Certyfikacja SA 8000

Certyfikacja
SA 8000

WZMOCNIJ REPUTACJĘ FIRMY POPRZEZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

SA 8000 w kontekście kwestii społecznych

Współczesne środowisko gospodarcze motywuje organizacje do zastanowienia się nad społecznymi i etycznymi skutkami ich działań i polityk korporacyjnych. Organizacje, które są w stanie udowodnić swoje odpowiedzialne podejście do kwestii społecznych i etycznych zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną i zaufanie interesariuszy takich jak klienci, inwestorzy, społeczność lokalna i konsumenci.

Zaniepokojenie kwestiami społecznymi, takimi jak praca dzieci, praca przymusowa czy dyskryminacja wymaga, by przedsiębiorstwa uwzględniły nie tylko obszar objęty swoim bezpośrednim nadzorem, lecz także łańcuch dostawców. Idea ta powoduje, że rośnie znaczenie i korzyść zaangażowania do monitorowania odpowiedzialności społecznej niezależnej "trzeciej strony".

CERTYFIKACJA SA 8000

Standard SA 8000 jest normą międzynarodową mającą na celu poprawę warunków pracy na świecie. Norma opiera się na zasadach trzynastu międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka i ma pomóc w zastosowaniu wymagań tych konwencji w praktycznych sytuacjach związanych z pracą z uwzględnieniem postanowień deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie podstawowych zasad i praw pracowniczych.

Wymagania SA8000 dotyczące systemu zarządzania wychodzą poza podejście oparte na liście kontrolnej i wspierają wprowadzanie systemowych zmian w zarządzaniu miejscem pracy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Po wdrożeniu wymaganych ulepszeń i zmian systemowych organizacja może się ubiegać o akredytowany certyfikat SA8000 potwierdzający jej zgodność z wymaganiami normy.

Akredytowana certyfikacja jest dla konsumentów, klientów, firm i innych interesariuszy zainteresowanych warunkami pracy w organizacji dowodem stosowania dobrych praktyk.

Utrzymanie i doskonalenie systemu wdrożonego w celu uzyskania certyfikatu SA 8000 jest procesem ciągłym, a aktywne uczestnictwo pracowników w tym procesie jest najlepszym sposobem zapewnienia systemowych zmian.

Najnowsza wersja standardu SAI SA 8000 została opublikowana w 2014 r. Treść niniejszego dokumentu określającego wymagania do auditowania powstała w oparciu o informacje od Social Accountability International (SAI) oraz opinie dla konsumentów, klientów, firm i innych interesariuszy zainteresowanych warunkami pracy w organizacji jednostek certyfikujących (CB), organizacji pozarządowych (NGO), pracowników, klientów, związków zawodowych i innych interesariuszy, a także o dane z audytów certyfikacyjnych SA8000 przeprowadzonych przez jednostki certyfikujące akredytowane przez SAAS oraz z auditów akredytacyjnych SAAS.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

Doświadczenie. Bureau Veritas Certification to światowy lider na polu akredytowanej certyfikacji odpowiedzialności społecznej. Otrzymało akredytację SA8000 w styczniu 1999 roku i jak dotąd przeprowadziło audity w ponad 30 krajach, w różnych sektorach gospodarki.


CZYM JEST SAI?

SAI „Social Accountability International” jest pozarządową, międzynarodową organizacją, grupująca wielu interesariuszy działającą na rzecz ulepszania warunków pracy i społeczności poprzez rozwijanie i wdrażanie norm dotyczących odpowiedzialności społecznej. SAI zwołuje kluczowych interesariuszy by opracować dobrowolne normy oparte na porozumieniu, przeprowadza analizy kosztów i korzyści, akredytuje audytorów, zapewnia szkolenia i pomoc techniczną oraz towarzyszy korporacjom w doskonaleniu ich odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostawców.

CZY NORMĘ SA8000 MOŻNA STOSOWAĆ WE WSZYSTKICH BRANŻACH?

Nie, z uwagi na specyfikę niektórych branż są one wyłączone z zakresu SA8000, np. rolnictwo i przemysł wydobywczy. Jednak Bureau Veritas Certification jest w stanie pomóc organizacjom z tych branż w opracowaniu alternatywnych metod w celu osiągnięcia ich celów w zakresie odpowiedzialności społecznej.