Polityka pracy i praw człowieka Bureau Veritas

27/02/19

Bureau Veritas zobowiązuje się przestrzegać praw człowieka i promować ich ochronę niezależnie od kraju, w którym prowadzi swoją działalność, i niezależnie od rodzaju podejmowanych działań.

Grupa opublikowała politykę dotyczącą pracy i praw człowieka opartą na międzynarodowych standardach i zaleceniach, takich jak Powszechna deklaracja praw człowieka, Deklaracja MOP dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, Wytyczne OECD oraz Program ONZ „Global Compact”.

Bureau Veritas zachęca wszystkich swoich interesariuszy, dostawców – podwykonawców – partnerów i klientów do przyjęcia zasad poniższej polityki:


Polityka pracy i praw człowieka Bureau Veritas

Drodzy Współpracownicy!

Zasady dotyczące pracy i praw człowieka stanowią integralną część wartości uznawanych przez Bureau Veritas.

Jako międzynarodowa firma obecna w ponad 140 krajach, Bureau Veritas zobowiązuje się wspierać prawa człowieka podlegające międzynarodowej ochronie i ich przestrzegać, niezależnie od kraju, w którym prowadzi swoją działalność, i niezależnie od rodzaju podejmowanych działań.

Niniejsza polityka określa wspólne dla wszystkich pracowników Bureau Veritas zasady w zakresie praw człowieka, które należy promować we wszystkich sytuacjach niezależnie od lokalnych przepisów czy praktyk. Jest ona oparta na międzynarodowych standardach w zakresie praw człowieka.

Polityka obowiązuje wszystkich członków Bureau Veritas, dostawców, podwykonawców i partnerów. Należy ją odczytywać w powiązaniu z kodeksem etyki Bureau Veritas, który ustanawia m.in. poniższe cztery główne wartości firmy:
- uczciwość zawodowa i etyka,
- bezstronność i niezależność,
- poszanowanie wszystkich osób,
- odpowiedzialność społeczną i ekologiczną.

Chociaż uważamy, że to rządy odpowiadają za ochronę i przestrzeganie praw człowieka w stosunku do swoich obywateli, jednak uznajemy swoją odpowiedzialność w zakresie poszanowania praw człowieka i zobowiązujemy się je wspierać w ramach naszej prowadzonej na całym świecie działalności, włączając w to nasz globalny łańcuch dostaw.

Bureau Veritas zobowiązuje się realizować tę politykę i posiadać program działań zapewniających, że jest ona w pełni skuteczna i taka pozostanie.

Ogólna odpowiedzialność za politykę spoczywa na zarządzie, niemniej jednak każdy z nas, jako pracownik, jest zobowiązany do jej przestrzegania i działania zgodnie z jej celami, tak aby zapewnić, że wszyscy są traktowani z godnością i szacunkiem, na jakie zasługują.

Didier Michaud-Daniel,
Dyrektor Generalny


Nasze zobowiązania

Poszanowanie praw człowieka

Firma zobowiązuje się posiadać i doskonalić systemy oraz procesy służące identyfikacji, zapobieganiu i eliminowaniu wszelkich nadużyć praw człowieka w ramach swoich działań.

Bureau Veritas ocenia ryzyko związane z prawami człowieka w odniesieniu do swojej działalności, swoich spółek zależnych, podwykonawców i dostawców, a także ustawia plan monitorowania mający na celu zapobieganie takiemu ryzyku i jego zmniejszanie.

Wolność zrzeszania się i prawo przystąpienia do zbiorowych związków pracy

Bureau Veritas szanuje prawo wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych oraz zbiorowych układów pracy i przystępowania do nich, zgodnie z prawem miejscowym. Obowiązuje polityka niedyskryminowania członków związków zawodowych w takich obszarach jak zatrudnienie, zasady awansu czy zwolnienia.

Bureau Veritas zachęca do otwartej i szczerej komunikacji w miejscu pracy, tak aby pracownicy mogli rozmawiać z przełożonymi o swoich pomysłach, wątpliwościach lub problemach i aby wspólnie rozwiązywać problemy związane z warunkami pracy.

Zapobieganie handlowi ludźmi i pracy przymusowej

Bureau Veritas zakazuje stosowania wszelkich form pracy przymusowej, m.in. przymusowej pracy więźniów, pracy terminatorów, pracy za długi, pracy w ramach służby wojskowej, pracy niewolniczej lub jakiejkolwiek formy handlu ludźmi w całym zakresie swojej działalności.

Bureau Veritas działa w całkowitej zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi godzin pracy, płac, w tym płac minimalnych, nadgodzin i świadczeń. Pracownicy mają prawo wycofać się z każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem wypowiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zapobieganie pracy dzieci

Bureau Veritas zakazuje zatrudniania osób poniżej 16 roku życia w całym zakresie swojej działalności i zobowiązuje się zwalczać wszelkie formy wykorzystywania dzieci. Pracownikom poniżej 18 roku życia nie są przydzielane prace niebezpieczne, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Eliminowanie dyskryminacji

Bureau Veritas walczy z wszystkimi formami dyskryminacji, molestowania i innych obraźliwych lub niewłaściwych zachowań, z niesprawiedliwym traktowaniem lub jakiegokolwiek rodzaju działaniami odwetowymi w miejscu pracy lub w jakichkolwiek okolicznościach związanych z pracą.

Decyzje w sprawie rekrutacji, zatrudnienia, szkolenia, wynagrodzenia i awansu są oparte wyłącznie na kwalifikacjach, wydajności, umiejętnościach i wiedzy specjalistycznej, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, narodowość lub pochodzenie społeczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność, przekonania polityczne, zmianę płci lub inny status chroniony obowiązującym prawem miejscowym.

Popieranie różnorodności i integracji

Bureau Veritas wspiera i promuje różnorodność i integrację we wszystkich miejscach pracy.

Zapewnianie bezpiecznego środowiska pracy

Bureau Veritas zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, wolne od przemocy, molestowania, zastraszania i innych niebezpiecznych lub destrukcyjnych zachowań, tak aby zminimalizować ryzyko wypadków i urazów, a także zmniejszyć narażenie na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia w odniesieniu do wszystkich pracowników.

Program Bureau Veritas w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zgodny z obowiązującym prawem. Obejmuje on zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, ustanowienie procedur bezpieczeństwa i programów szkoleniowych dotyczących zagrożeń w miejscu pracy oraz zapewnienie istnienia zasad i procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Ochrona prywatności

Bureau Veritas zobowiązuje się przestrzegać prawa do prywatności i wolności słowa oraz podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony pracowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ujawnieniem informacji i danych osobowych.

Bureau Veritas przetwarza dane osobowe pracowników zgodnie z firmową globalną polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami.

Zapewniono stosowanie odpowiednich zabezpieczeń danych pracowniczych oraz ich utrzymywanie w celu ochrony prywatności i godności pracowników.


Standardy dotyczące praw człowieka

Poza swoimi zobowiązaniami, Bureau Veritas kieruje się również międzynarodowo uznanymi zasadami w zakresie praw człowieka ustanowionymi w  następujących dokumentach (łącznie nazywanych „standardami dotyczącymi praw człowieka”):
- Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ,
- Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz podstawowych konwencjach,
- Konwencji ONZ o prawach dziecka,
- Zasadach przewodnich ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Spółki operacyjne Bureau Veritas mogą obowiązywać stosowane na gruncie krajowym przepisy w zakresie praw człowieka, takie jak ustawa o współczesnym niewolnictwie w Wielkiej Brytanii czy francuska ustawa o obowiązku dochowania należytej staranności (loi relative au devoir de vigilance des societes meres et des entreprises donneuses d'ordre).


Polityka zakupów

Bureau Veritas zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby zapewnić, że jej dostawcy i podwykonawcy realizują niniejszą politykę dotyczącą pracy i praw człowieka. Spółka stosuje politykę dotyczącą zakupów obejmującą praktyki zaopatrzeniowe.

Ustanowiono plan działania mający na celu postawienie wymogu, aby najważniejsi podwykonawcy i dostawcy zatwierdzili niniejszą politykę. Zewnętrzna firma ratingowa przeprowadza ocenę zgodności z powyższym wymogiem.


Polityka partnerstwa

Bureau Veritas zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby zapewnić, że jej partnerzy, tacy jak przedstawiciele, pośrednicy, członkowie joint ventures czy konsorcjów, realizują niniejszą politykę dotyczącą pracy i praw człowieka.

Bureau Veritas może podjąć decyzję o zaprzestaniu współpracy z klientami, rządami czy społecznościami lokalnymi nieprzestrzegającymi praw człowieka.


Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Spółka wspiera politykę zachęcania pracowników, aby „mówili otwarcie”, jeżeli będą świadkami zachowań w firmie, które ich zdaniem są sprzeczne z obowiązującym kodeksem etyki. Pracownicy mogą zgłaszać wszelkie uwagi przez Internet, pocztą e-mail lub telefonicznie, podając swoje nazwisko lub zachowując anonimowość, zależnie od ich wyboru.

Zgłoszenia dokonywane przez pracowników

Jeśli pracownik ma jakiekolwiek pytania odnoszące się do niniejszej polityki dotyczącej praw człowieka lub chce zgłosić domniemane naruszenie jej zasad, powinien przedłożyć te pytania lub dokonać zgłoszenia za pomocą istniejących procedur określonych w kodeksie etyki Bureau Veritas. Bureau Veritas zobowiązuje się badać kwestie zgłaszane przez pracowników i podejmować w odniesieniu do nich działania, odpowiednio do sytuacji, zachowując w trakcie takiego procesu poufność w zakresie, w jakim jest to zasadne i z uwzględnieniem wymogów prawa. Wobec pracownika, który zgłasza naruszenie polityki, nie będą podejmowane żadne sankcje lub działania odwetowe.

Zgłoszenia dokonywane przez osoby spoza firmy

Wszystkie zgłoszenia dokonywane przez osoby spoza firmy, takie jak klienci, społeczności, dostawcy lub podwykonawcy, są badane przez Bureau Veritas i podejmowane są w związku z nimi działania zgodne z procedurami określonymi w firmowym kodeksie etyki, z zachowaniem w trakcie takiego procesu poufności w zakresie, w jakim jest to zasadne i z uwzględnieniem wymogów prawa.


Pobierz Politykę pracy i praw człowieka Bureau Veritas

skontaktuj się z nami

Bureau Veritas

+48 22 549 04 00

Wyślij e-mail
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi