Press release

Wzrosła liczba spółek świadomych klimatycznie w Polsce

paź. 13 2022

POZYTYWNA DYNAMIKA, STANDARD - DO POPRAWY

Zdecydowanie, trzykrotnie wzrosła liczba spółek świadomych klimatycznie w Polsce. Grono liderów powiększyło się z 7 w roku 2021 do 21 firm, które 2022 roku otrzymały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w 4 edycji Badania Świadomości Klimatycznej CCA, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, we współpracy z MATERIALITY. I choć ze świadomością klimatyczną w organizacjach jest lepiej, to wciąż daleko nam do odpowiedzialności w zarządzaniu tak ważnym dla nas wszystkich obszarem.

Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z MATERIALITY ogłosiły wyniki czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (ang. corporate Climate Crisis Awareness study). Podstawą badania były dane pochodzące ze 152 raportów rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a jego zakres obejmował dane z lat 2017-2021. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Metodologia badania nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wprowadzono zmiany w ocenie zakresu merytorycznego (rozbudowano kryteria o ocenę zarządzania zagadanieniami klimatu i włączono analizę metod raportowania emisji GHG) - co daje dobrą podstawę do porównania i pełnej oceny sytuacji w dwóch ostatnich latach.  

W tym roku średni wynik spółek w Badaniu Świadomości Klimatycznej wyniósł 2,71 na 10 możliwych do uzyskania punktów i był o 0,92 pkt wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 9,67 pkt (vs. 8,50 pkt w 2021 roku). 34% spółek przyznano punktację zerową (rok temu było to 35%). Mimo zaostrzających się już nie tyle trendów rynkowych, co regulacji na poziomie globalnym i unijnym, zaledwie w kilku kryteriach wyniki znacząco się poprawiły.

Z jednej strony obraz jaki wyłania się po analizie napawa lekkim optymizmem. W ciągu roku, o 15% wzrosła ilość spółek, które rzetelnie raportują emisję gazów cieplarnianych (we wszystkich lub co najmniej w dwóch zakresach). Z drugiej strony - obecność zarządzania zagadnieniami klimatu w strukturze organizacji niezmiennie wypada bardzo słabo. Tematyka zarządzania środowiskowego, wpływ organizacji na klimat oraz analiza ryzyk finansowych jakie wiążą się ze zmianami klimatycznymi pozostaje ciągle poza priorytetami i strategiami rozwoju spółek w Polsce. Tymczasem w zmieniającym się kontekście regulacyjnym, gospodarczym a także - jakże istotnym w tym roku - geopolitycznym, jasne określenie tego, jak powinien wyglądać model biznesowy firmy w zagrożonym świecie, jest kluczowe dla jej odporności.

Bezdyskusyjnie pozytywną zmianą w stosunku do wyników roku 2021 jest wyraźnie powiększone grono liderów. 21 spółek otrzymało tytuł "Spółki Świadomej Klimatycznie" w roku 2022. Liderem rankingu pozostaje CCC S.A., które poprawiło swój wynik o 1,17 - do 9,76 punktów. Kolejno uplasowały się: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (9,33 pkt.) oraz Allegro.eu S.A. (9,00 pkt.). Powyżej 8 punktów uzyskały spółki: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Immofinanz AG, ING Bank Śląski S.A., Agora S.A., Bank Millennium SA, mBank SA oraz 8 pkt dla Sanok Rubber Company S.A. Powyżej 7 punktów uzyskały: Grupa kapitałowa LUG SA, BNP Paribas Bank Polska S.A., Tauron Polska Energia SA, Erbud S.A., Inter Cars S.A., Wirtualna Polska Holding S.A., Grupa Lotos S.A., VRG SA. Po 7 punktów dla Amica S.A., Budimex S.A. oraz Grupa Żywiec SA. Autorzy metodyki badania podkreślają, że nadawany tytuł odzwierciedla wyłącznie to, jak przejrzyście spółki raportują zagadnienia zmiany klimatu. Nie należy z tego wyciągać wniosków odnośnie tego, czy spółki zachowują się odpowiedzialnie względem zmiany klimatu, na przykład redukując emisje gazów cieplarnianych - to nie było przedmiotem badania.

Z wyżej wymienionych 21 spółek, 85% ma strategią odnoszącą się do zagadnień klimatycznych, niemal 50% identyfikuje ryzyka i szanse związane z klimatem i wyraźnie wskazuje czy mają one istotny wpływ na wyniki finansowe lub strategię firmy. Co bardzo istotne, ponad 70% spółek wyróżnionych w tegorocznej edycji rankingu CCA zarządza zagadnieniami klimatycznymi na poziomie Zarządu bądź Rady Nadzorczej, w tym m.in. lider rankingu - CCC S.A. (w raporcie zaznaczono wysokie umocowanie kwestii ESG w Zarządzie). Te same kwestie, tj. strategia dotycząca klimatu, analiza ryzyk lub zaangażowanie Zarządu i Rady Nadzorczej w kwestie zmian klimatu wypadają zdecydowanie gorzej w całej populacji badanych spółek.

Najwyższą średnią punktację osiągnęły spółki z makrosektora Finanse (wzrost o 1,63 pkt do poziomu 4,34). Dynamiczne tempo wzrostowe odnotowały też makrosektory Paliw i Energii, Chemii oraz Produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, co niestety nie oznacza, że to właśnie te sektory raportują najlepiej. Na wyróżnienie zasługują firmy, których struktura raportu może stanowić benchmark dla innych, takie jak: Grupa Żywiec S.A., identyfikująca istotne ryzyka i szanse, horyzont czasowy, sposoby zarządzania oraz wyraźnie opisująca zastosowaną metodologię liczenia emisji GHG czy też Arctic Paper - spółka, która co prawda nie weszła do grona liderów, jednak w wyraźny sposób pokazała strukturę zarządzania wpływem na klimat, wyróżniając poziom Zarządu oraz poziom operacyjny.

Wyniki czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone podczas konferencji „Wyniki badania CCA” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 12 października 2022 roku. Część spotkania dotyczącą wyników rankingu poprowadzili: Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Katarzyna Skrzynecka, Sustainability Senior Specialist, MATERIALITY oraz Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania. Druga część spotkania rozwinęła merytorycznie zagadnienia, która są przyszłością raportowania niefinansowego. O Science Based Targets Initative Net-Zero Standard, pierwszym, globalnym standardzie o zeroemisyjności na poziomie korporacyjnym, opowiedziała Paulina Szulc-Kłosińska, Sustainability Consultant i GHG Verifier w Bureau Veritas Polska.

- Zbliżające się zmiany legislacyjne nakreślają ambitną przyszłość w kontekście polityki proklimatycznej, która stanie się elementem codzienności biznesowej przedsiębiorców. Musimy mieć na uwadze, że postawa świadomości klimatycznej już wkrótce nie będzie wystarczająca – firmy będą musiały stać się odpowiedzialne klimatycznie, a to kolosalna różnica. Badanie CCA pokazuje stan przygotowania biznesu do wkroczenia na wymagające ścieżki dekarbonizacyjne nakreślane zgodne z celami naukowymi. Warto już dzisiaj zapoznać się z ambitnymi kryteriami Standardu Net-Zero – tak, żeby możliwie jak najlepiej rozpocząć budowanie strategii redukcji emisji GHG. Inicjatywa SBT motywuje, żeby nie powiedzieć wymusza, na przedsiębiorcach myślenie nie tylko o już powstających emisjach, ale także i o przyszłych poziomach emisyjności związanych z jednej strony z rozwojem biznesu, a z drugiej – z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi. Tylko taka postawa zagwarantuje, że nasze wspólne działania podejmowane w celu zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C przyniosą trwałe efekty. - podkreśla Paulina Szulc-Kłosińska, Sustainability Consultant i GHG Verifier, Bureau Veritas Polska.

W końcowej części webinarium, Piotr Biernacki - prezes Fundacji Standardów Raportowania, reprezentujący jednocześnie EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group, czyli ekspercką grupę roboczą tworzącą dla Komisji Europejskiej projekty unijnych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ang. ESRS - European Sustainability Reporting Standards), przedstawił zarys i aktualny status projektu standardu ESRS E1 dotyczącego raportowania zagadnień zmiany klimatu. Należy zaznaczyć, że wymogi określone w ESRS będą obowiązkowe już przy raportowaniu za 2024 rok.

- Przez ostatnie pięć lat notowane na warszawskiej giełdzie spółki mozolnie poprawiają jakość swojego raportowania zagadnień zmiany klimatu. Co prawda znacząco wzrosła liczba Spółek Świadomych Klimatycznie, jest ich już 21, ale to wynik uzyskany przez nieliczne grono liderów. – komentuje Piotr Biernacki, prezes Fundacji Standardów Raportowania – Większość pozostałych spółek jest dalece nieprzygotowana do wymogów rynku, inwestorów, interesariuszy i nadchodzących już za niespełna 15 miesięcy regulacji. Aż 1/3 największych polskich spółek nie publikuje zupełnie żadnych informacji na temat emisji gazów cieplarnianych. Tymczasem nadchodzące wymogi, określone w dyrektywie CSRD i w standardach ESRS będą wymagały od wszystkich raportowania bardzo konkretnych informacji. Spółki będą musiały m.in. przedstawić swoje plany transformacji takiej, by była ona zgodna z postanowieniami Porozumienia Paryskiego. Standardy ESRS nie są jednocześnie nadmiarowymi wymogami, są one tworzone m.in. w oparciu o takie - funkcjonujące już - wytyczne, jak te opracowane w ramach inicjatywy SBTi. – dodaje Piotr Biernacki.

Metodologia Badania Świadomości Klimatycznej CCA 2022 i jego wyniki są publicznie dostępne na stronie internetowej Fundacji Standardów Raportowania (www.standardy.org.pl) i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (www.seg.org.pl) oraz załączone do niniejszego komunikatu – na stronie Bureau Veritas Polska.


Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Biernacki, Fundacja Standardów Raportowania, tel. +48 693 330 003.
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, tel. +48 509 357 280.
Mikołaj Potocki, Bureau Veritas Polska, tel. +48 601 664 247


O badaniu:

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study) jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. W 2020 roku partnerami wspierającymi badanie zostały firmy doradcze Go Responsible i MATERIALITY. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki badania są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opierają się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.

O inicjatorach projektu:

Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców. Fundacja opracowała i przeprowadziła przez proces konsultacji Ogólne Standardy Raportowania (OSR) dotyczące raportowania informacji cenotwórczych przez spółki giełdowe oraz Standard Informacji Niefinansowych (SIN) dotyczący raportowania informacji niefinansowych. Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku powodują, że OSR i SIN są standardami środowiskowymi. Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów krajowych notowanych na GPW.

Bureau Veritas, firma działająca od 1828 roku, jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Posiada doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie wspierania największych organizacji na świecie w doskonaleniu zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, między innymi w sektorze żywności, farmaceutycznym, finansowym i produkcyjnym. Ciesząc się ugruntowaną pozycją w zakresie weryfikacji ochrony środowiska, aspektów BHP oraz danych społecznych, Bureau Veritas jest także członkiem GRI, licencjonowanym weryfikatorem zgodności z normą AA1000AS oraz organem weryfikującym zgodność z normą ISO 14064-1 (posiadającym akredytację UKAS). 17 września 2021, Grupa Bureau Veritas zadebiutowała w indeksie Euronext CAC 40 ESG, którego celem jest identyfikacja 40 firm, wykazujących najlepsze praktyki w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej biznesu oraz ładu korporacyjnego (ESG).

O partnerze wspierającym:

MATERIALITY to firma doradcza wspierająca spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Świadczy usługi związane z identyfikacją i analizą ryzyk i szans ESG, tworzeniem i wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju, polityk klimatycznych i programów wspierających przestrzeganie praw człowieka w łańcuchu dostaw. Pomaga także w raportowaniu, od przeprowadzania analiz istotności, przez systemowy monitoring i konsolidację danych ESG po tworzenie raportów zgodnych ze standardami GRI i SIN. MATERIALITY pomaga spółkom zbadać stopień zgodności z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo i raportować wyniki tej analizy. Eksperci MATERIALITY uczestniczą w pracach regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej, m.in. w ramach tworzenia przez EFRAG PTF-ESRS unijnych standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD oraz w ramach grupy roboczej ESMA SMSG ds. sustainable finance.