Image
© Shutterstock

CZAS NA REGENERACJĘ, CZAS NA ROLNICTWO BIOLOGIZACYJNE

Rośnie zainteresowanie rolnictwem biologizacyjnym, tak w Polsce, jak i Europie. Czym jest „powrót do korzeni” i co regeneracja oznacza dla współczesnego rolnictwa?
Fundacja rozwoju rolnictwa Terra Nostra opracowała program i kodeks praktyk regeneracyjnych uprawianych gleb oraz własną normę, która potwierdza, że produkcja żywności w myśl tego systemu sprzyja odbudowie jakości gleby, zwiększa plony, ogranicza emisję CO2 i chroni środowisko naturalne.
Bureau Veritas Polska jest partnerem tego przedsięwzięcia i jako niezależny podmiot audytujący weryfikuje gospodarstwa rolne na zgodność z tym standardem. Certyfikat Produkcji Regeneratywnej Fundacji Terra Nostra otrzymały już pierwsze podmioty z Polski.

Negatywne skutki prowadzonych latami niezrównoważonych praktyk agrarnych destabilizują dziś rynek rolny. Do utrudnień dołączają się czynniki pogodowe. Z jednej strony postępujące zmiany klimatyczne i degradacja gleby przez rolnictwo konwencjonalne, z drugiej konieczność wyżywienia stale rosnącej globalnej populacji sprawiają, że dzisiejsze rolnictwo stoi przed wielkimi wyzwaniami.

Pozytywny jest fakt, że współczesne kierunki modernizacji rolnictwa, to nie jest już rozmowa o dodatkowym wzmożeniu (intensywnej już) eksploatacji rolnej. Transformacja w myśleniu o uprawie i produkcji żywności podąża obecnie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo ma zapewnić wyżywienie, przynosić producentom korzyści związane z uprawą (wysoką jakość produktów rolnych, dobrą stopę zwrotu z inwestycji) a jednocześnie ma w perspektywie podniesienie jakości gleb, dbałość o ekosystemy lądowe i wodne oraz redukcję gazów cieplarnianych. Tu należy wspomnieć, że rolnictwo ma ogromny potencjał do ograniczenia emisji CO2, dzięki procesom wiązania węgla organicznego w glebie.

Dobrym czynnikiem promującym rolnictwo biologizacyjne są oczekiwania i presja ze strony konsumentów odnoście powszechnego dostępu do pełnowartościowej żywności produkowanej w duchu odpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa, los przyszłych pokoleń i stan środowiska naturalnego, które jest dodatkowo wzmacniane działaniem mediów. W legislacji promowane są uprawy i hodowle ekologiczne, co powoduje, że zmieniają się zachowania konsumentów, którzy w coraz większym stopniu wybierają produkty bio, certyfikowane, potwierdzające, że żywność została wyprodukowana zgodnie z normami rolnictwa ekologicznego, z dbałością o dobrostan zwierząt.

ROLNICTWO BIOLOGIZACYJNE - ROLNICTWO REGENERATYWNE

Biologizacja jest wielopłaszczyznowym podejściem do prowadzenia przedsiębiorstwa rolnego. Praktyki biologizacyjne wobec gleby przyczyniają się do poprawy jej właściwości fizyko-chemicznych, a w efekcie jej żyzności. Poprawa jakości gleby następuje dzięki większemu użyciu nawozów organicznych, które powstają z prowadzenia hodowli zwierząt i zróżnicowanych upraw z zastosowaniem zasad płodozmianu oraz odpowiedniemu, zrównoważonemu wprowadzaniu nawozów konwencjonalnych, ograniczeniu chemicznych oprysków, oraz minimalnej ingerencji w strukturę gleby. Tak uprawiana gleba posiada lepsze zabezpieczenie jej przed erozją, suszą czy nawalnymi deszczami, daje także wyższy, lepszej jakości plon i jest przyjazna ekosystemowi. Uprawa prowadzona w duchu rolnictwa regeneratywnego ma dużą możliwość ograniczenia emisji CO2 i ma liczne zalety dla producentów żywności.

- Mało kto wie, że zmiana podejścia do produkcji rolnej, dzięki stosowaniu praktyk biologizacji dostarcza glebie tak potrzebny węgiel, podnosząc zawartość materii organicznej - pozwala to jednocześnie absorbować atmosferyczny dwutlenek węgla. Podniesienie zaledwie o 0,1 proc. zawartości materii organicznej w warstwie 30 cm gleby na obszarze jednego hektara pozwala na związanie ok. 2,5 t węgla, czyli aż 7-9 t dwutlenku węgla. To niemal tyle CO2, ile wytworzą dwie osoby w ciągu roku. - mówi Katarzyna Seroka, Kierownik ds. komunikacji Top Farms – pierwszej spółki z certyfikatem Produkcji Regeneratywnej Fundacji Terra Nostra.

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra jest prekursorem rolnictwa regeneratywnego w Polsce i od kilku lat promuje praktyki biologizacyjne wśród polskich rolników i producentów żywności. Fundacja opracowała nowoczesny system agrotechniki w duchu rolnictwa regeneratywnego oraz zbudowała od podstaw program certyfikacji.

Adam
Baucza

Prezes

Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra

Od 2019 roku podejmujemy działania by przekonać polskich rolników do całkiem nowego podejścia do rolnictwa, do zmiany ich dotychczasowych nawyków. Dzięki proponowanym przez nas praktykom mogą oni zapewnić swoim gospodarstwom wyższe zbiory, redukować koszty i polepszyć ich ekonomiczne funkcjonowanie przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu produkcji na środowisko naturalne.

 

Do współpracy przy tworzeniu standardu oraz do przeprowadzania audytów i weryfikacji została zaproszona Bureau Veritas Polska, jako partner o doświadczeniu w niezależnej, zewnętrznej certyfikacji żywności na polskim i globalnym rynku. Certyfikat uwierzytelnia transparentność produkcji rolniczej w oparciu o zasady biologizacji.

CERTYFIKACJA ROLNICTWA REGENERATYWNEGO

„W trakcie weryfikacji szczegółowo sprawdzana jest realizacja wcześniej przygotowanego przez ekspertów Fundacji Terra Nostra, indywidualnego dla każdego podmiotu, planu uwzględniającego odpowiednią politykę nawozową, płodozmianową i oddziaływanie na lokalne ekosystemy. Nasz partner, firma Bureau Veritas Polska, przeprowadziła już pierwsze audyty gospodarstw i zostały przyznane pierwsze certyfikaty w Polsce na zgodność z opracowanym przez nas standardem. – mówi Adam Bucza.

Jednymi z pierwszych spółek certyfikowanych na zgodność z wymogami rolnictwa regeneratywnego są gospodarstwa należące do Top Farms Group – wiodącego producenta żywności i produktów dla przetwórstwa rolno-spożywczego, mleka, zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz ziemniaków.

Aby dojść do obecnych standardów rolnych firma wprowadziła zmiany do własnych praktyk agrarnych na długo zanim uzyskała certyfikat. - "Nasi specjaliści już dziesięć lat temu, pioniersko wkroczyli na drogę regeneracyjnej transformacji, wypracowując dzięki zdobytym doświadczeniom zbiór dobrych praktyk biologizacyjnych.

Biologizacja to unikatowa agrotechnika obejmująca procesy i metody przywracające żyzność zdegradowanym glebom. Kodeks 5C, na wzór japońskiego 5S, od pierwszych liter angielskich słów, 1. Calcium (pl. - wapń), 2. Carbon (węgiel), 3. Cover-crops (rośliny okrywowe, poplony), 4. Cultivation (uprawa) i 5. Culture (kultura upraw) to swoisty przewodnik opisujący pięć podstawowych obszarów działań, które są konieczne do rozpoczęcia drogi z produkcji konwencjonalnej do regeneracyjnej.

Certyfikat Produkcji Regeneratywnej Fundacji Terra Nostra jest zatem naturalnym wyborem na drodze realizacji strategii Top Farms Group, która zakłada stosowanie i promowanie zasad rolnictwa regeneracyjnego przy pomocy innowacyjnych technologii, których również ze względu na zasięg naszej działalności jesteśmy pionierem. Rolnictwo bliskie otoczeniu naturalnemu i społecznemu traktujemy jako swoją misję i odpowiedzialność". – mówi Katarzyna Seroka, Kierownik ds. komunikacji Top Farms.

- "Operując na ponad 30 tys. ha w Polsce i niemal 100 tys. ha w pięciu europejskich krajach, mamy ten przywilej, ale i odpowiedzialność w wyznaczaniu standardów w produkcji rolno-spożywczej, jak i kreowaniu trendów. Planujemy włączyć do procesu certyfikacji gospodarstwa z pozostałych krajów. Podpisaliśmy już umowę o współpracy z Fundacją Terra Nostra w spółkach w Słowacji, włączając 5 tys. ha. Następne w kolejce są gospodarstwa w Czechach, Wielkiej Brytanii i Rumuni". – dodaje Katarzyna Seroka.

- "Bardzo nas cieszy, że zainteresowanie polskich producentów żywności rolnictwem regeneratywnym jest coraz większe i nie wynika tylko z chęci poprawy wyników finansowych własnych gospodarstw i zwiększenia ich konkurencyjności, ale także powodowane jest poczuciem dbałości o środowisko naturalne i zamiarem oferowania żywności o wyższych parametrach jakościowych niż ta produkowana przez rolnictwo konwencjonalne. Warto także dodać, że zagraniczni producenci także przystępują do certyfikacji biologizacyjnej. W tej chwili już około 26 tys. ha w Czechach i 5 tys. ha gruntów na Słowacji przystąpiło do programu certyfikacji. Niebawem te podmioty zostaną poddane weryfikacji Bureau Veritas Polska i mamy nadzieję, że zostaną przyznane certyfikaty” – informuje Adam Baucza.


TOP FARMS GROUP: HTTP://WWW.TOPFARMS.PL/
FUNDACJA TERRA NOSTRA:  HTTPS://FUNDACJATERRANOSTRA.PL/