Press release

Niezmiennie niska świadomość klimatyczna spółek giełdowych w Polsce

wrz. 16 2021
Zdecydowana większość spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w dalszym ciągu prezentuje niski poziom znajomości zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi. W tym roku średni wynik 153 spółek ocenianych w Badaniu Świadomości Klimatycznej wyniósł 1,79 na 10 możliwych do uzyskania punktów i był o 0,08 pkt niższy niż przed rokiem.
Mimo zaostrzających się trendów rynkowych i regulacyjnych, tylko 38% badanych spółek uwzględnia zagadnienia klimatu w swoich procesach zarządczych. Pozytywnym trendem jest jednak wyraźnie kształtujące się grono liderów -  7 firm otrzymuje tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w roku 2021.

Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i MATERIALITY ogłosiły wyniki trzeciej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (ang. corporate Climate Crisis Awareness study). W tym roku średni wynik spółek w Badaniu Świadomości Klimatycznej wyniósł 1,79 na 10 możliwych do uzyskania punktów i był o 0,08 pkt niższy niż przed rokiem. Mimo zaostrzających się trendów rynkowych i regulacyjnych, zaledwie w jednym kryterium przyznano punktację powyżej „0” dla połowy badanych podmiotów (w pozostałych kryteriach, dla większości badanych spółek, nie było podstaw do przyznania punktacji). Łącznie oceniono 153 spółki, z czego tylko 44 osiągnęły wynik powyżej 2 pkt. Biorąc pod uwagę, że praktycznie codziennie obserwujemy skutki pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, a poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe regularnie wyznaczają cele związane z zerową emisją netto, ogólny wynik badania spółek reprezentujących polski rynek nie napawa optymizmem.

Pozytywnym trendem jest wyraźnie kształtujące się grono liderów -  7 firm,  które mogą zainspirować pozostałe spółki swoimi działaniami (vs. 6 spółek uznanych w roku 2020). Podstawą badania były dane pochodzące z raportów rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a jego zakres obejmował dane z lat 2017-2020. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Kryteria oceniające raporty za rok 2020 rozbudowano i dopasowano do zmieniającego się otoczenia, tj. dodano kryterium „zarządzanie zagadnieniami klimatu w strukturze organizacji”, zintegrowano kryterium dotyczące metod raportowania emisji GHG w zakresie 2, wprowadzono również bardziej szczegółową ocenę ww. metod.

Siedem spółek: CCC S.A., LUG S.A., LPP S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Wielton S.A., ASBISc Enterprises PLC, BNP Paribas Bank Polska S.A.

uzyskało wynik przekraczający 70% możliwych do uzyskania punktów, tym samym otrzymując tytuł "Spółki Świadomej Klimatycznie" w roku 2021.

Najlepsza spółka - CCC S.A. - osiągnęła wynik 8,50 pkt poprawiając tym samym swój wynik z roku poprzedniego (7,58 pkt w 2020). Najwyższą średnią punktację osiągnęły spółki z makrosektora Finanse (wzrost o 0,73 pkt do poziomu 2,71). Dynamiczne tempo wzrostowe odnotowały też makrosektory Technologii (wzrost o 0,93 pkt do poziomu 2,60 pkt), Handlu i Usług (wzrost o 1,22 pkt do poziomu 2,18 pkt) i Dóbr Konsumpcyjnych (wzrost o 0,32 pkt do poziomu 2,10). Niestety zanotowano też spadki i to w sektorach, które powinny wyróżniać się we wsparciu dla rozwoju zrównoważonego biznesu. Wyraźny spadek widać w sektorze Paliwa i energia, którego punktacja spadła z poziomu 3,95 na 2,63.

W wielu spółkach nadal brakuje skwantyfikowanych celów dla obniżenia poziomu emisji GHG

Zdecydowana większość firm wciąż prezentuje swoje działania związanie z zarządzaniem zagadnieniami zmiany klimatu w sposób opisowy, bez długoterminowej strategii i wyraźnego celu do osiągnięcia. W raportach zauważalny jest brak takich wyrażeń jak „CO2”, „redukcja emisji GHG”, „ślad węglowy” czy „zeroemisyjność”.

„Mimo zaostrzonych kryteriów w roku 2020, wymogi badania CCA trudno uznać za wygórowane. Są one raczej minimum, którego aktualnie oczekują inwestorzy i inni interesariusze. Dziś zaledwie kilka-kilkanaście spółek wydaje się sprostać wymaganiom, które będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorstw po wejściu w życie unijnej dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Mimo wszystko wierzę, że świadomość klimatyczna spółek będzie rosła, choć z pewnością największy wzrost zaobserwujemy dopiero gdy raportowanie kwestii klimatycznych stanie się obowiązkiem” – mówi Piotr Biernacki, jeden z inicjatorów badania, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania.

„Zapowiadane przez Komisję Europejską przepisy idą w bardzo dobrą stronę. Istotny będzie fakt, że raporty będą musiały być poddane weryfikacji przez niezależne i bezstronne podmioty, które zajmują tego typu audytami profesjonalnie. Ponadto, Komisja pracuje nad standardami raportowania, co ma pozwolić  na ujednolicenie publikowanych danych i wyeliminować opracowania, które są niekompletne, niejasne czy są wręcz swoistymi „laurkami”. Jest to ważne podkreślenie roli przekazywania interesariuszom wiarygodnych danych, które mogą być podstawą podejmowania np. strategicznych decyzji inwestycyjnych.” - dodaje Witold Dżugan, dyrektor Pionu Certyfikacji w Bureau Veritas Polska.

Artur Gazda, ekspert raportowania ESG w MATERIALITY wylicza i rekomenduje działania, które powinny być włączone do rzetelnego raportowania niefinansowego - „Elementami szczególnie docenionymi w raportach spółek, które otrzymały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie są:  - analiza ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, - obliczenia swojego śladu węglowego w ekwiwalencie CO2 oraz - opracowanie długoterminowej strategii ESG, z jasnym horyzontem działań, przypisaniem odpowiedzialności oraz skwantyfikowanymi miernikami takimi jak konkretne cele redukcyjne GHG.”Wyniki trzeciej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone podczas webinarium „Raportowanie niefinansowe” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 15 września 2021 roku. Spotkanie poprowadziła Magdalena Raczek-Kołodyńska, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Metodologia badania i jego wyniki są publicznie dostępne na stronie internetowej Fundacji Standardów Raportowania (www.standardy.org.pl) i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (www.seg.org.pl) oraz załączone do niniejszego komunikatu – na stronie Bureau Veritas Polska.

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Biernacki, Fundacja Standardów Raportowania, tel. +48 693 330 003.
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, tel. +48 509 357 280.
Mikołaj Potocki, Bureau Veritas Polska, tel. +48 601 664 247

Image
CCA logotyp
O inicjatorach projektu:

Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców. Fundacja opracowała i przeprowadziła przez proces konsultacji Ogólne Standardy Raportowania (OSR) dotyczące raportowania informacji cenotwórczych przez spółki giełdowe oraz Standard Informacji Niefinansowych (SIN) dotyczący raportowania informacji niefinansowych. Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku powodują, że OSR i SIN są standardami środowiskowymi. Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów krajowych notowanych na GPW.

Bureau Veritas, firma działająca od 1828 roku, jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Posiada doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie wspierania największych organizacji na świecie w doskonaleniu zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, między innymi w sektorze żywności, farmaceutycznym, finansowym i produkcyjnym. Ciesząc się ugruntowaną pozycją w zakresie weryfikacji ochrony środowiska, aspektów BHP oraz danych społecznych, Bureau Veritas jest także członkiem GRI, licencjonowanym weryfikatorem zgodności z normą AA1000AS oraz organem weryfikującym zgodność z normą ISO 14064-1 (posiadającym akredytację UKAS). 17 września 2021, Bureau Veritas debiutuje w indeksie Euronext CAC 40 ESG, którego celem jest identyfikacja 40 firm, wykazujących najlepsze praktyki w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej biznesu oraz ładu korporacyjnego (ESG).

O Partnerach wspierających:

MATERIALITY to firma doradcza wspierająca spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Świadczy usługi związane z identyfikacją i analizą ryzyk i szans ESG, tworzeniem i wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju, polityk klimatycznych i programów wspierających przestrzeganie praw człowieka w łańcuchu dostaw. Pomaga także w raportowaniu, od przeprowadzania analiz istotności, przez systemowy monitoring i konsolidację danych ESG po tworzenie raportów zgodnych ze standardami GRI i SIN. MATERIALITY pomaga spółkom zbadać stopień zgodności z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo i raportować wyniki tej analizy. Eksperci MATERIALITY uczestniczą w pracach regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej, m.in. w ramach tworzenia przez EFRAG PTF-ESRS unijnych standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD oraz w ramach grupy roboczej ESMA SMSG ds. sustainable finance.

Go Responsible to lider we wdrażaniu na polskim rynku strategii z zakresu ESG, wspierający spółki m.in w tworzeniu raportów zrównoważonego rozwoju, dialogu z interesariuszami oraz analizach szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu. Konsultanci Go Responsible dostarczają wiedzę w postaci szkoleń (w ramach Akademii ESG) i analiz, opracowują raporty i tworzą publikacje. Więcej: www.GoResponsible.pl, www.AkademiaESG.pl

O Badaniu:

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study) jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. W 2020 roku partnerami wspierającymi badanie zostały firmy doradcze Go Responsible i MATERIALITY. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki badania są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opierają się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.