itp.
 • sprawozdania z użytkowania środowiska do KOBiZE, CRO, BDO, UM itp.
 • sposób składowania odpadów,
 • oznakowania i instrukcje związane z obrotem substancjami chemicznymi i niebezpiecznymi (w tym substancje SVHC),
 • karty przekazania odpadów.

MONITORING SUBSTANCJI SVHC

W związku z zapisami wynikającymi z Dyrektywy UE 2018/851 odnoszącej się bezpośrednio do Rozporządzenia (WE) nr. 1907/2006 REACH, dot. konieczności rejestrowania produktów, wyrobów i mieszanin, zawierających substancje niebezpieczne (SVHC) w systemie ECHA. Polskie ustawodawstwo jest zobligowane do wprowadzenia nowych regulacji ustawowych, opartych o przygotowany już projekt ustawy UC43, wprowadzając do ochrony środowiska nowe zagadnienia i obowiązki dla przedsiębiorców.

Bureau Veritas Polska oferuje swym partnerom wsparcie w określeniu ich roli w łańcuchu dostaw oraz związanych z nią obowiązków w kwestii obrotu substancjami SVHC.
W ramach wsparcia realizowane będą następujące zakresy:
 • Weryfikacja oraz określenie dokładnej roli i obowiązków przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw,
 • Określenie obowiązków raportowania stron pod kątem dostaw, dystrybucji oraz handlu dla produktów, wyrobów, mieszanin i substancji figurujących na liście SVHC,
 • Gromadzenie i systematyka informacji dot. składów surowcowych dla wyrobów, produktów i substancji zarówno z importu, z wewnątrz wspólnotowej dostawy jak i produkowanych w zakładach krajowych bazując na danych przekazanych przez producenta – kartach charakterystyki, produktu, deklaracji zgodności, raportów laboratoryjnych.
 • Stworzenie bazowej listy substancji SVHC, obecnych w produktach łańcucha dostaw,
 • Weryfikacja istniejących procedur związanych z przekazywaniem informacji dot. substancji SVHC, badań produktów oraz kart charakterystyki.
 • Opracowanie docelowej procedury związanej z substancjami SVHC, w tym pozyskiwania informacji, obrotu nimi oraz weryfikowania ich kompletności,
 • Stworzenie metodologii cyklicznego procesu audytowania,
 • Przeprowadzanie rocznych lub półrocznych audytów, wraz z weryfikacją zaktualizowania listy substancji SVHC obecnych w produktach łańcucha dostaw,
 • Stworzenie instrukcji postępowania z substancjami stwarzającymi zagrożenie – wsparcie środowiskowe (Prevention Plan)

Pozwolenia i operaty

Gospodarka odpadami to jedno z największych zagadnień wśród państw unijnych w przeciągu ostatnich lat. Bureau Veritas Polska pomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów w celu uzyskania wymaganych administracyjnie pozwoleń, zgodnie z profilem przedsiębiorstwa i dopasowanych do faktycznego wpływu na środowisko.

Wytwarzanie odpadów

Wspieramy cały proces przygotowania dokumentacji, przygotowania odpowiednich zgłoszeń, oraz wsparcia na etapie uzyskania:

 • pozwoleń zintegrowanych dla instalacji w gospodarce odpadami,
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • pozwoleń na przetwarzanie odpadów,
 • pozwoleń na zbieranie odpadów.
Przygotowywana dokumentacja, jest tworzona w oparciu o wymogi oraz uzupełniona koniecznymi obliczeniami, potwierdzającymi kompleksowość przygotowanych opracowań oraz ich jakość, pozwalając maksymalnie skrócić czas uzyskania decyzji.

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie oparte na regulacji prawnej (art. 181 Prawa ochrony środowiska, dla instalacji określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169), mające na celu, objecie pojedynczym pozwoleniem wszystkich emisji do środowiska (pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie skutków awarii przemysłowej), występujących na terenie przedsiębiorstwa.

Dzięki szerokiej gamie ekspertów BV Polska, wspieramy naszych partnerów w opracowaniu dokumentu i przygotowaniu wniosku o pozwolenie zintegrowane.

POZWOLENIA Wodnoprawne

Korzystanie z wody i generowanie ścieków, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest nieodzownym elementem jej funkcjonowania.

Jednak generowanie ścieków jest bezpośrednią ingerencją w środowisko i zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. W niektórych przypadkach wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które uprawnia danego przedsiębiorcę do oddziaływania na stan wód oraz gospodarkę ściekową.

Bureau Veritas Polska, posiada sieć ekspertów, którzy przygotują niezbędną dokumentacje składającą się na operat wodnoprawny i pomogą krok po kroku przejść procedurę urzędową, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Operaty użytkowania powietrza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami,przedsiębiorcy generujący emisję gazów i pyłów do powietrza w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, są zobowiązani do:

 • uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub
 • zgłoszenia instalacji generującej emisje
Bureau Veritas Polska posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem przemysłowym, między innymi w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Nasi doświadczeni eksperci pomogą przygotować niezbędną dokumentację oraz wnioski do organów administracji.
Jakub SYNOWIEC, Specjalista ds. rozwoju usług OPEX P&FM
NAPISZ WIADOMOŚĆ

Raporty Środowiskowe

W ramach koniecznej cyklicznej sprawozdawczości do organów administracji BV Polska, wspiera organizacje w ramach przygotowania sprawozdań i raportów, wynikających z obowiązków ochrony środowiska:

 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • raport w bazie KOBiZE
 • raporty w BDO,
 • raporty w CRO,
 • sprawozdanie o ZSEiE,
 • sprawozdanie PRTR,
 • sprawozdanie o zapewnieniu sieci,
 • sprawozdanie o pojazdach,
 • sprawozdania o produktach (oleje, opony, akumulatory, opakowania, sprawozdania o wytwarzanych odpadach, opłaty recyklingowe).

WSPARCIE BIEŻĄCE

W Bureau Veritas wspieramy naszych klientów oferując usługi stałego utrzymania w zakresie ochrony środowiska, gdzie kompleksowo realizujemy wyżej wymienione zakresy, realizując:

 • monitoring prawny nad obowiązkami firmy,
 • monitoring ważności decyzji i badań przedsiębiorstwa,
 • bieżący monitoring zmian prawnych dotyczących środowiska,
 • przygotowanie do kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz pomoc merytoryczna przy realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • cykliczne oceny, weryfikacje zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska;
 • reprezentację firmy przed organami ochrony środowiska
 • wsparcie w minimalizowaniu negatywnego wpływu, przedsiębiorstwa, na środowisko oraz wynikających z tego kosztów związanych z prowadzeniem działalności,
 • wsparcie w minimalizowaniu negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności w tym zakresie.

Dlaczego Bureau Veritas ?

 • Gwarantujemy wsparcie w optymalizacji procesów związanych z ochroną środowiska, jak i metody ich monitorowania
 • Nasi eksperci zapewniają wszechstronne wsparcie w zakresie ochrony środowiska
 • Zapewnienie zgodności z przepisami pozwoli uniknąć konsekwencji administracyjnych związanych z niedopełnianiem obowiązków prawa ochrony środowiska
 • Nasze wsparcie pomaga skupić się na prowadzeniu własnego biznesu, w komforcie i bezpieczeństwie, oszczędzając czas i środki

USŁUGI ZINTEGROWANE: