Usługi zgodności kolejowej

Usługi zgodności kolejowej

UZYSKAJ ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ 2008/57/WE I WYMOGAMI TSI*, OTRZYMUJĄC CERTYFIKAT OD NOTYFIKOWANEJ JEDNOSTKI DLA SYSTEMU KOLEI KONWENCJONALNEJ I SZYBKIEJ

Wyzwanie biznesowe

Otwierając europejskie sieci kolejowe na konkurencję, Unia Europejska umożliwiła interoperacyjność krajowych sieci kolejowych. Aby zagwarantować interoperacyjność między tymi sieciami poprzez ujednolicenie odpowiednich standardów technicznych, Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2008/57/WE.

Dyrektywa 2008/57/WE określa podstawowe warunki, jakie muszą spełniać systemy kolejowe, podsystemy i komponenty, w tym interfejsy. Każdy podsystem jest wyszczególniony w specyfikacji technicznej interoperacyjności, określającej wymagania funkcjonalne i techniczne, z którymi podsystem i jego interfejsy muszą być zgodne w stosunku do innych podsystemów.

Procedura weryfikacyjna WE powinna opierać się na wymogach TSI. Jednostki notyfikowane
odpowiadają za stosowanie procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania składników i weryfikacji podsystemów zgodnie z wymogami decyzji 2010/713/UE i dyrektywy 2008/57/WE.

Nasze podejście

Ocena zgodności podsystemów lub części składowych obejmuje:

  • badanie dokumentacji systemu transportowego lub składnika interoperacyjności
  • szczegółową ocenę systemu zarządzania jakością
  • okresowe audyty
  • audyty nadzoru
  • opracowanie dokumentacji technicznej towarzyszącej certyfikatowi weryfikacji WE
  • wydanie certyfikatu WE i/lub zatwierdzenie systemu zarządzania jakością w przypadku zgodności z wymogami TSI.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Bureau Veritas jest uznawane przez francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa jako jednostka notyfikowana nr 0062, zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE dla wszystkich mających zastosowanie wymogów TSI. Bureau Veritas może ocenić wszystkie typy podsystemów i składniki interoperacyjności, jak: infrastruktura, energia, sterowanie i sygnalizacja, pojazdy szynowe, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, hałas, tunel, konserwacja.
  2. Bureau Veritas spełnia wymogi dyrektywy 2008/57/WE, zgodnie z którymi jednostka notyfikowana musi mieć: historię istotnych osiągnięć w ocenie systemów transportu kolejowego, historię istotnych osiągnięć w zakresie audytu, dokładną znajomość prawodawstwa europejskiego.
  3. Certyfikat WE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdza zgodność podsystemu lub części składowej z danym wymogiem TSI, zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE.

W JAKI SPOSÓB SPORZĄDZA SIĘ I ZATWIERDZA TSI?

Wymogi TSI są opracowywane przez Europejską Agencję Kolejową (ERA) w imieniu Komisji Europejskiej. Ta grupa obejmuje członków krajowych organów ds. bezpieczeństwa i członków organizacji reprezentujących sektor kolejowy. Po sporządzeniu, wymogi TSI podlegają opinii Komitetu Państw Członkowskich UE przed podjęciem decyzji przez Komisję Europejską. Są one następnie tłumaczone na języki urzędowe Unii Europejskiej, a potem przekazywane wszystkim państwom członkowskim.

JAKI JEST ZAKRES MOJEGO CERTYFIKATU?

Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jednostki notyfikowane są niezależne i uznane przez organy bezpieczeństwa swoich krajów oraz przez Komisję Europejską. Jednostki notyfikowane mogą interweniować i certyfikować dowolny produkt lub komponent kolejowy w Europie.