eco sustainability

Weryfikacja EMAS

AKTYWNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE DZIĘKI WERYFIKACJI I WALIDACJI EMAS

EMAS - system Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:

 • identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, wdrożyć i poprawić skuteczność systemu zarządzania środowiskowego
 • systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska
 • systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami
 • systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy zarządzania
 • szkoleniu personelu, w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań środowiskowych
 • porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży
 • wiarygodnym raportowaniu oddziaływań na środowisko
 • prowadzeniu otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Bureau Veritas Polska jest niezależnym, akredytowanym przez PCA (nr akredytacji: PL-V-0010) weryfikatorem EMAS

Organizacje zweryfikowane przez Bureau Veritas: Grupa ENERGA, Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.


Każda organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi:

 • wykazać zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
 • wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu EMAS
 • aktywnie włączyć pracowników w poprawę działań na rzecz ochrony środowiska
 • opracować, poddać walidacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS i opublikować Deklarację Środowiskową.

Poprzez systemowe podejście do zarządzania środowiskowego EMAS umożliwia organizacjom wpisanie się w trend zrównoważonego rozwoju łączący interesy środowiska z biznesem i oczekiwaniami społecznymi.

Przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do elitarnego klubu tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Zmiany w EMAS – Zaktualizowane załączniki do Rozporządzenia EMAS

W następstwie rewizji normy ISO 14001 Komisja Europejska zaktualizowała Załączniki I, II i III do Rozporządzenia EMAS, aby włączyć zmiany wynikające z wprowadzenia ISO 14001:2015.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009, weszło w życie 18/09/2017.

Organizacje, które chciałyby zarejestrować się w EMAS lub które chciałyby odnowić swoją rejestrację, muszą spełnić wymagania określone w zaktualizowanych załącznikach.

Okres przejściowy na dostosowanie się do zmienionych wymagań minął 14 września 2018.

Jedynie w przypadku małych organizacji, które korzystają z odstępstwa zgodnie z art. 7 rozporządzenia EMAS, sprawdzenie wdrożenia wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS ma miejsce w terminach najbliższej corocznej weryfikacji lub 3-letniej weryfikacji, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji

20 grudnia 2018 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 stycznia 2019 r.

Znowelizowany załącznik IV określa elementy jakie musi zawierać deklaracja środowiskowa oraz precyzuje wymagania, jakie musi spełniać ten dokument.

W następstwie wprowadzonej zmiany deklaracje środowiskowe zatwierdzane lub zaktualizowane po 9 stycznia 2019 r. muszą spełniać wymagania znowelizowanego załącznika IV.

Jednak, zgodnie z Rozporządzeniem (art. 2),  do 9 stycznia 2020 r. możliwe jest zatwierdzenie deklaracji środowiskowej lub zaktualizowanej deklaracji środowiskowej opracowanej na podstawie poprzednio obowiązujących zasad pod warunkiem uzyskania zgody organu właściwego, którym jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.