energy HSR HSE eco

Białe
Certyfikaty

ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Czym są Białe Certyfikaty?

„Białe Certyfikaty” to narzędzie do wspierania poprawy efektywności energetycznej. Mechanizm ten, w obecnej postaci, regulowany poprzez Ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. (w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 956).

Uzyskanie Białego Certyfikatu daje możliwość pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych w ramach realizowania modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej.
Do wydawania tych świadectw upoważniony jest Urząd Regulacji Energetyki (URE), a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

Jak uzyskać Białe Certyfikaty?

Przedsiębiorca, by móc ubiegać się o białe certyfikaty, zobligowany jest wykonać audyt efektywności energetycznej, czyli opracowanie zawierające analizę zużycia energii. Audyt przedstawia wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tego obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji,  a  także  ocenę  ich  opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Jak wygląda usługa?

W ramach audytów efektowości energetycznej Bureau Veritas Polska, realizuje poniższy zakres:

 • Identyfikacja i wybór przedsięwzięć planowanych, kwalifikujących się do pozyskania Białych Certyfikatów,
 • Skompletowanie danych oraz dokumentacji, zgodnej z zidentyfikowanymi działaniami poprawiającymi efektowność energetyczną,
 • Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej
 • Przygotowanie wniosku o wydanie białych certyfikatów  do Urzędu  Regulacji Energetyki,
 • Wsparcie w komunikacji z URE oraz w procesie pozyskania Świadectw.

Poproś o 
ofertę

TOMASZ SZOŁTYSEK - BUSINESS DEVELOPER - HSR TECHNICAL SERVICES

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Przepisy Prawne:

 • Ustawa "o efektywności energetycznej" z dnia 20 maja 2016r.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 956)
 • Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopada 2008r.
 • ROZPORZĄDZENIE    MINISTRA    ENERGII    z    dnia    13 października    2017r. w    sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  I  ROZWOJU  z  dnia  27  lutego  2015  r.  w  sprawie  metodologii  wyznaczania charakterystyki  energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej;
 • ROZPORZĄDZENIE    MINISTRA    TRANSPORTU,    BUDOWNICTWA    I    GOSPODARKI  MORSKIEJ    w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie

Normy:

 • PN-EN 16247 –Audyty energetyczne.
 • PN-EN ISO 6946:2017 –Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 • PN-EN-12831-1:2017 –Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach -Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
 • PN-83/B-03430 –Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności publicznej. Wymagania.
 • PN-82/B-02402 –Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 • PN-82/B-02403 –Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 • PN-EN  ISO  13789:2017  –Cieplne  właściwości  użytkowe  budynków  --Współczynniki  wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację --Metoda obliczania 
 • PN-EN ISO 13790:2009  –Energetyczne  właściwości użytkowe  budynków  -Obliczanie  zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
 • PN -ENISO 50001:2018–Systemy zarządzania energią -Wymagania i zalecenia użytkowania.
 • PN-EN ISO 9000:2015–Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • PN-EN ISO 9001:2015–Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • PN-EN ISO 9004:2018–Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.

Modele matematyczne:

 • Wykorzystane  modele  matematyczne  pochodzą  z  rozporządzeń określających  formę  i  sposób wykonywania obliczeń energetycznych:
 • ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  ENERGII  z  dnia  13  października  2017  r.  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  sposobu  sporządzania  audytu  efektywności  energetycznej    oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  ROZWOJU  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  form  audytu  energetycznego  oraz  częścią audytu  remontowego, wzorów   kart   audytów,   a   także   algorytmu   oceny   opłacalności   przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  I  ROZWOJU  z  dnia  27  lutego  2015    r.    w  sprawie  metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej  budynku  lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.