ATEX - Bezpieczeństwo Wybuchowe i Bezpieczeństwo Pożarowe

ATEX - Bezpieczeństwo Wybuchowe i Bezpieczeństwo Pożarowe

ZREDUKUJ RYZYKO I ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

dyrektywa atex – WYMAGANIA DLA ORGANIZACJI

Obok dyrektywy bezpieczeństwa ATEX 94/9/EG, która reguluje wprowadzanie do obiegu urządzeń elektrycznych i mechanicznych, oraz komponentów i systemów ochronnych zabezpieczonych przed wybuchem, Komisja Europejska uchwaliła dyrektywę uzupełniającą ATEX 153 dla poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, którzy mogą być narażeni na kontakt z atmosferą o właściwościach wybuchowych.

Dyrektywa ATEX 153 obejmuje:

 • określenie minimalnych wymogów pod względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • podział obszarów na strefy, w których może występować ryzyko wybuchu
 • znaki ostrzegawcze służące do oznaczenia obszarów, w których może wystąpić ryzyko wybuchu

Bezpieczeństwo pożarowe to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.

Audyt bezpieczeństwa zgodnie z ATEX

Rozwiązaniem problemu w zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego jest usługa świadczona przez Bureau Veritas Polska określana mianem audytu bezpieczeństwa.

Polega on na sprawdzeniu, zweryfikowaniu i aktualizacji dokumentacji oraz procedur związanych z bezpieczeństwem wybuchowym i pożarowym zakładu i obiektów.

W trakcie Audytu z zakresu Bezpieczeństwa Wybuchowego (ATEX) i Pożarowego sprawdzane są następujące elementy:
 • czy ryzyko wybuchu zostało należycie ocenione
 • czy stosowane procedury, przeglądy i instrukcje są należycie kontrolowane, dokumentowane i uaktualniane
 • czy maszyny, urządzenia i systemy zabezpieczające i alarmowe są zaprojektowane, użytkowane oraz utrzymywane zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa
 • jak funkcjonuje organizacja ochrony przeciwpożarowej

Audyt bezpieczeństwa może się odnosić tylko i wyłącznie do bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego lub może swoim zakresem objąć kompleksowo również kwestie związane z BHP, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem Maszyn.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY

ZREDUKUJ RYZYKO I ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
Zostaw swoje pytanie w formularzu. Skontaktujemy się z Tobą!

Napisz wiadomość

inspekcje przemysłowe i usługi HSE – Nasze podejście

Oferujemy usługi komplementarne:

 • ocena zgodności z Dyrektywami nowego i globalnego podejścia (znakowanie),
 • weryfikacja i certyfikacja projektu,
 • inspekcje u dostawców materiałów i urządzeń,
 • usługi HSE (ochrona środowiska, BHP, PPOŻ, lotne związki organiczne),
 • analizy ryzyka (HAZOP, HAZID),
 • ekspertyzy techniczne,
 • badania nieniszczące.

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Dostępność doświadczonych inspektorów na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami.
 2. Znajomość norm i przepisów technicznych w problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z praktycznym ich zastosowaniem.
 3. Światowe referencje potwierdzające wysoki poziom usług.
 4. Wsparcie wiedzą zdobytą podczas realizacji inwestycji poza granicami kraju.

JAKIE SĄ PODSTAWOWE KORZYŚCI Z OCENY BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO I POŻAROWEGO (zgodnie z dyrektywą ATEX)?

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników i użytkowników, funkcjonowania zakładu oraz bezpieczeństwa dla otoczenia.
 2. Pozytywne wyniki kontroli bezpieczeństwa pracy, przeprowadzanych przez organa do tego uprawnione (np. Państwową Straż Pożarną).
 3. Potwierdzenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe.

KIEDY WYSTĘPUJE OBOWIĄZEK OPRACOWANIA DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM?

Jeżeli w zakładzie pracy/na stanowiskach pracy, występują atmosfery wybuchowe (mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami) należy przed rozpoczęciem pracy na ww. stanowiskach sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem  wraz z oceną ryzyka. W szczególności dotyczy to: stolarni, cukrowni (pył), stacji paliw (substancje, pary, gaz), zakładów produkujących alkohole, magazynów substancji łatwopalnych i sypkich gdzie występuje pylenie, lakierni, instalacji technologicznych, elektrowni (pył) oraz wielu innych.

JAKIE SĄ ISTOTNE WYMOGI DLA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DYREKTYWY ATEX?

 • określenie stref w instalacji, wybór odpowiednich urządzeń
 • otrzymanie odpowiednich wymogów instalacyjnych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych
 • sporządzenie dokumentacji ochrony przed wybuchem
 • aktualizacje dokumentacji.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie