Nadzór inwestorski obiektów budowlanych

Nadzór inwestorski obiektów budowlanych

Inspektor nadzoru inwestorskiego – obowiązek prawny

Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Nakłada ono na Inwestora obowiązek zorganizowania procesu budowy, a w szczególności reguluje obowiązek ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Do głównych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nadzór inwestorski obejmuje również sprawdzanie jakości wykonywanych prac i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a także sprawdzanie i odbiór robot budowlanych, oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych prac.

Nadzory budowlane i inwestorskie – nasze podejście

Bureau Veritas od 1828 roku pomaga wdrażać aspekty, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych i przemysłowych.

Nadzór inwestorski oraz nadzór jakościowy to główne pozycje w portfolio naszych usług dla sektora budowlanego.

Czuwamy nad bezpieczeństwem budynków przeprowadzając:

  • okresowe kontrole budynków
  • kontrole techniczne na potrzeby firm ubezpieczeniowych (gwarancja 10 letnia dla budynków)
  • kontrole BHP.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Bureau Veritas, występujący zawsze, jako profesjonalny i doświadczony zespół zapewniają spełnienie zasadniczego oczekiwania wobec inspektora nadzoru, jakim jest rzetelny nadzór nad realizacją robót podczas procesu budowlanego i wypełnianie obowiązków określonych w art. 25 Prawa Budowlanego.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Dostępność inspektorów budowlanych na terenie całego kraju.
  2. Znajomość norm i warunków technicznych.
  3. Bogate doświadczenie w świadczeniu nadzoru.
  4. Wsparcie ogólnoświatową wiedzą techniczną (obecność w 140 krajach) oraz specjalistycznym know-how dotyczącym realizacji inwestycji.
  5. Doradztwo we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych, od planowania poprzez cały okres użytkowania budynków.

Bureau Veritas zapewnia kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego, inspektora jakości oraz inżyniera kontraktu dla inwestycji budowlanych i przemysłowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni kontrolę nad zgodnością realizacji prac z dokumentacją projektową, umożliwiając Inwestorowi zabezpieczenie jego interesów związanych z budową oraz przyszłym prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem obiektu.


CZY USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO JEST OBLIGATORYJNE W POLSCE?

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może bądź musi zostać ustanowiony przez Inwestora. Szczegółowe warunki zapewnienia inspektora nadzoru reguluje zapis Art. 18.1.p5). Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku.

CZY W RAMACH TEJ SAMEJ BUDOWY JEDNA OSOBA MOŻE ŁĄCZYĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ INSPEKTORA NADZORU?

Zagadnienie to reguluje art. 24.1 Prawa Budowlanego. Przepisy stwierdzają jednoznacznie - łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. Zastrzeżenie to stosuje się odpowiednio również do kierownika robót