ECM

SYSTEM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE POJAZDÓW KOLEJOWYCH (ECM) *

Jak uzyskać certyfikat ECM?

Certyfikat ECM, potwierdza, że organizacja spełnia wymagania nowego rozporządzenia Komisji UE 2019/779 w zakresie zarządzania elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa kolei.

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, każdy pojazd kolejowy poruszający się po sieci kolejowej powinien posiadać przypisany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, tzw. ECM. Za taki podmiot uznaje się kompetentną organizację, która ma zdolność do zapewnienia utrzymania pojazdów kolejowych zgodnie z ich dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, np. Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI).     

Takie rozwiązanie umożliwia przypisanie i nadanie  odpowiedzialności za utrzymanie pojazdów kolejowych w sposób jednoznaczny  i transparentny oraz  gwarantuje ich bezpieczną eksploatację.

16 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/779, które uchyla dotychczasowe  rozporządzenie Komisji (UE) 445/2011.

Nowe rozporządzenie 2019/779 reguluje kwestie związane z działalnością podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie Pojazdów kolejowych (ECM) i rozszerza obowiązek certyfikacji tych podmiotów na wszystkie pojazdy kolejowe

(dotychczas obowiązek certyfikacji dotyczył tylko  podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych). Okres przejściowy na dostosowanie się do przepisów nowego rozporządzenia został określony na maksymalnie dwa lata, tj. do dnia 16 czerwca 2022 r. **

(*) ECM- Entity in Charge of Maintenance (podmiot odpowiedzialny za utrzymanie)
(**) Szczegóły dot. okresu przejściowego opisano w rozporządzeniu 2019/779

 

CERTYFIKACJA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE POJAZDÓW KOLEJOWYCH (ECM)

Na zlecenie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), podmioty  ECM są zobowiązane do wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem (MMS) i podlegają obowiązkowi certyfikacji przez akredytowane organy certyfikujące na zasadach określonych w rozporządzeniu 2019/779 .

Akredytowane organy certyfikujące podlegają kontroli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej a zharmonizowane podejście do certyfikacji skutkuje tym, że certyfikat wystawiony przez dowolny akredytowany organ jest ważny na terenie całej Unii.

Bureau Veritas jako globalny ekspert w dziedzinie testów, inspekcji i certyfikacji posiada akredytację w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) oraz dysponuje obszerną wiedzą specjalistyczną na temat ocen systemów i podsystemów kolejowych.

Dotyczy to takich obszarów, jak:
 • pojazdy szynowe,
 • sygnalizacja i systemy sterowania,
 • energia,
 • infrastruktura.

KLUCZOWE ETAPY CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE (ECM) 

Bureau Veritas - akredytowany organ certyfikujący - organizuje działania związane z oceną ECM w następujący sposób:

KROK 1: przyjęcie wniosku o certyfikację i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów i procedur określonych w załączniku II do rozporządzenia 2019/779;

KROK 2: przegląd wniosku i dokumentacji;

KROK 3: weryfikacja spełnienia wymogów określonych w załączniku II do Rozporządzenia 2019/779 oraz audyt i ocena systemu na miejscu (w siedzibie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie);

KROK 4: decyzja i uzasadnienie o udzieleniu lub odmowie udzielania certyfikatu ECM***

(***) Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie jest ważny przez okres nieprzekraczający 5 lat pod warunkiem realizacji przez Bureau Veritas corocznych audytów nadzoru.

SZCZEGÓŁY OFERTY

PAWEŁ BOROWICZ, Sales & Development Manager

Napisz wiadomość

Kto może uzyskać certyfikat ecm?

 • Przedsiębiorstwo kolejowe,
 • Zarządca infrastruktury,
 • Dysponent,
 • Dostawca usług utrzymania,
 • Producent,
 • Inne.

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

 1. Logo naszej organizacji -  rozpoznawalny na całym świecie symbol ciągłego zaangażowania w dążenie do doskonałości, trwałości i niezawodności.
 2. Wiodący dostawca usług związanych z oceną i certyfikacją systemów kolejowych.
 3. Uznanie przez krajowe i europejskie władze kolejowe za eksperta ds. bezpieczeństwa.
 4. Akredytację i odpowiednie doświadczenie jako organ certyfikujący ECM.
 5. Aktywny status NoBo, DeBo i ISA.
 6. Pierwsza jednostka certyfikacyjna na świecie, która uzyskała akredytację UNIFE do realizacji certyfikacji  IRIS (ang. International Railway Industry Standard) i globalny lider pod względem ilości wydanych certyfikatów IRIS.
 7. Ponad 20 lat doświadczenia w ocenie bezpieczeństwa systemów kolejowych.
 8. Uznanie przez wiodące podmioty działające w branży kolejowej na świecie.