Aktywne zarządzanie środowiskowe dzięki weryfikacji i walidacji EMAS

Co to jest system zarządzania środowiskowego EMAS?

EMAS, czyli system Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:

 • identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, wdrożyć i poprawić skuteczność systemu zarządzania środowiskowego
 • systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska
 • systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami
 • systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy zarządzania
 • szkoleniu personelu, w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań środowiskowych
 • porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży
 • wiarygodnym raportowaniu oddziaływań na środowisko
 • prowadzeniu otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Każda organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi:

 • wykazać zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
 • wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS
 • aktywnie włączyć pracowników w poprawę działań na rzecz ochrony środowiska
 • opracować, poddać walidacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS i opublikować Deklarację Środowiskową.

Poprzez systemowe podejście do zarządzania środowiskowego EMAS umożliwia organizacjom wpisanie się w trend zrównoważonego rozwoju łączący interesy środowiska z biznesem i oczekiwaniami społecznymi.


Zmiany w systemie zarządzania środowiskowego EMAS – zaktualizowane załączniki do Rozporządzenia EMAS

W następstwie rewizji normy ISO 14001 Komisja Europejska zaktualizowała Załączniki I, II i III do Rozporządzenia EMAS, aby włączyć zmiany wynikające z wprowadzenia ISO 14001:2015.


Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009, weszło w życie 18/09/2017.


Organizacje, które chciałyby zarejestrować się w systemie EMAS lub które chciałyby odnowić swoją rejestrację, muszą spełnić wymagania określone w zaktualizowanych załącznikach.


Okres przejściowy na dostosowanie się do zmienionych wymagań trwa do 14 września 2018.


W przypadku organizacji które po raz pierwszy przystępują do procesu rejestracji w EMAS mają zastosowanie wymagania określone w Rozporządzeniu wraz ze zaktualizowanymi postanowieniami zawartymi w Załącznikach I-III.


Organizacje, których termin weryfikacji odbywa się co 3 lata, i które chcą odnowić rejestrację bądź poddać się corocznej weryfikacji mogą to uczynić we wcześniej wyznaczonym terminie, uwzględniając wymagania zmienionych Załączników I, II, III. Będzie to stanowić wdrożenie nowych wymagań.


Ponadto  w przypadku organizacji, których termin weryfikacji odbywa się co 3 lata i które w okresie przejściowym chcą odnowić rejestrację w systemie EMAS, możliwe są następujące opcje:

 • Jeżeli organizacja ma odnowić rejestrację EMAS przed 14 marca 2018 r.,  może w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym oraz GDOŚ, opóźnić odnowienie rejestracji na sześć miesięcy. Po upływie tego czasu, organizacja musi odnowić rejestrację zgodnie ze zaktualizowanymi postanowieniami zawartymi w Załącznikach I-III do Rozporządzenia EMAS.

  Organizacja może też poddać się weryfikacji z dochowaniem wyznaczonego terminu zgodnie z postanowieniami określonymi w Załącznikach I-III przed wprowadzeniem zmian (Rozporządzenie nr 1221/2009). W przypadku wyboru takiej opcji oświadczenie weryfikatora środowiskowego oraz rejestracja EMAS będą obowiązywać wyłącznie do 14 września 2018 r.

 • Jeżeli odnowienie rejestracji EMAS wypada po 14 marca 2018 r. ale przed 14 września 2018 r., organizacja może, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym, zdecydować się na przeprowadzenie zewnętrznej weryfikacji systemu zarządzania środowiskowego i audytu  zgodnie z postanowieniami określonymi w Załącznikach I-III przed wprowadzeniem zmian (Rozporządzenie nr 1221/2009). W przypadku  wyboru takiej opcji oświadczenie weryfikatora środowiskowego oraz rejestracja EMAS będą obowiązywać wyłącznie do 14 września 2018 r. Po tym czasie organizacja musi odnowić rejestrację EMAS zgodnie ze zaktualizowanymi postanowieniami zawartymi w Załącznikach I-III do Rozporządzenia EMAS.

W przypadku corocznej weryfikacji możliwe opcje są zależne od terminu, w jakim przypada termin corocznej weryfikacji.


Jeśli termin corocznej weryfikacji wypada przed 14 marca 2018 r. organizacja może:

 • poddać się, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym, weryfikacji z zachowaniem wyznaczonego terminu, zgodnie z postanowieniami określonymi w Załącznikach I-III przed wprowadzeniem zmian. W takiej sytuacji oświadczenie weryfikatora, będzie ważne tylko do 14 września 2018 r.
 • w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym oraz GDOŚ, przełożyć datę weryfikacji o 6 miesięcy: weryfikacja w przesuniętym terminie musi się odbyć się zgodnie ze zaktualizowanymi postanowieniami zawartymi w Załącznikach  I-III do Rozporządzenia EMAS.

Jeśli termin corocznej weryfikacji wypada po 14 marca 2018 r. ale przed 14 września 2018 r. organizacja może:

 • poddać się, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym, weryfikacji z zachowaniem wyznaczonego terminu, zgodnie z postanowieniami określonymi w Załącznikach I-III przed wprowadzeniem zmian. W takiej sytuacji oświadczenie weryfikatora , będzie ważne tylko do 14 września 2018 r.

W przypadku małych organizacji, które korzystają z odstępstwa, zgodnie z art. 7 rozporządzenia EMAS sprawdzenie wdrożenia wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS ma miejsce w terminach najbliższej corocznej weryfikacji lub 3-letniej weryfikacji, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji.


Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. jest niezależnym, akredytowanym przez PCA (nr akredytacji: PL-V-0010) weryfikatorem EMAS.

Organizacje zweryfikowane przez Bureau Veritas Certification Polska:

 • Feramo Metallum International, ACE Group
 • Urząd Miejski Wrocławia
 • H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. z o.o.
 • Pertochemia Blachownia S.A.
 • Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • DCT Gdańsk S.A.
 • ENERGA S.A.
 • Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Przystąpienie do systemu zarządzania środowiskowego EMAS stanowi wejście do elitarnego klubu tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.


Bureau Veritas wyjaśni wszystkie wątpliwości oraz pomoże swoim klientom i przyszłym klientom w wyborze opcji, która będzie najlepiej dostosowana do ich sytuacji i potrzeb.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Bureau Veritas Polska grazyna.miller@pl.bureauveritas.com.

 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi