Certyfikat VLOG

Animal welfare od A do Z

Pod pojęciem Dobrostan zwierząt czyli animal welfare (które pojawiło się już ponad 30 lat temu, a trafnie zobrazował je Koolhaas w 1993 r.) odnajdziemy trzy elementy jak:

 1. naturalne, biologiczne, funkcjonowanie zwierzęcia (które m.in. oznacza pewność, że zwierzę jest zdrowe i dobrze odżywione)
 2. stan emocjonalny (brak negatywnych emocji takich jak ból i chroniczny strach)
 3. zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań (Fraser i in., 1997).

ŚWIAT & ANIMAL WELFARE

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt stwierdza, że zwierzę posiada prawidłowy dobrostan, jeśli jest zdrowe, trzymane w odpowiednich warunkach, dobrze odżywione, jest w stanie wyrazić wrodzone zachowania i nie cierpi z powodu bólu, strachu i stresu (WOAH, 2008).

EUROPA & ANIMAL WELFARE

W regulacjach Unii Europejskiej tematyka doczekała się wielu uregulowań. Traktat lizboński z 2009 r. definiuje zwierzęta jako istoty czujące (Artykuł 13 tytułu II). Dyrektywa Rady 98/58/WE w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych, określa zasady dotyczące ochrony zwierząt wszystkich gatunków (w tym ryb, gadów lub zwierząt ziemnowodnych) utrzymywanych w celu produkcji żywności, wełny, skóry lub futra lub do innych celów niż cele gospodarskie. Zasady te opierają się na europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowanych na potrzeby rolne i odzwierciedlają tak zwane „PIĘĆ WOLNOŚCI” określane inaczej Kodeksem Dobrostanu Zwierząt:

 • wolność od głodu i pragnienia
 • wolność od dyskomfortu
 • wolność od bólu, obrażeń i chorób
 • swoboda wyrażania normalnego zachowania
 • wolność od strachu i niepokoju

W Brukseli, 6 czerwca 2017 r. miało miejsce uruchomienie Platformy UE ds. dobrostanu zwierząt. Platforma gromadzi 75 przedstawicieli zainteresowanych stron, organizacji pozarządowych, naukowców, państw członkowskich, krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), organizacji międzynarodowych i EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności). Celem platformy jest  wspieranie dialogu między organami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i naukowcami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt, który ma znaczenie dla obywateli UE. Platforma ma wspierać Komisję w opracowywaniu skoordynowanych działań w dziedzinie dobrostanu zwierząt i dzieleniu się nimi (co ma skutkować bardziej rzetelnym stosowaniem przepisów UE) oraz opracowywaniem przez przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań i wywiązywanie się z nich,  a także promowaniem unijnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt na szczeblu globalnym.

POLSKA & ANIMAL WELFARE

Krajowe uregulowania związane z tą tematyką zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa o ochronie zwierząt z 30 lipca 2013 roku, z późniejszymi zmianami
 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dotyczy: cieląt, świńkur niosek i brojlerów;
 2. Rozporządzenie MRiRW z 28 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE
 3. Minimalne wymogi wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance) – Obszar C. Dobrostan zwierząt, obejmujący obszary 15 pozycji;

STANDARDY & ANIMAL WELFARE

Przedstawiamy najważniejsze standardy certyfikacji Dobrostanu zwierząt:

 • ISO/TS 34700:2016 Animal welfare management – General requirements and guidance for organizations in the food supply chain
 • Global G.A.P. Livestock + Animal Welfare Add-Ons for Poultry/Broiler Chicken and Finishing Pigs
 • Animal Welfare Approved (AWA)
 • RSPCA Assurance
 • MCOP Australia
 • Standardy klientów:
 • Mc Donalds:
 • McDonald’s Supplier Quality Management System
 • McDonald’s Animal Health and Welfare Guidelines and Audit Criteria Chickens at Slaughter
 • McDonald’s Animal Health and Welfare Religious Slaughter Requirements
 • inne
 • Danone:  DANONE animal welfare obejmujący: mleko, drób, świnie, ryby
 • Nestle: Nestlé Responsible Sourcing Guideline

PAMIĘTAĆ NALEŻY, IŻ ELEMENTY DOBROSTANU ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH STANDARDACH:

 • Produkcja ekologiczna obejmuje wyższe standardy w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich ekologicznych niż minimalne warunki utrzymania zwierząt obowiązujące producentów prowadzących chów zwierząt gospodarskich.
 • System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) – uwzględnia dobrostan zwierząt dla gatunków: świnie i drób (wraz z gęsią).
 • QMP (Quality Meat Program) to system certyfikacji mięsa wołowego, stworzony po to, by wspierać produkcję dobrej wołowiny, zawiera regulacje odnoszące się do warunków dobrostanu  zwierząt w zakresie chowu wolnostanowiskowego.
 • Chain of Custody Standard GlobalG.A.P. Zakres certyfikatu CoC obejmuje cały łańcuch dostaw i ma zastosowanie w odniesieniu do upraw, zwierząt gospodarskich, akwakultury i produktów paszowych dla zwierząt.

ORGANIZACJE, RANKINGI & ANIMAL WELFARE

Oto lista najważniejszych organizacji, które zajmują się tematyką dobrostanu zwierząt:  Four Paws International, Compassion in World Farming CIWF, Humane Society International (HSI), International Fund for Animal Welfare (IFAW), Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), World Society for the Protection of Animals (WSPA) etc.

Business Benchmark on Farm Animal Welfare jest światowym miernikiem wyników firmy w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich (https://www.bbfaw.com/about-us/).

Ogólnoświatowa miara wyników firmy w zakresie dobrostanu zwierząt od 2012 roku jest katalizatorem zmian zmiany praktyk korporacyjnych w zakresie zarządzania dobrostanem zwierząt i sprawozdawczości (ranking: https://www.bbfaw.com/benchmark/#).


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?