Raporty zrównoważonego rozwoju

Weryfikacja raportów 
zrównoważonego rozwoju

WYKAŻ RZETELNOŚĆ RAPORTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SWOJEJ FIRMY

Raporty społeczne i zintegrowane w strategii firmy

Społeczna odpowiedzialność organizacji stała się jednym z podstawowych zagadnień w przedsiębiorstwach.

Otwarta komunikacja w obszarze odpowiedzialności środowiskowej i społecznej może budować zaufanie i wsparcie tylko wówczas, gdy interesariusze mają pewność, że informacje dokładnie odzwierciedlają wyniki środowiskowe i społeczne firmy.

Stale wprowadzane są nowe przepisy oraz dobrowolne standardy w celu zapewnienia, że firmy te są pociągane do odpowiedzialności za wpływ społeczny i środowiskowy swojej działalności.

Na jakiej podstawie tworzone są raporty zrównoważonego rozwoju?

Firma Bureau Veritas przeanalizowała i uwzględniła szereg stosowanych standardów i wytycznych w zakresie najlepszych praktyk, między innymi:

 • International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000 – Międzynarodowy Standard usług atestacyjnych)
 • GRI Standards - Global Reporting Initiative (GRI Standards - standardy raportowania zrównoważonego rozwoju)
 • AccountAbility’s Assurance Standard (AA1000 – Zasady Odpowiedzialności AccountAbility)

Kryteria oceny raportów społecznych

Istotności

Raport zostaje poddany ocenie w celu potwierdzenia, czy odzwierciedla on wszystkie istotne aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne działalności podmiotu.
Uwzględnienie interesariuszy
Raport  zostaje poddany ocenie w celu stwierdzenia, czy audytowany wskazał swoich interesariuszy i wyjaśnił w Raporcie, w jaki sposób wyszedł naprzeciw ich uzasadnieniom, oczekiwaniom i interesom.
Kontekstu zrównoważonego rozwoju
Raport zostanje poddany ocenie w celu stwierdzenia, czy przedstawia on wyniki podmiotu w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju.
Dokładności
Raport zostaje poddany ocenie w celu stwierdzenia, czy przedstawia on informacje uznane za dokładne i wolne od zasadniczych błędów. Celem przeprowadzenia oceny jest dopilnowanie, aby odbiorcy Raportu mieli pewność, że zawarte w nim informacje osiągnęły taki stopień rzetelności i na tyle niski wskaźnik błędu, które umożliwiają im podjęcie decyzji na odpowiednim poziomie pewności.
Przystępności
Raport zostaje poddany ocenie w celu stwierdzenia, czy dostarcza on odbiorcom przystępnych informacji o wynikach audytowanego, w sposób niewymagający od nich zbyt dużego wysiłku. 
Równowagi
Raport zostaje poddany ocenie w celu stwierdzenia, czy nie jest on stronniczy pod kątem doboru i sposobu przedstawiania informacji oraz tego, czy przedstawia on zrównoważone zestawienie wyników audytowanego.
Przejrzystości
Raport  zostaje poddany ocenie w celu stwierdzenia, czy zawarte w nim informacje są zrozumiałe i możliwe do wykorzystanie przez odbiorcę. 
Porównywalności
Raport zostaje poddany ocenie w celu stwierdzenia, czy informacje są dobierane, zestawiane
i przedstawiane w sposób konsekwentny przez odpowiedni okres. 
Rzetelności
Raport zostaje poddany ocenie w celu ustalenia, czy informacje są gromadzone, zapisywane, zestawiane, analizowane oraz ujawniane w sposób zapewniający ich ostateczną jakość oraz możliwość ich późniejszego zbadania lub zweryfikowania.
Aktualności
Raport zostanje poddany ocenie w celu ustalenia, czy informacje są przekazywane interesariuszom w odpowiednim terminie, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji. Wytyczne GRI Standards zawierają także kryteria obowiązkowe do spełnienia w zakresie poszczególnych wskaźników GRI.  Kryteria te są dla Bureau Veritas podstawą zatwierdzenia wskaźników jako „zgodnych z wymogami GRI”.

raport końcowy 

W końcowym oświadczeniu z przeprowadzonej oceny Bureau Veritas przedstawia swoje wnioski z oceny . Obejmują one następujące elementy:

 • CEL - Zostaje sformułowany cel oceny, tj. oceny jakości informacji zawartych w Raporcie w stosunku do zasad dokładności, przystępności, równowagi, przejrzystości, porównywalności, rzetelności i aktualności. 
 • ZAKRES PRAC - Oświadczenie w sprawie przeprowadzonej oceny określa zakres tekstu zweryfikowanego za pomocą oceny.  Oświadczenie zawiera także wykaz wszystkich ograniczeń zakresu prac.
 • PODSUMOWANIE - Przedstawiamy końcowe wnioski dotyczące dokładności i jakości informacji wchodzących w zakres prac, np. „Zdaniem Bureau Veritas oświadczenia zawarte w raporcie są dokładne i rzetelne".

Bureau Veritas wskazuje obszary najlepszych praktyk lub zalecenia dotyczące usprawnienia wynikające z przeprowadzonej oceny.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści z tworzenia raportów niefinansowych

 1. Określenie podstawowych zagrożeń i możliwości i zarządzanie nim.
 2. Wzmocnienie reputacji wśród udziałowców.
 3. Poprawa wartości i wizerunku marki, zwiększenie konkurencyjności i pozycji na rynku, jak również zdolności do przyciągania i zatrzymywania pracowników.

DLACZEGO BUREAU VERITAS? 

 1. Współpraca z niezależnym organem zapewnia obiektywny ogląd raportów zrównoważonego rozwoju i upewnia interesariuszy, że przedstawione informacje są dokładne i wolne od stronniczości. Poza sprawdzaniem danych w raporcie, niezależne potwierdzenie gwarantuje również, że zakomunikowane zostaną odpowiednie informacje.
 2. Jesteśmy jednym z największych pozafinansowych organów audytowych i certyfikacyjnych. Od utworzenia naszej firmy w 1828 roku, stale podtrzymujemy reputację wiarygodnego, niezależnego i godnego zaufania partnera w zakresie certyfikacji.
 3. Jesteśmy uznawani za usługodawcę o najlepszych praktykach w zakresie usług raportowania zrównoważonego rozwoju. Organizacje takie jak AccountAbility, Verdantix oraz ACCA (Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Księgowych) polecają naszą działalność.
 4. Nasze wewnętrzne protokoły stale poddajemy przeglądom i aktualizacjom, w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów i najlepszych praktyk.