VOC

Zakres inspekcji towarów masowych 

Standardowe czynności kontrolne oferowane przez dział Kontroli Towarów Masowych:

Image
001

Kontrola pomieszczeń ładunkowych:

Zarówno w transporcie lądowym, śródlądowym jak i morskim niebagatelne znaczenie ma przestrzeń ładunkowa środka transportu przewożącego dany towar, jej czystość i przydatność do przewozu. Kontrola polega na wizualnej ocenie czystości danej przestrzeni (ładowni statku lub barki, wagonu, samochodu ciężarowego), sprawdzenie historii przewożonych w niej ładunków i zastosowanych metod czyszczenia i/lub mycia.
 

Image
002

Nadzór nad stanem towaru, procesami przeładunku, magazynowania i transportu:

W całym łańcuchu magazynowo-transportowym towar towar poddawany jest procesom, które mogą mieć niebagatelny wpływ na jego stan, ilość oraz jakość. Nadzorowanie procesów magazynowania, przeładunku i transportu to najlepsza droga do zmniejszenia ryzyk związanych z powstawaniem strat i uszkodzeń towaru. Istotą nadzoru jest systematyczny monitoring wybranych parametrów stanu i jakości towaru w okresie wybranego procesu oraz analiza uzyskanych wyników pod względem możliwości powstania ewentualnych uszkodzeń lub strat. Nadzór wiąże się także z oceną Oprócz systematycznej oceny wizualnej może obejmować także organoleptyczny monitoring (temperatura, zapach, smak, wygląd...)
 

Image
003

Nadzór nad procesem ważenia:

Jak ważne jest ważenie nikogo nie trzeba przekonywać. Nikt nie chce płacić za towar którego nie otrzymał lub też nie otrzymać zapłaty za część dostarczonego w praktyce towaru. Towary w obrocie handlowym ważone są na dziesiątkach typów wag i urządzeń do kontroli masy. Nadzór nad procesem ważenia obejmuje stałe monitorowanie prawidłowości funkcjonowania urządzenia ważącego, sprawdzeniu jego przydatności do ważenia i legalizacji.
 

Image
004

Ustalenie masy ładunku na podstawie pomiaru zanurzenia statku:

Oparty na prawie Archimedesa pomiar zanurzenia statku, przeprowadzany jest przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu załadunku / wyładunku partii towaru, dla której ustalana jest masa. Na podstawie zanurzenia odczytanego w sześciu punktach zanurzonego kadłuba wylicza się objętość jego podwodnej części i w konsekwencji wyporność statku. Ta ostatnia, po skorygowaniu o masę samego statku, zapasów, paliwa i balastu stanowi ilość ładunku znajdującego się na statku.
 

Image
005

Pomiary zbiorników:

W obrocie towarami płynnymi i gazowymi nieustannie zachodzi konieczność ustalania ilości na podstawie pomiarów objętościowych cieczy lub gazów w zbiornikach. Pomiary służą zarówno do rozliczeń pomiędzy stronami kontraktów, jak też monitorowania ilości i zapobiegania ryzyku strat w transporcie. Polegają one na pomiarze wysokości słupa cieczy lub tzw. wolnej przestrzeni (ullage) zgromadzonej w skalibrowanym zbiorniku (lądowym lub statkowym) i przeliczeniu jej na objętość oraz masę w oparciu kalibrację zbiornika i stwierdzoną gęstość cieczy.
 

Image
006

Tally:

Czynność kontrolna dotycząca towarów drobnicowych, polegająca na liczeniu sztuk towaru załadowanych (lub wyładowanych) na określony środek transportu. Z pozoru niezwykle prosta, przez co często lekceważona, czynność ta wymaga dużego doświadczenia i predyspozycji psychicznych. Wykonywana jest wyłącznie przez doświadczonych tallymanów.
 

Image
007

Pobieranie próbek:

Doskonale znamy przypadki kiedy ta sama partia towaru różni się znacznie co do jakości w badaniu różnych firm. Poszukujemy wówczas coraz to lepszych metod analiz, oddajemy próbki do coraz to bardziej renomowanych i posiadających dłuższą listę akredytacji laboratoriów. Zapominamy jednak o tym, że najczęściej źródłem powstałych różnic są analizowane próbki i ich niewystarczającą, w stosunku do badanej partii, reprezentatywność. Pobieranie próbek stanowi tę część kontroli jakościowej, której znaczenie trudno jest przecenić. O ile analizę laboratoryjną czy też inną można wielokrotnie powtórzyć, zmieniając metodykę, laboratorium itd. o tyle pobieranie próbek jest często niepowtarzalne, ze względu na proces przeładunku i transportu w jakim kontrolowana partia się znajduje.

Pobieranie próbek obejmuje zarówno czynność pobierania próbek jednostkowych (pierwotnych) jak również wszystkie etapy i czynności związane ze sporządzaniem próbek końcowych, reprezentujących partię towaru poddaną procesowi pobierania próbek, a także archiwizację.
 

Image
008

Analizy:

Analizy laboratoryjne jak również wykonywane na miejscu kontroli tzw. szybkie analizy wykonywane są w oparciu o standardy krajowe jak i międzynarodowe (PN, ISO, EN, BS, GOST...)

 

Niezależnie od wyżej wymienionych standardowych czynności kontrolnych dział Kontroli Towarów Masowych podejmuje wszelkie działania rzeczoznawczo-kontrolne, których mógłby oczekiwać zleceniodawca, a które zmierzają do jak najpełniejszego zabezpieczenia interesu klienta na miejscu kontroli.