ślad węglowy organizacji

Audyty gospodarki odpadami

DLA FIRM, KTÓRE PROWADZĄ RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ ICH EKSPORT

Audyty recyklera – kto musi je przejść?

Obowiązek poddania się audytowi recyklera dotyczy:

  1. Przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 t.
  2. Przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych bądź wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 t.

Podstawa prawna prowadzenia audytu recyklera: art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015r. poz. 1688).

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. 2015 poz. 2264).

Uprawnienia do przeprowadzenia audytu: Akredytowany weryfikator środowiskowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 (rozporządzenie EMAS).

Bureau Veritas Polska akredytowany weryfikator EMAS (akredytacja PL-V-0010) świadczy usługi audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

AudytY recyklera - proces

  1. ZAPYTANIE - zapytanie od klienta przesłane do Bureau Veritas
  2. KATEGORYZACJA - wysłanie dedykowanej ankiety do klienta przez przedstawiciela BV Polska, odesłanie wypełnionej ankiety do BV Polska
  3. SZACUNEK I WYCENA - analiza ankiety przez BV Polska, oszacowanie czasu trwania audytu na podstawie ankiety od klienta, sporządzenie oferty i wysłanie jej do klienta
  4. AKCEPTACJA - akceptacja oferty przez klienta, podpisanie kontraktu z BV Polska
  5. PLANOWANIE - wyznaczanie zespołu audytowego, wyznaczanie terminu/terminów realizacji (zgodnie z ustawą najpóźniej do 30.04), przygotowanie planu audytu i przesłanie go do audytowanego
  6. REALIZACJA AUDYTU - Faza A: sprawdzanie wszystkich instalacji do przetwarzania/miejsc zbierania odpadów, Faza B: sprawdzenie 100% dokumentacji - możliwe audyty wieloetapowe (np. kwartalne)
  7. RAPORTOWANIE - sporządzenie wstępnego sprawozdania z audytu i wysłanie go do akceptacji audytowanego, uwzględnienie ewentualnych uwag audytowanego, przesłanie finalnego sprawozdania z audytu do audytowanego, Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ (najpóźniej do 15.06)

Zapytaj o szczegóły oferty:

PIOTR TOMCZYKOWSKI
+48 601 664 247, piotr.tomczykowski@bureauveritas.com

Napisz wiadomość

Audyty odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bureau Veritas Polska świadczy również usługi audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podmioty te zostały zobowiązane do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego.

Audyt przeprowadzany będzie przez wybranego przez przedsiębiorcę, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 (rozporządzenie EMAS).

Audyty recyklera powinny być realizowane corocznie w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt ten dotyczy. Pierwszy audyt odnosić się będzie do roku 2017 i powinien zostać zrealizowany w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna prowadzenia audytu: art. 66 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz.1688).

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz.U. 2019 poz. 798).

Proces audytu przebiega na zasadach analogicznych do audytu recyklera (przy uwzględnieniu specyfiki tego audytu).

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie